Betalend Serviceaanbod

ALGEMENE SERVICEVOORWAARDEN BETALEND SERVICEAANBOD H.R.C. (CONSUMENTEN) GELDEND VANAF 21 JULI 2021

Deze algemene servicevoorwaarden (hierna: « Servicevoorwaarden ») zien op het betalend serviceaanbod van H.R.C. Belgium (hierna: Serviceaanbod), aangegaan door:

 • enerzijds R.C. Belgium, besloten vennootschap met een kapitaal van 1.000€, statutair gevestigd aan de Meeûssquare 35 – 1000 BRUSSEL – België, geregistreerd in de Kruispuntbank van ondernemingen onder 0768 241 681, hierna te noemen « H.R.C.» en;
 • anderzijds een natuurlijk persoon, wonende of gevestigd in België, niet handelend in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf (commercieel, industrieel, liberaal, ambachtelijk of agrarisch), hierna te noemen « de Klant ».

 

Het serviceaanbod bestaat uit verschillende formules (hierna: « Formule(s) »): de Formule CLASSIC+, de Formule SILVER+, de Formule PLATINUM+ en de Formule INFINITE, afhankelijk van de door de klant gekozen voordelen (hierna: « Voordelen »), omschreven in de artikelen 3.1 en 3.2 onderstaand.

De Formules omvatten:

 • de Voordelen FIDELITY en VAKANTIE (hierna te noemen « FIDELITY Voordeel » en « VAKANTIE Voordeel ») voor de Formules CLASSIC+, SILVER+ en PLATINUM+;
 • de Packages FIDELITY en VAKANTIE (hierna te noemen « FIDELITY Package » en « VAKANTIE Package ») voor de Formule INFINITE;

 

De Klant kan eveneens opteren voor de aanvullende opties zoals omschreven in artikel 3.3 van deze Servicevoorwaarden.

Het contract dat ingevolge het Serviceaanbod overeengekomen is tussen de Klant en H.R.C., bestaat uit deze Servicevoorwaarden en het Inschrijfformulier, ondertekend door de Klant, en in voorkomende gevallen de bijlagen en addenda, met uitsluiting van elk ander element (hierna: het Contract).

Deze Servicevoorwaarden definiëren de rechten en verplichtingen van H.R.C. en de Klant in het kader van het Contract. Elke inschrijving op het Serviceaanbod veronderstelt de voorafgaande kennisneming van deze Servicevoorwaarden, alsmede de acceptatie door de Klant van de algehele inhoud ervan.

De Servicevoorwaarden die op het Contract van toepassing zijn, betreffen de algemene Servicevoorwaarden die, op de dag van inschrijving op het Serviceaanbod, gelden. H.R.C. raadt de Klant aan deze Servicevoorwaarden goed te bewaren, om er zo – indien nodig – op elk moment gedurende de uitvoering van het Contract een beroep op te kunnen doen

In geval van een wijziging van de Voordelen van het Serviceaanbod, zal H.R.C. de Klant tenminste dertig (30) dagen voor de inwerkingtreding per e-mail over de wijziging informeren. De Klant heeft het recht de wijziging te weigeren of te accepteren.

De Klant erkent in staat te zijn een contract af te kunnen sluiten, derhalve wettelijk meerderjarig te zijn en niet onder enige beschermingsmaatregel te vallen, of, zo het geval, toestemming te hebben van zijn wettelijk vertegenwoordiger (bijv: ouder, voogd of curator).

Het Serviceaanbod en de Servicevoorwaarden zijn bestemd voor consumenten. De Klant verklaart de inschrijving op het Serviceaanbod niet aan te gaan in het kader van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten.

1 – DATUM INWERKINGTREDING, OPZEGGING & DUUR VAN HET CONTRACT

1.1 Datum inwerkingtreding

Het Contract gaat in op de dag van ondertekening van het Inschrijfformulier door de Klant. Het Contract wordt aangegaan voor een duur van zes (6) maanden te rekenen vanaf de datum van inschrijving. 

1.2 Stilzwijgende verlenging

Behoudens in geval van opzegging door de Klant of H.R.C. tenminste één (1) maand voor de vervaldag van het Contract, met inachtneming van hetgeen in het navolgende bepaald is, zal het Contract stilzwijgend verlengd worden met opeenvolgende periodes van dezelfde duur (6 maanden).

1.3 Opzeggingsmogelijkheden Klant

Indien de Klant zijn Contract niet wenst te verlengen, kan de Klant het Contract opzeggen door een aangetekende brief te sturen naar het volgende adres: H.R.C. Belgium – de Meeûssquare 35 – 1000 BRUSSEL of door te bellen naar 02 620 86 25 (gratis dienst & lokaal tarief), dan wel online via www.cyrana.com. Voor zover het Contract is opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand voor de vervaldag, zal het Contract aan het einde van de looptijd eindigen.

Ingevolge artikel V1.91 van het Wetboek van economisch recht, kan de Klant, vanaf de zevende (7de) contractmaand, op elk ogenblik en zonder vergoeding verschuldigd te zijn, het Contract opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, door een aangetekende brief te sturen naar bovenstaand adres of te bellen naar 02 620 86 25 (gratis dienst & lokaal tarief), dan wel online via www.cyrana.com. Het Contract zal één (1) maand nadat H.R.C. de opzegging ontvangen heeft, beëindigd worden. H.R.C. zal de Klant, zo spoedig mogelijk na ontvangst, een bevestiging van opzegging versturen, onder vermelding van de datum waartegen het Contract beëindigd zal worden.

