Wettelijke vermeldingen

1. IDENTITEIT

De internetsite op het adres https://reward-club.hubside.com/ (hierna: “Site”), wordt uitgegeven door de besloten vennootschap H.R.C. BELGIUM met een kapitaal van 1.000 € – Place de la Vieille Halle aux Blés 1, 1000, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nr. 0768.241.681, intracommunautair btw-nr.: BE 0768241681. (Hierna: “Hubside Reward Club”)

2. CONTACT

Tel. 02 620 86 25

Contactformulier: Formulier

3. DIRECTEUR VAN DE PUBLICATIE

Dhr. Kilani FEGAIER.

4. FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING (DPO)

Hubside heeft een functionaris voor gegevensbescherming of Data Protection Officer (hierna « DPO ») aangesteld. U kunt contact opnemen met de DPO per e-mail op het adres: dpo.be@hubside.eu of per post op het adres: 1 RUE CAMILLE CLAUDEL CS10141 26104 ROMANS/ISÈRE CEDEX – FRANKRIJK.

Om uw rechten op grond van de regelgeving inzake gegevensbescherming uit te oefenen of hier meer informatie over te verkrijgen, kunt u contact opnemen via dit Formulier of een brief sturen op het bovenstaande adres. U kunt hier eveneens meer informatie te verkrijgen door het privacybeleid op onze website te raadplegen.

5. HOSTING EN ONTWERP

Deze website is gemaakt door INDEXIA DEVELOPPEMENT, statutair gezeteld en kantoorhoudende aan 69/81 Avenue de la Grande Armée, 75116 Parijs, Frankrijk.

De website wordt gehost door Google LLC (hierna: Google) via Google Cloud Platform, statutair gevestigd en kantoorhoudende in de Verenigde Staten aan 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043. Contact: https://www.google.com/contact/

6. INTELLECTUEEL EIGENDOM – HYPERLINKS

6.1 Intellectueel eigendom

Deze Website omvat alle informatietechnologische elementen (waaronder de software, IT-ontwikkelingen, webpagina’s, tevens inhoudende (computer)programma’s en bron- en objectcode, domeinnamen, voorbereidende ontwerpwerkzaamheden, specificaties, bestekken en voorbereidende studies, gebruikersinformatie, databank), de huisstijl en/of grafische vormgeving (met inbegrip van projecten, modellen, prototypes, tekeningen en schema’s), de inhoud (waaronder tekstuele, grafische, geluids-, fotografische en multimedia elementen) de functionaliteiten en alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen. De Website is de exclusieve eigendom van HUBSIDE REWARD CLUB. Alle rechten van reproductie of representatie zijn enkel voorbehouden aan HUBSIDE REWARD CLUB.

De Website en alle voornoemde elementen zijn beschermd door de bepalingen van het Wetboek van economisch recht betreffende intellectueel eigendom en de toepasselijke wetgeving, voor de volledige duur van de wettelijke bescherming, overal ter wereld.

Gebruikers van de Website (hierna te noemen « Gebruikers ») krijgen een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en persoonlijk recht om de Website en de gegevens op de Website voor strikt privégebruik te raadplegen en te bekijken. Het aldus verleende recht bestaat uit:

 • het recht van toegang tot de verschillende pagina’s van de Site en, indien van toepassing, tot de platforms;
 • het recht om de gegevens en informatie op de Site online te raadplegen.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, weergave, openbaarmaking, overname, gebruik, wijziging, bewerking, vertaling, verspreiding of gebruik voor marketingdoeleinden van de Website of de elementen daarvan, op welke wijze of via welk medium (papier, digitaal,…..) dan ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HUBSIDE REWARD CLUB derhalve verboden, op straffe van schending van auteursrecht, tekeningen of modellenrecht, merkenrecht en/of databankenrecht.

In het bijzonder stelt elk niet uitdrukkelijk toegestaan gebruik van de Website, van deze elementen, handelsmerken of logo’s, ongeacht of ze toebehoren aan HUBSIDE REWARD CLUB of aan derden, de gebruiker van de Website bloot aan strafrechtelijke en/of burgerrechtelijke vervolging.

Eenieder die HUBSIDE REWARD CLUB wil informeren over de aanwezigheid van schadelijke of illegale informatie of inhoud, in het bijzonder de schending van de intellectuele eigendomsrechten van een derde of strijdigheid met wet- en regelgeving, kan dit doen door verzoek in te dienen via het volgende Formulier.

6.2 Hyperlinks

De Website kan hyperlinks en andere promotionele elementen (banners, video’s….) bevatten die verwijzen naar bronnen of websites beheerd door derden en die niet in eigendom zijn van of beheerd worden door HUBSIDE REWARD CLUB.