1.4 Opzeggingsmogelijkheden H.R.C.

H.R.C. is – in aanvulling op hetgeen bepaald is in artikel 1.2 – gerechtigd het Contract op te zeggen in geval van niet of niet tijdige betaling van de overeengekomen betalingstermijnen, dan wel de niet nakoming van enige andere verplichting uit hoofde van het Contract, onder de voorwaarde dat de Klant in gebreke is gesteld. De ingebrekestelling bevat de aanmaning tot betaling van het overeengekomen tarief binnen een specifieke termijn, welke termijn niet korter mag zijn dan vijftien (15) dagen vanaf de dag volgend op dag van ontvangst van de ingebrekestelling.

Vanaf de 7de contractmaand is H.R.C., gelijk de Klant, gerechtigd het Contract op te zeggen door een aangetekende brief te sturen naar het door de Klant opgegeven adres en met inachtneming van één (1) maand.

1.5 – Gevolgen van opzegging

Wanneer het Contract opgezegd is binnen de voorwaarden zoals hiervoor uiteengezet, is de Klant slechts gehouden het overeengekomen tarief te betalen tot aan de datum dat de opzegging van kracht wordt. H.R.C. zal de Klant het eventueel resterende saldo terugbetalen binnen een termijn van dertig (30) dagen nadat de opzegging van kracht is geworden.

 

2 – INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

De Klant kan zich inschrijven bij een verkooppunt van HUBSIDE Store, verkooppartner van H.R.C. Het betreffende partnerverkooppunt (hierna: « Favoriete Winkel ») zal de Klant, voorafgaand aan de ondertekening van het Inschrijfformulier, een uiteenzetting geven van het Serviceaanbod en de van toepassing zijnde Servicevoorwaarden en verkoopbrochure verstrekken.

De Klant erkent kennis genomen te hebben van het Serviceaanbod en deze Servicevoorwaarden, inhoudende een uiteenzetting van het Serviceaanbod, het voorwerp van de gekozen Formule, het tarief van de overeengekomen services, de reikwijdte en de inschrijvingsmodaliteiten, deze te hebben ontvangen voorafgaand aan de ondertekening van het Contract, almede de toepasselijkheid ervan. De Klant heeft van de inhoud van deze Servicevoorwaarden kennisgenomen en deze integraal aanvaard.

De inschrijving zal door H.R.C. per e-mail aan de Klant bevestigd worden, waarbij de Klant tevens zijn inloggegevens verstrekt worden – die aangepast kunnen worden – zodat de Klant in kan loggen op www.cyrana.com (hierna: de Website) teneinde kennis te kunnen nemen van alle services waarvan de Klant gebruik kan maken.

Inschrijving op de services van H.R.C. kan eveneens plaatsvinden in het kader van de wijziging van de reeds door het Klant geaccepteerde Formule conform artikel 9 van deze Servicevoorwaarden voor zover de Klant nog geen gebruik gemaakt heeft van de services gerelateerd aan de initieel gekozen Formule.

 

3 – VOORWERP VAN HET CONTRACT – DE VOORDELEN

Het Contract dat ingevolge het Serviceaanbod is afgesloten, biedt de Klant de mogelijkheid te kunnen profiteren van verschillende kortingen, cashbackaanbiedingen en overige voordelen, onder de voorwaarden zoals hierna uiteengezet, evenals een Cyrana Fidelity-kaart (hierna: Fidelity-kaart). Na inschrijving op het Serviceaanbod wordt de Klant de persoonlijke inloggegevens (met inbegrip van een wachtwoord) verstrekt waarmee de Klant in kan loggen op zijn persoonlijke H.R.C.-account, teneinde gebruik te kunnen maken van de services gelieerd aan de gekozen voordelen.

De Klant kan gebruik maken van de kortingen en cashbackaanbiedingen zoals hierna uiteengezet in artikel 3.1 et 3.2 van deze Servicevoorwaarden, mits aan al de volgende punten is voldaan:

– alle betalingstermijnen zijn volledig door de Klant voldaan aan H.R.C.;

– het Contract lopend en geldig is;

– de Klant geen verzoek tot opzegging van het Contract gedaan heeft.

 

3.1 – FIDELITY Voordeel (genaamd FIDELITY Package terzake de Formule INFINITE)

3.1.1 Cadeaukaart

Ingevolge de door de Klant gekozen Formule, profiteert de Klant van een cadeaukaart (hierna: Cadeaukaart) waarmee hij een saldo in euro’s kan opbouwen (hierna: het Saldo).

Overeengekomen wordt dat de Klant dit Saldo kan gebruiken:

 • bij de verkooppartners van H.R.C. (hierna : “Netwerk van Verkooppartners”): tot 50% van het Saldo per contractjaar;
 • bij de Favoriete Winkel: tot 100% van het Saldo per contractjaar.

3.1.1.1 Op Cadeaukaart bijgeschreven bedragen via de spaarpot van het Netwerk van Verkooppartners 

Het Saldo op de Cadeaukaart van de Klant wordt automatisch opgehoogd vanuit de spaarpot van het Netwerk van Verkooppartners met inachtneming van de volgende frequentie en voorwaarden:

1/ Aan het einde van elk kwartaal wordt het Saldo van de Cadeaukaart opgehoogd met een bedrag van:

 • 15 € met betrekking tot de Formule CLASSIC+
 • 37,50 € met betrekking tot de Formule SILVER+
 • 75 € met betrekking tot de Formule PLATINUM+
 • 150 € met betrekking tot de Formule INFINITE

Als de Klant zich ingeschreven heeft op de Formule INFINITE, wordt het hiervoor onder punt 1/ genoemde bedrag elke twaalf (12) maanden verhoogd met een bedrag van 15€. Het Saldo van de Cadeaukaart zal derhalve als volgt worden opgehoogd:

 • In het tweede contractjaar met een bedrag van 165€ aan het einde van elk kwartaal;
 • In het derde contractjaar en de daaropvolgende jaren met een bedrag van 180€ aan het einde van elk kwartaal.

De bedragen die gespaard worden op het Saldo van de Cadeaukaart hebben een geldigheidsduur van  twaalf (12) maanden na ophoging. Dit betekent dat de Klant het Saldo van zijn spaarpot te gelden dient te maken binnen twaalf (12) maanden na bijschrijving op de Cadeaukaart. Bedragen waarvan geen gebruik wordt gemaakt gedurende deze geldigheidsduur, komen definitief te vervallen. Ook bij beëindiging van het Contract komt een eventueel nog openstaand Saldo definitief te vervallen. Doorschuiving van het Saldo naar een volgende periode is niet mogelijk.

Om gebruik te kunnen maken van het Saldo van de Cadeaukaart, dient de Klant in te loggen op zijn H.R.C.-account met de eerder ontvangen gebruikersnaam en wachtwoord. De Klant wordt vervolgens doorgeleid naar de websites van de Verkooppartners van H.R.C. om het Saldo te kunnen gebruiken. Elke keer dat de Klant inlogt, dient hij aan te geven welk bedrag in euro hij van zijn Cadeaukaart wenst te gebruiken, welk bedrag niet hoger kan zijn dan het Saldo dat op de Cadeaukaart beschikbaar is. Het bedrag dat de Klant wenst te gebruiken wordt op één van de volgende manieren in mindering gebracht op het Saldo:

 • Online: de Klant kiest het bedrag dat hij wil gebruiken voor zijn online aankoop. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het bedrag dat betaald moet worden voor de online aankoop van het (de) betreffende product(en).
 • Bij een verkooppunt van het Netwerk van Verkooppartners: de Klant kan ook een aankoopbon printen met het daarop gekozen bedrag. Deze bon moet worden ingeleverd bij het bij H.R.C. aangesloten verkooppunt. Het betreffende bedrag wordt in mindering gebracht op het Saldo en het bedrag dat de Klant moet betalen voor de aankoop van het (de) betreffende product(en).

3.1.1.2 Op Cadeaukaart bijgeschreven bedragen via de spaarpot van de Favoriete Winkel

Het Saldo van de Cadeaukaart van de Klant wordt automatisch opgehoogd vanuit de spaarpot van de Favoriete Winkel met inachtneming van de volgende frequentie en voorwaarden:

1/ Aan het einde van elk kwartaal wordt het Saldo van de Cadeaukaart opgehoogd met een bedrag van:

 • 15 € met betrekking tot de Formule CLASSIC+
 • 37,50 € met betrekking tot de Formule SILVER+
 • 75 € met betrekking tot de Formule PLATINUM+

150 € met betrekking tot de Formule INFINITE

Als de Klant zich ingeschreven heeft op de Formule INFINITE, wordt het hiervoor onder punt 1/ genoemde bedrag elke twaalf (12) maanden verhoogd met een bedrag van 15€. Het Saldo van de Cadeaukaart  zal derhalve als volgt worden opgehoogd:

 • In het tweede contractjaar met een bedrag van 165€ aan het einde van elk kwartaal;
 • In het derde contractjaar en de daaropvolgende jaren met een bedrag van 180€ aan het einde van elk kwartaal.

De bedragen die gespaard worden op het Saldo van de Cadeaukaart hebben een geldigheidsduur van  twaalf (12) maanden na ophoging. Dit betekent dat de Klant het Saldo van zijn spaarpot te gelden dient te maken binnen twaalf (12) maanden na bijschrijving op de Cadeaukaart. Bedragen waarvan geen gebruik wordt gemaakt gedurende deze geldigheidsduur, komen definitief te vervallen. Ook bij beëindiging van het Contract komt een eventueel nog openstaand saldo definitief te vervallen. Het Saldo kan niet meegenomen worden naar een volgende periode.

Om gebruik te kunnen maken van het Saldo van de Cadeaukaart, dient de Klant in te loggen op zijn H.R.C.-account met de eerder ontvangen gebruikersnaam en wachtwoord. Elke keer dat de Klant inlogt, dient hij aan te geven welk bedrag in euro hij van zijn Cadeaukaart wenst te gebruiken, welk bedrag niet hoger kan zijn dan het Saldo dat op de Cadeaukaart beschikbaar is.

Het bedrag dat de Klant wenst te gebruiken wordt weergegeven op een aankoopbon, welke aankoopbon enkel te besteden is bij zijn Favoriete Winkel. Hiervoor dient de Klant deze aankoopbonnen, waarop de nominale waarde in euro wordt vermeld, te downloaden en uit te printen. Het bedrag dat op de aankoopbon vermeld staat, wordt in de Favoriete Winkel in mindering gebracht op het te betalen bedrag.

Indien de Klant het Contract met H.R.C. per telefoon heeft afgesloten, dient de Klant contact met H.R.C. op te nemen via onderstaand telefoonnummer om zijn Favoriete Winkel door te geven. De Klant kan vanaf het einde van het eerste contractjaar, met een maximum van één keer per contractjaar, het label « Favoriete Winkel » wijzigen en kiezen voor een andere winkel. Hiervoor moet de Klant contact opnemen met H.R.C. door te bellen naar 02 620 86 25 (gratis dienst & lokaal tarief) of door een e-mail te sturen naar het adres klantenservice@reward-club.huside.com.

3.1.2 Het Kortingensaldo

De Klant kan gebruik maken van de kortingen die hieronder worden beschreven.

De door de Klant gekozen Formule geeft de Klant recht op kortingen waarmee hij een saldo aan kortingen kan opbouwen (hierna: Kortingensaldo). De Klant kan dit Kortingensaldo gebruiken voor zijn aankopen bij zijn Favoriete Winkel.