HUBSIDE REWARD CLUB heeft geen zeggenschap over de inhoud van websites of de handelswijze van derden en wijst alle verantwoordelijkheid in dit verband van de hand. HUBSIDE REWARD CLUB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de wettigheid, de juistheid, de volledigheid of de kwaliteit van de inhoud van deze internetsites, en het feit dat informatie op deze sites voorkomt op of toegankelijk is via de Website leidt geenszins tot haar aansprakelijkheid.

De gebruiker mag in geen geval hyperlinks op de Website plaatsen, noch de inhoud van deze links geheel of gedeeltelijk overnemen, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van HUBSIDE REWARD CLUB.

7. PERSOONSGEGEVENS

HUBSIDE REWARD CLUB stelt alles in het werk om de bescherming, vertrouwelijkheid en veiligheid van alle persoonsgegevens van zijn klanten, gebruikers van de website en potentiële klanten te waarborgen en hun privacy te respecteren.

Wij passen dit beleid voor de bescherming van persoonsgegevens toe op al onze processen, serviceaanbiedingen, websites en mobiele applicaties. Hierdoor kunnen wij u informeren over het gebruik en de bescherming van uw gegevens.

Dit beleid toont onze toewijding aan het verantwoorde gebruik van persoonsgegevens als onderdeel van onze dagelijkse activiteiten.

Om ieders privacy en persoonsgegevens te beschermen en de regelgeving na te leven, heeft HUBSIDE REWARD CLUB binnen zijn organisatie een Data Protection Officer (DPO) aangesteld.

De DPO zorgt ervoor dat de regels voor de bescherming van uw persoonsgegevens worden nageleefd. Als zodanig is hij of zij het belangrijkste aanspreekpunt voor iedereen die te maken krijgt met het verzamelen of verwerken van persoonsgegevens. Het is aan deze persoon dat de betrokkene zijn rechten kan uitoefenen.

HUBSIDE REWARD CLUB verbindt zich er dus toe ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens die op de website of op een andere manier wordt uitgevoerd, in overeenstemming is met wet van 30 juli 2018, met betrekking van de verwerking van persoonsgegevens, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 679/2016, hierna de « AVG » genoemd.

HUBSIDE REWARD CLUB zorgt ervoor dat genoemde gegevens op een rechtmatige, eerlijke en transparante manier worden verwerkt.

7.1 Toepassingsgebied – Definitie

Deze bepalingen zijn van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens door HUBSIDE REWARD CLUB, ongeacht de gebruikte verzamel- en verwerkingsmethode. Ze zijn dus van toepassing op gebruikers van de website, toekomstige gebruikers en klanten van HUBSIDE REWARD CLUB om hen te informeren over het gebruik en de bescherming van hun persoonsgegevens.

Onder de volgende begrippen wordt verstaan:

 • Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, direct of indirect, zoals een achternaam, een voornaam, een geboortedatum, een postadres, een e-mailadres of een IP-adres.
 • Een verwerking van persoonsgegevens is elke bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
 • De verwerkingsverantwoordelijke is rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • De Verwerker is de rechtspersoon die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
 • De ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt.
 • De Betrokkene is een natuurlijke persoon of rechtspersoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Het betreft de gebruikers van de Website.

7.2 Identiteit Verwerkingsverantwoordelijke

In het kader van zijn activiteiten kan HUBSIDE REWARD CLUB, in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verzamelen en verwerken onder de voorwaarden en voor de doeleinden die hieronder worden beschreven.

7.3 Methode verzameling persoonsgegevens / verplicht of facultatief karakter van verzameling

De door HUBSIDE REWARD CLUB verzamelde persoonsgegevens zijn strikt noodzakelijk tot het nagestreefde doel.

HUBSIDE REWARD CLUB streeft ernaar de verzamelde gegevens tot een minimum te beperken en deze up-to-date te houden middels de vergemakkelijking van de uitoefening van de rechten van betrokkenen. HUBSIDE REWARD CLUB zorgt ervoor dat de door haar verwerkte Persoonsgegevens worden bijgewerkt met inachtneming van de onderstaande doeleinden.

HUBSIDE REWARD CLUB verzamelt geen persoonsgegevens zonder medeweten van de betrokkenen. Zij past bovendien het beginsel van evenredigheid en relevantie van de verzamelde gegevens toe en verbindt zich ertoe deze beginselen te respecteren.

HUBSIDE REWARD CLUB verzamelt en vraagt nimmer opzettelijk persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 18 jaar).