Aan het einde van elk contractjaar wordt, bij verlenging, het Kortingensaldo van de Cadeaukaart van de Klant automatisch opgehoogd met een bedrag van:

 • 30 € met betrekking tot de Formule CLASSIC+
 • 50 € met betrekking tot de Formule SILVER+
 • 100 € met betrekking tot de Formule PLATINUM+
 • 200 € met betrekking tot de Formule INFINITE

De gebruiksvoorwaarden (onder andere terzake de geldigheidsduur) met betrekking tot het Kortingensaldo zijn gelijk aan hetgeen hiervoor bepaald is in artikel 3.1.1.2

3.1.3 Terugbetaling bezorgkosten

Als de Klant zich ingeschreven heeft op de Formule INFINITE, heeft de Klant recht op vergoeding van de bezorgkosten voor alle aankopen die hij doet bij zijn Favoriete Winkel, met een maximum van vijftig (50) euro per contractjaar. Om deze vergoeding te ontvangen, dient de Klant uiterlijk binnen 90 kalenderdagen volgend op de bezorgdatum van het gekochte product een verzoek daartoe indienen:

– door in te loggen op zijn H.R.C.-account met zijn gebruikersnaam en wachtwoord;

– door te bellen naar het nummer 02 620 86 25 (gratis dienst & lokaal tarief);

– door te mailen naar klantenservice@reward-club.huside.com.

Niet tijdig gedane aanvragen worden niet door H.R.C. in behandeling genomen. Indien het verzoek voldoet aan de hiervoor genoemde voorwaarden, zal H.R.C. de bezorgkosten, eveneens met inachtneming van de hiervoor genoemde voorwaarden, binnen acht (8) weken vanaf het moment dat H.R.C. het verzoek (volledig) om vergoeding heeft ontvangen, terugbetalen via een bankoverschrijving (tenzij partijen uitdrukkelijk een andere wijze overeen zijn gekomen).

3.1.4 Cashback bij online aankopen

De Klant profiteert van Cashback-aanbiedingen waarmee hij een deel van zijn online aankopen in de bij H.R.C. aangesloten Verkooppartners in euro’s terugbetaald krijgt. De cashback wordt berekend op grond van het aankoopbedrag exclusief BTW en leveringskosten met betrekking tot elke aankoop bij een Verkooppartner. De lijst van de H.R.C. Verkooppartners is beschikbaar op de website http://be-nl.cashback.cyrana.com/. De cashbackaanbiedingen en kortingen die door de Verkooppartners van H.R.C. worden aangeboden, zijn raadpleegbaar op de website www.cyrana.com.

Ingevolde de door de Klant gekozen Formule profiteert de Klant onder meer van een Cashback op de aankoop van producten en diensten via de websites van H.R.C. Verkooppartners, namelijk:

 • 5% met betrekking tot de Formule CLASSIC+
 • 10% met betrekking tot de Formule SILVER+
 • 20% met betrekking tot de Formule PLATINUM+
 • 35% met betrekking tot de Formule INFINITE

In het kader van dit Voordeel, doet de Klant, bij iedere aankoop, geld (euro’s) in zijn spaarpot, namelijk:

 • 5% met betrekking tot de Formule CLASSIC+
 • 10% met betrekking tot de Formule SILVER+
 • 20% met betrekking tot de Formule PLATINUM+
 • 35% met betrekking tot de Formule INFINITE

Dit percentage is exclusief btw en bezorgkosten, tot een maximum van vijfhonderd (500) euro per contractjaar.

Vanaf een minimaal bedrag van 10€, kan de Klant de waarde van zijn spaarpot te gelden maken en op zijn bankrekening bij laten schrijven. Een aanvraag daartoe kan gedaan worden via de website www.cyrana.com door in te loggen met de aan de Klant verstrekte inloggegevens. Nadat is ingelogd, dient de Klant te klikken op « Mijn spaarpot uitbetalen » en vervolgens zijn bankgegevens (IBAN en BIC) in te voeren. De waarde van de spaarpot zal vervolgens binnen een termijn van ongeveer acht (8) weken na ontvangst van de aanvraag op het door de Klant opgegeven bankrekeningnummer worden bijgeschreven.

 

3.2 – VAKANTIE Voordeel (genaamd VAKANTIE Package terzake de Formule INFINITE)

3.2.1: Op-reis-kaart 

Ingevolge het VAKANTIE Voordeel, kan de Klant, vanaf vier (4) maanden na inschrijving op het Serviceaanbod, één (1) keer per jaar, gebruik maken van een Op-reis-kaart tot een bedrag van:

 • 100 € met betrekking tot de Formule CLASSIC+
 • 250 € met betrekking tot de Formule SILVER+
 • 500 € met betrekking tot de Formule PLATINUM+
 • 1000 € met betrekking tot de Formule INFINITE

Om gebruik te kunnen maken van dit voordeel, boekt de Klant een reis bij het reisbureau van zijn keuze, onder vooruitbetaling van het hierbovengenoemde bedrag. De Klant dient de aankoopfactuur van de betreffende reis zorgvuldig te bewaren. Vanaf de vierde (4de) maand na inschrijving, kan de Klant vervolgens via zijn H.R.C.-account, na inloggen met de verstrekte inloggegevens, de uitbetaling van het VAKANTIE Voordeel aanvragen door te klikken op “VAKANTIE Voordeel aanvragen”. De volledig ingevulde aanvraagcoupon kan, onder bijvoeging van een kopie van de aankoopfactuur van de gereserveerde reis evenals de verstrekking van zijn bankgegevens, verzonden worden naar het adres voordelen@reward-club.huside.com

H.R.C. zal binnen acht (8) weken na ontvangst van het verzoek (volledig) via een bankoverschrijving (tenzij partijen uitdrukkelijk een andere wijze overeen zijn gekomen) tot vergoeding overgaan.

Dit voordeel kan gecombineerd worden met het voordeel dat gedefinieerd en beschreven is in artikel 3.2.2 van deze Serviceoorwaarden.

3.2.2 Reiskorting

Ingevolge het VAKANTIE Voordeel kan de Klant gedurende het hele jaar gebruik maken van een kortingspercentage op de door hem geboekte reizen (hierna: Reiskorting) van, met een maximum van vijfhonderd (500) euro per contractjaar:

 • 2% met betrekking tot de Formule CLASSIC+
 • 3% met betrekking tot de Formule SILVER+
 • 4% met betrekking tot de Formule PLATINUM+
 • 5% met betrekking tot de Formule INFINITE

Als de Klant gebruik wil maken van dit voordeel, boekt hij een reis bij het reisbureau van zijn keuze, onder bewaring van de aankoopfactuur van deze reis, volgens de voorwaarden genoemd in artikel 3.2.1.

Om gebruik te kunnen maken van dit voordeel, boekt de Klant een reis bij het reisbureau van zijn keuze, bewaart hij de aankoopfactuur van de betreffende reis zorgvuldig en verzoekt hij – op dezelfde wijze als hiervoor uiteengezet – uitbetaling van de Reiskorting. Partijen komen overeen dat de voorwaarden genoemd worden in artikel 3.2.1. van toepassing zijn op het indienen van een vergoedingsaanvraag.

Indien geen gebruik gemaakt wordt van de Reiskorting gedurende het betreffende Contractjaar, komt de Reiskorting voor dat contractjaar te vervallen. De Reiskorting kan niet meegenomen worden naar daaropvolgende jaren.

Dit voordeel kan gecombineerd worden met het voordeel dat gedefinieerd en beschreven is in artikel 3.2.1 van deze Serviceoorwaarden.

3.2.3 Wonderbox / Bongo cadeaubon

Eén (1) keer per jaar profiteert de Klant, vanaf het moment van ondertekening van het Contract, van een Wonderbox / Bongo cadeaubon ter waarde van:

 • 30 € met betrekking tot de Formule CLASSIC+
 • 50 € met betrekking tot de Formule SILVER+
 • 80 € met betrekking tot de Formule PLATINUM+
 • 110 € met betrekking tot de Formule INFINITE

Om gebruik te kunnen maken van dit voordeel de Wonderbox / Bongo cadeaubon, dient de Klant zijn cadeaubon eerst aan te vragen vanaf zijn H.R.C.-account, met behulp van de verstrekte inloggegevens, dan wel telefonisch door te bellen naar 02 620 86 25.

Op het moment dat de aanvraag wordt gedaan, dient de Klant een lopend, geldig Contract te hebben.

De cadeaubon zal binnen acht (8) weken na validering van de aanvraag per post aan de Klant worden toegezonden, naar het op het Inschrijfformulier vermelde adres.

Van dit voordeel kan alleen gebruik gemaakt worden op de website :

De gebruiksmodaliteiten en de algemene voorwaarden die op het gebruik van deze cadeaubon van toepassing zijn, zijn beschikbaar op:

3.3 – Optie foto « Cheerz »

3.3.1 FOTOPACK 50

Ten tijde van het afsluiten van het Contract kan de Klant, ongeacht de gekozen Formule, tevens opteren voor de optie FOTOPACK 50. Ingevolge deze optie profiteert de Klant van vijftig (50) fotoprints per maand bij Cheerz.

Teneinde gebruik te kunnen maken van deze optie, dient de Klant – na ontvangt van een bevestiging van inschrijving op de fotoservice – de algemene voorwaarden van Cheerz te accepteren, welke voorwaarden op de geboden service van toepassing zijn. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op www.cheerz.com.

Op verzoek van de Klant zal per e-mail of per sms een persoonlijke promotiecode worden toegestuurd waarmee de Klant op de website van Cheerz van de fotoprints gebruik kan maken. Per maand zal maximaal één (1) promotiecode aan de Klant vertrekt worden. Elke promotiecode is geldig gedurende een periode van 30 dagen.

Voor deze optie geldt geen vaste looptijd zodat zij op elk moment door de Klant, zonder opgave van redenen, kan worden opgezegd door een brief te sturen naar: H.R.C. Belgium – de Meeûssquare 35 – 1000 BRUSSEL of door te bellen naar 02 620 86 25 (gratis dienst & lokaal tarief).

3.3.2 FOTOPACK 100

Ten tijde van het afsluiten van het Contract kan de Klant, ongeacht het gekozen Package, tevens opteren voor de optie FOTOPACK 100. Ingevolge deze optie profiteert de Klant van honderd (100) fotoprints per maand bij Cheerz en twee fotoalbums ter waarde van veertig euro (40€) per contractjaar bij Cheerz.

Teneinde gebruik te kunnen maken van deze optie, dient de Klant – na ontvangt van een bevestiging van inschrijving op de fotoservice – de algemene voorwaarden van Cheerz te accepteren, welke voorwaarden op de geboden service van toepassing zijn. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op www.cheerz.com.

Op verzoek van de Klant zal per e-mail of per sms een persoonlijke promotiecode worden toegestuurd waarmee de Klant op de website van Cheerz van de fotoprints gebruik kan maken. Per maand zal maximaal één (1) promotiecode aan de Klant vertrekt worden. Elke promotiecode is geldig gedurende een periode van 30 dagen. Voor wat betreft de fotoalbums (maximaal 2 per jaar) zal de Klant, op zijn verzoek, tevens een promotiecode ontvangen, welke maximaal één (1) contractjaar bij Cheerz geldig is.