Persoonsgegevens kunnen worden verzameld:

 • Via inschrijfformulieren voor een van de aanbiedingen van HUBSIDE REWARD CLUB die bij verkooppunten of op afstand (telefonisch of, indien van toepassing, via de website) worden verspreid;
 • Gedurende de looptijd van het contract;
 • Via de formulieren op de website en in het bijzonder bij het invullen van een contactformulier;
 • Bij het gebruik van de beveiligde persoonlijke ruimte (gebruikersaccount) die toegankelijk is op de website reward-club.hubside.com;
 • Via formulieren die aanwezig zijn op de sites van commerciële partners van HUBSIDE REWARD CLUB, zoals gegevensmakelaars;
 • Bij het bellen naar de HUBSIDE REWARD CLUB klantenservice;
 • Wanneer u online surft.

Wanneer het verstrekken van informatie/gegevens verplicht is om het verzoek te verwerken of in het bijzonder vanwege een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting, gaat dit vergezeld van een onderscheidend teken zoals een sterretje (*). Velden in een formulier die niet als verplicht worden ingevuld, worden overgelaten aan het oordeel van de betrokken Persoon.

Als zogenaamde « verplichte » informatie niet wordt verstrekt of foutief is, kan het zijn dat HUBSIDE REWARD CLUB niet kan reageren op het verzoek van de betrokken persoon middels het betreffende formulier.

7.4 Verwerkingsdoeleinden – Rechtsgrondslagen

De verwerking van persoonsgegevens wordt verricht in overeenstemming met de AVG en de normen van de GBA.

De rechtsgrondslagen die de verwerking van persoonsgegevens voor de hieronder vermelde doeleinden rechtvaardigen zijn, naargelang het geval :

 • uitvoering van het contract of precontractuele maatregelen;
 • uitvoering van een wettelijke of reglementaire verplichting;
 • gerechtvaardigd belang;
 • de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden, is dan wel gebaseerd op de toestemming van de betrokkene, dan wel op het gerechtvaardigd belang van de gegevensbeheerder om, voor zover van toepassing, te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen.

Onderschrijving en beheer van contracten – Commerciële werving

De door HUBSIDE REWARD CLUB verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de op het moment van verzamelen aangegeven doeleinden en voor de volgende doeleinden:

 • het afsluiten, beheren en uitvoeren van het onderschreven contract;
 • om een beveiligde persoonlijke ruimte op de website www.HUBSIDE REWARD CLUB.com aan te maken, te activeren en te gebruiken
 • om de uitoefening van rechtsmiddelen en het beheer van klachten mogelijk te maken;
 • onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten uit te voeren
 • kwaliteits- en/of tevredenheidsonderzoeken uit te voeren
 • om statistieken op te stellen;
 • om te voldoen aan wettelijke, regelgevende en administratieve verplichtingen die van kracht zijn;
 • informatie te sturen over aanbiedingen en soortgelijke producten en/of diensten;
 • uitvoeren van commerciële prospectie per e-mail, SMS, MMS, post en/of telefoongesprek
 • commerciële verzoeken per e-mail, sms, mms, post en/of telefoongesprek ontvangen van bedrijven die tot dezelfde groep behoren als HUBSIDE REWARD CLUB.

De bovengenoemde doeleinden voor de verwerking van Persoonsgegevens hebben de volgende rechtsgrondslagen:

 1. De uitvoering van het gesloten contract of precontractuele maatregelen voor de volgende doeleinden:
 • om het afgesloten contract te sluiten, te beheren en uit te voeren:
 • om een beveiligde persoonlijke ruimte op de website www.HUBSIDE REWARD CLUB.com te creëren, te activeren en te gebruiken;
 • om de uitoefening van rechtsmiddelen en het beheer van klachten mogelijk te maken;

Wanneer de verwerking op deze rechtsgrondslag is gebaseerd, zal de weigering om uw gegevens te verstrekken het onmogelijk maken om het contract te sluiten en uit te voeren.

 1. Het gerechtvaardigd belang dat de verantwoordelijke voor de verwerking nastreeft voor de doeleinden met betrekking tot :
 • onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten;
 • het uitvoeren van kwaliteits- en/of tevredenheidsonderzoeken;
 • statistieken en studies;
 • commerciële prospectie voor soortgelijke producten en/of diensten;

Het rechtmatige belang van de Gegevensverwerker is de commerciële ontwikkeling van zijn bedrijf en de ontwikkeling van nieuwe aanbiedingen en diensten.

 1. Het voldoen aan een wettelijke verplichting voor de doeleinden met betrekking tot :
 • alle andere wettelijke, reglementaire en administratieve verplichtingen die op de Gegevensverwerker rusten.
 1. Toestemming voor de volgende doeleinden
 • Ontvangst van nieuwsbrieven;
 • Commerciële werving door HUBSIDE REWARD CLUB voor soortgelijke producten en/of diensten;
 • Ontvangst van commerciële aanbiedingen van bedrijven die tot dezelfde groep behoren als HUBSIDE REWARD CLUB.