Voor deze optie geldt geen vaste looptijd zodat zij op elk moment door de Klant, zonder opgave van redenen, kan worden opgezegd door een brief te sturen naar: H.R.C. Belgium – de Meeûssquare 35 – 1000 BRUSSEL of door te bellen naar 02 620 86 25 (gratis dienst & lokaal tarief).

 

4 – TERRITORIALITEIT

Van de door H.R.C. aangeboden services kan enkel gebruik gemaakt worden in België.

 

5 – HERROEPINGSRECHT

De Klant heeft de mogelijkheid zijn Contract met onmiddellijke ingang te herroepen binnen een termijn van dertig (30) dagen vanaf de datum van inschrijving, zonder opgaaf van reden en zonder dat een boete verschuldigd is.

Om van het herroepingsrecht gebruik te kunnen maken, dient de Klant zijn beslissing, om het Contract te beëindigen, kenbaar te maken middels een ondubbelzinnige verklaring, op één van de navolgende wijzen: per telefoon naar: 02 620 86 25 (gratis dienst & lokaal tarief) of per post naar het volgende adres: H.R.C. Belgium – de Meeûssquare 35 – 1000 BRUSSEL. De Klant kan tevens gebruik maken van het herroepingsformulier dat aan deze Servicevoorwaarden is gehecht, dit betreft echter geen verplichting.

Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, is het Contract van rechtswege ontbonden zodat de Klant geen gebruik kan maken van de overeengekomen services.

Alle van de klant ontvangen betalingen, voor zover van toepassing, zullen door H.R.C. aan de Klant worden terugbetaald, uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat H.R.C. geïnformeerd is over de beslissing om van het Contract af te zien. In geval van terugbetaling wordt dezelfde betaalwijze gehanteerd als bij de initiële betaling, behalve voor zover partijen uitdrukkelijk een andere betaalwijze overeenkomen. De terugbetaling zal voor de Klant geen nadere kosten met zich meebrengen.

Indien de Klant reeds gebruik heeft gemaakt van het Serviceaanbod (door te profiteren van voordelen en kortingen op het Serviceaanbod, bijvoorbeeld door de aanvraag van een cashback), dient de Klant een bedrag terug te betalen dat evenredig is aan het gebruik van de geleverde services tot de dag van herroeping.

 

6 – VERSTREKKING FIDELITY-KAART

Ten tijde van de inschrijving op het Serviceaanbod, zal de H.R.C. Verkooppartner de Klant zijn Fidelity-kaart verstrekken, welke tevens door de Verkooppartner geactiveerd zal worden.

De Fidelity-kaart(en) is enkel bestemd voor het exclusief gebruik door de Klant zelf. Het bewaren en het gebruik van Fidelity-kaart(en) valt onder de volledige verantwoordelijk van de Klant. H.R.C. kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden in geval van frauduleus gebruik van zijn kaart of account.

Gedurende de looptijd van het Contract, zal H.R.C., op verzoek van de Klant, één of meer andere Fidelity-kaarten aan de klant vertrekken, met een maximum van 3 kaarten in totaal. De vervaldatum van deze aanvullende Fidelity-kaarten is gelijk aan de oorspronkelijke aan de Klant verstrekte Fidelity-kaart. 

In geval van verlies is de Klant gehouden H.R.C. – binnen 14 dagen – hiervan schriftelijk te informeren door een brief te sturen naar H.R.C. Belgium – de Meeûssquare 35 – 1000 BRUSSEL of te bellen naar 02 620 86 25 (gratis dienst & lokaal tarief). H.R.C. zal in dat geval gratis een nieuwe Fidelity-kaart aan de Klant verstrekken. 

Met de Fidelity-kaart (en eventuele aanvullende kaarten) heeft de Klant toegang tot de door H.R.C. geboden services en aanvullende voordelen zoals uiteengezet in artikel 3 van deze Servicevoorwaarden.

 

7 – TARIEF EN BETALINGSVOORWAARDEN

7.1 – Tarief

Het tarief van de overeengekomen services (uitgedrukt in euro, inclusief BTW) staat vermeld op het Inschrijfformulier. De hoogte van het tarief is afhankelijk van het gekozen Formule en/of optie en wordt in het navolgende nader uiteengezet.

Het jaarlijkse tarief van de Formule CLASSIC+ bedraagt 105,89 € het eerste jaar en 119,88 € voor de daaropvolgende jaren.

Het jaarlijkse tarief van de Formule SILVER+ bedraagt 265,89 € het eerste jaar en 299,88 € voor de daaropvolgende jaren.

Het jaarlijkse tarief van de Formule PLATINUM+ bedraagt 519,89 € het eerste jaar en 599,88 € voor de daaropvolgende jaren.

Het jaarlijkse tarief van de Formule INFINITE bedraagt 1049,89 € het eerste jaar en 1199,88 € voor de daaropvolgende jaren. Dit tarief is als volgt opgebouwd:

 

Tarief Formule INFINITE per Package (incl. btw) Totaaltarief Formule INFINITE (incl. btw)
Fidelity Package Vakantie Package Fidelity Package +  Vakantie Package
De tweede maand 24,99€ 24,99€ 49,98€
Vanaf de derde maand 49,99 € 49,99 € 99,98 €

 

3.2 – VAKANTIE Voordeel (genaamd VAKANTIE Package terzake de Formule INFINITE)

3.2.1: Op-reis-kaart 

Ingevolge het VAKANTIE Voordeel, kan de Klant, vanaf vier (4) maanden na inschrijving op het Serviceaanbod, één (1) keer per jaar, gebruik maken van een Op-reis-kaart tot een bedrag van:

 • 100 € met betrekking tot de Formule CLASSIC+
 • 250 € met betrekking tot de Formule SILVER+
 • 500 € met betrekking tot de Formule PLATINUM+
 • 1000 € met betrekking tot de Formule INFINITE

Om gebruik te kunnen maken van dit voordeel, boekt de Klant een reis bij het reisbureau van zijn keuze, onder vooruitbetaling van het hierbovengenoemde bedrag. De Klant dient de aankoopfactuur van de betreffende reis zorgvuldig te bewaren. Vanaf de vierde (4de) maand na inschrijving, kan de Klant vervolgens via zijn H.R.C.-account, na inloggen met de verstrekte inloggegevens, de uitbetaling van het VAKANTIE Voordeel aanvragen door te klikken op “VAKANTIE Voordeel aanvragen”. De volledig ingevulde aanvraagcoupon kan, onder bijvoeging van een kopie van de aankoopfactuur van de gereserveerde reis evenals de verstrekking van zijn bankgegevens, verzonden worden naar het adres voordelen@reward-club.huside.com

H.R.C. zal binnen acht (8) weken na ontvangst van het verzoek (volledig) via een bankoverschrijving (tenzij partijen uitdrukkelijk een andere wijze overeen zijn gekomen) tot vergoeding overgaan.

Dit voordeel kan gecombineerd worden met het voordeel dat gedefinieerd en beschreven is in artikel 3.2.2 van deze Serviceoorwaarden.

3.2.2 Reiskorting

Ingevolge het VAKANTIE Voordeel kan de Klant gedurende het hele jaar gebruik maken van een kortingspercentage op de door hem geboekte reizen (hierna: Reiskorting) van, met een maximum van vijfhonderd (500) euro per contractjaar:

 • 2% met betrekking tot de Formule CLASSIC+
 • 3% met betrekking tot de Formule SILVER+
 • 4% met betrekking tot de Formule PLATINUM+
 • 5% met betrekking tot de Formule INFINITE

Als de Klant gebruik wil maken van dit voordeel, boekt hij een reis bij het reisbureau van zijn keuze, onder bewaring van de aankoopfactuur van deze reis, volgens de voorwaarden genoemd in artikel 3.2.1.

Om gebruik te kunnen maken van dit voordeel, boekt de Klant een reis bij het reisbureau van zijn keuze, bewaart hij de aankoopfactuur van de betreffende reis zorgvuldig en verzoekt hij – op dezelfde wijze als hiervoor uiteengezet – uitbetaling van de Reiskorting. Partijen komen overeen dat de voorwaarden genoemd worden in artikel 3.2.1. van toepassing zijn op het indienen van een vergoedingsaanvraag.

Indien geen gebruik gemaakt wordt van de Reiskorting gedurende het betreffende Contractjaar, komt de Reiskorting voor dat contractjaar te vervallen. De Reiskorting kan niet meegenomen worden naar daaropvolgende jaren.

Dit voordeel kan gecombineerd worden met het voordeel dat gedefinieerd en beschreven is in artikel 3.2.1 van deze Serviceoorwaarden.

3.2.3 Wonderbox / Bongo cadeaubon

Eén (1) keer per jaar profiteert de Klant, vanaf het moment van ondertekening van het Contract, van een Wonderbox / Bongo cadeaubon ter waarde van:

 • 30 € met betrekking tot de Formule CLASSIC+
 • 50 € met betrekking tot de Formule SILVER+
 • 80 € met betrekking tot de Formule PLATINUM+
 • 110 € met betrekking tot de Formule INFINITE

Om gebruik te kunnen maken van dit voordeel de Wonderbox / Bongo cadeaubon, dient de Klant zijn cadeaubon eerst aan te vragen vanaf zijn H.R.C.-account, met behulp van de verstrekte inloggegevens, dan wel telefonisch door te bellen naar 02 620 86 25.

Op het moment dat de aanvraag wordt gedaan, dient de Klant een lopend, geldig Contract te hebben.

De cadeaubon zal binnen acht (8) weken na validering van de aanvraag per post aan de Klant worden toegezonden, naar het op het Inschrijfformulier vermelde adres.

Van dit voordeel kan alleen gebruik gemaakt worden op de website :

De gebruiksmodaliteiten en de algemene voorwaarden die op het gebruik van deze cadeaubon van toepassing zijn, zijn beschikbaar op:

3.3 – Optie foto « Cheerz »

3.3.1 FOTOPACK 50

Ten tijde van het afsluiten van het Contract kan de Klant, ongeacht de gekozen Formule, tevens opteren voor de optie FOTOPACK 50. Ingevolge deze optie profiteert de Klant van vijftig (50) fotoprints per maand bij Cheerz.

Teneinde gebruik te kunnen maken van deze optie, dient de Klant – na ontvangt van een bevestiging van inschrijving op de fotoservice – de algemene voorwaarden van Cheerz te accepteren, welke voorwaarden op de geboden service van toepassing zijn. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op www.cheerz.com.

Op verzoek van de Klant zal per e-mail of per sms een persoonlijke promotiecode worden toegestuurd waarmee de Klant op de website van Cheerz van de fotoprints gebruik kan maken. Per maand zal maximaal één (1) promotiecode aan de Klant vertrekt worden. Elke promotiecode is geldig gedurende een periode van 30 dagen.

Voor deze optie geldt geen vaste looptijd zodat zij op elk moment door de Klant, zonder opgave van redenen, kan worden opgezegd door een brief te sturen naar: H.R.C. Belgium – de Meeûssquare 35 – 1000 BRUSSEL of door te bellen naar 02 620 86 25 (gratis dienst & lokaal tarief).

 

11 – PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

11.1 Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van een aanvraag dan wel de afsluiting van het Contract, worden door H.R.C. persoonsgegevens verzameld (zoals: voornaam, achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, bankgegevens). De opslag en verwerking van deze gegevens is noodzakelijk in het kader van de totstandkoming, het beheer en de uitvoering van het Contract.

De persoonsgegevens zijn bedoeld voor verwerking door H.R.C., de verwerkingsverantwoordelijk, maar kunnen, in voorkomende gevallen, aan gevolmachtigden en/of andere ondernemingen van de groep van ondernemingen waartoe H.R.C. behoort en die betrokken zijn bij de levering, de uitvoering, de kwaliteit en het beheer van de services en/of de verzending van informatie met betrekking tot aanverwante diensten of producten. De gegevens kunnen tevens aan derden verstrekt worden ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

De gegevens worden, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, bewaard gedurende de volledige looptijd van het Contract, tot uiterlijk drie (3) jaar na afloop daarvan (dan wel de termijn die nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting). De verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in Frankrijk, dan wel een ander Europees land.

H.R.C. verbindt zich ertoe om alle benodigde maatregelen te nemen ter waarborging van een voldoende beveiligingsniveau van de persoonsgegevens. Zij zal alle technische en organisatorische maatregelen nemen teneinde een hoog niveau van gegevensbeveiliging te garanderen, in overeenstemming met de verwerkingsdoeleinden en de daaraan verbonden risico’s. H.R.C. zal de benodigde veiligheidsmaatregelen treffen om het risico van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, te verminderen.

 

11.2 Rechten van de Klant met betrekking tot zijn persoonsgegevens

Overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, heeft de Klant een kosteloos recht van inzage, rectificatie, wissing en beperking van de verwerking van zijn gegevens, alsmede een recht van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en een recht van gegevensoverdraagbaarheid (dat wil zeggen de mogelijkheid om een deel van zijn gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen). De Klant kan zich, om hem moverende redenen, verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens, waaronder ook tegen het gebruik voor marketingdoeleinden. Tot slot heeft de Klant het recht te bepalen wat er na overlijden met zijn persoonsgegevens gebeurt.

Als de Klant een van voornoemde rechten wenst uit te oefenen, dan wel om een andere reden contact op wil nemen met H.R.C., wordt hij verzocht een brief te sturen naar: H.R.C. Belgium – de Meeûssquare 35 – 1000 BRUSSEL, of een e-mail te sturen – onder vermelding van voornaam, achternaam en telefoonnummer – naar het volgende e-mailadres: klantenservice@reward-club.huside.com.

Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen zal H.R.C. de informatie en/of de maatregelen die naar aanleiding van het verzoek van de Klant zijn genomen, zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, verstrekken. Deze termijn kan met twee maanden worden verlengd vanwege de complexiteit van het verzoek of het aantal te verwerken verzoeken. De Klant zal hiervan op de hoogte worden gebracht. In geval van weigering van inwilliging van het verzoek, stelt H.R.C. de Klant in kennis van de redenen hiervan en de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (Gegevensbeschermingsautoriteit te Brussel) indien hij meent dat de verwerking van zijn persoonsgegevens niet conform de Europese wet- en regelgeving is geschied.

11.3 Het bestaan van een bel-me-niet-meer-lijst tegen direct marketing

Indien het telefoonnummer ten tijde van de inschrijving voor het Serviceaanbod verstrekt is, zal hiervan uitsluitend gebruik gemaakt worden terzake een goed beheer van het Contract en voor het aanbieden van nieuwe diensten. Onverminderd het bovenstaande, heeft de Klant, het recht zich gratis op te laten nemen op de bel-me-niet-meer-lijst (www.dncm.be), gevestigd aan het adres Z.1 Research Park, 120 – 1731 Zellik, info@dncm.be, 02 302 26 17, tegen telefonische werving door alle bedrijven, tenzij er sprake is van een reeds bestaande contractuele relatie (dat wil zeggen: tenzij er al een contract bestaat met de professional als het telefoongesprek wordt gevoerd).

 

12 – AANSPRAKELIJKHEID

H.R.C. kan, in het algemeen, niet aansprakelijk gesteld worden voor een niet, een niet volledige of een gebrekkige uitvoering van haar contractuele verplichtingen, indien dit het gevolg is van het handelen of  toedoen van de Klant, ofwel het gevolg is van een onvoorziene en niet te voorkomen daad van een derde dan wel een niet-toerekenbare vreemde oorzaak in de zin van artikel 1147 van het Burgerlijk Wetboek of een situatie van overmacht of toeval in de zin van artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboek (een niet-toerekenbare gebeurtenis, die buiten de macht van H.R.C. lag, die redelijkerwijs niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van het Contract en niet door redelijke maatregelen te voorkomen was). Voornoemde situaties leiden tot het opschorten van de verplichtingen van partijen uit hoofde van dit Contract, voor zover deze niet reeds de opzegging van het Contract rechtvaardigen. In geval van overmacht, zal H.R.C. de Klant direct informeren. Partijen zullen vervolgens gezamenlijk bepalen onder welke voorwaarden het Contract voortgezet zal worden. Indien de situatie van overmacht langer dan 4 weken voortduurt, zal het Contract van rechtswege eindigen. De Klant komen dezelfde mogelijkheden voor een beroep op overmacht toe.

 

13 – TOEPASSELIJK RECHT EN TAAL

Dit Contract, alsmede de precontractuele betrekkingen, worden beheerst door het Belgisch recht. Ieder geschil m.b.t. de uitvoering of de interpretatie van het Contract vallen onder de exclusieve competentie van de Belgische rechter, onverminderd de toepassing van internationale verdragen en overeenkomsten.

Tussen Partijen is overeengekomen dat alle aan klanten verstrekte informatie in het Frans of in het Nederlands gesteld zal zijn.

026 208 625

Telefoon

Onze adviseurs helpen u van maandag tot vrijdag van 09.00 u. tot 19.00 u. en op zaterdag van 09.00 u. tot 18.00 u.

Nationaal tarief – vaste lijn