Er wordt gespecificeerd dat wanneer het doel van het werven van klanten is om klanten, via elektronische weg (e-mail, SMS of MMS), producten en diensten aan te bieden die vergelijkbaar zijn met de reeds geleverde producten en diensten, dit werven van klanten gebaseerd is op het legitieme belang van de verantwoordelijke voor de verwerking, zolang het voldoet aan de voorwaarden van Aanbeveling nr 01/2020 betreffende de verwerking van persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.

In elk geval kunnen de personen die betrokken zijn bij de commerciële wervingsacties op elk moment hun toestemming intrekken en/of zich verzetten tegen het ontvangen van commerciële wervingsacties in welke vorm dan ook, door te klikken op de uitschrijvingslinks die in de elektronische communicatie staan of door contact op te nemen met HUBSIDE REWARD CLUB via de hieronder vermelde contactgegevens.

Gebruik van de HUBSIDE REWARD CLUB website en klantenzone

Persoonsgegevens worden verzameld in :

 • het contactformulier op de site nodig is om de verzoeken van de gebruikers te verwerken;
 • het verbindingsformulier met de klantenzone van HUBSIDE REWARD CLUB, zijn noodzakelijk om de gebruiker in staat te stellen verbinding te maken met zijn persoonlijke zone, gebruik te maken van alle functionaliteiten van de site en te profiteren van de diensten en garanties die bij HUBSIDE REWARD CLUB zijn geabonneerd;

In het kader van het gebruik van de website kan HUBSIDE REWARD CLUB ook persoonsgegevens verzamelen wanneer de gebruiker zijn klantenzone gebruikt of interageert via het gebruikersforum.

In de verschillende formulieren van de website wordt de gebruiker geïnformeerd over het optionele of verplichte karakter van zijn/haar antwoorden: verplichte informatie gaat vergezeld van een onderscheidend teken zoals een sterretje (*). Als de gebruiker deze informatie niet verstrekt, kan hij niet profiteren van de diensten van HUBSIDE REWARD CLUB.

Opnemen van telefoongesprekken

Telefoongesprekken met HUBSIDE REWARD CLUB teams kunnen dubbel beluisterd en opgenomen worden voor training, evaluatie of kwaliteitsverbetering van de dienstverlening.

Informatie over het opnemen van telefoongesprekken wordt aan het begin van het gesprek aan de betrokken persoon verstrekt. Hij/zij wordt ook geïnformeerd over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze opname.

In deze context kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door HUBSIDE REWARD CLUB. Deze verwerking is gebaseerd op de legitieme belangen van HUBSIDE REWARD CLUB.

De opnames worden 4 maanden bewaard.

Alleen bevoegde personen hebben toegang tot deze opnames.

7.5 Categorieën verzamelde persoonsgegevens

De categorieën persoonsgegevens die HUBSIDE REWARD CLUB verwerkt voor de hieronder beschreven doeleinden betreffen:

 • Gegevens met betrekking tot de identificatie van de betrokken personen: naam, voornaam, titel, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geboorteplaats, enz.
 • Gegevens die nodig zijn voor het afsluiten, uitvoeren en beheren van het contract: klantidentificatienummer, contractnummer, gegevens met betrekking tot betaalmiddelen, machtiging voor automatische incasso, verbindingsidentificatie, enz.
 • Gegevens met betrekking tot het beheer en de beveiliging van de beveiligde klantenzone: inloggegevens, wachtwoorden, enz.
 • Gegevens die voortvloeien uit interacties met HUBSIDE REWARD CLUB via de website, telefoongesprekken, correspondentie, enz.
 • Inloggegevens en cookies: IP-adressen, logbestanden op de website en de klantenzone.

7.6 Duur opslagperiode

De duur van de opslagperiode van persoonsgegevens door HUBSIDE REWARD CLUB is wisselend en wordt bepaald door verschillende criteria, waaronder :

 • Het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens gebruikt worden. HUBSIDE REWARD CLUB dient bijvoorbeeld de gegevens te bewaren gedurende de periode die benodigd is voor de uitvoering van het behandelgerelateerde doeleinde;
 • Wettelijke verplichtingen: uit wet- en regelgeving kan een minimale opslagperiode voorschrijven gedurende welke HUBSIDE REWARD CLUB gehouden is de gegevens op te slaan.

Persoonsgegevens die worden verwerkt voor het afsluiten en beheren van uw contract worden bewaard in overeenstemming met de wettelijke verjaringstermijn, d.w.z. 5 jaar vanaf de datum van beëindiging van het contract.

In het kader van commerciële werving worden persoonsgegevens 3 jaar bewaard vanaf de datum van verzameling of vanaf het laatste contact zonder effect.

7.7 Ontvanger persoonsgegevens

De door HUBSIDE REWARD CLUB verzamelde en verwerkte persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan:

 • personen die daartoe zijn aangewezen door de Verwerkingsverantwoordelijke, aan de ondernemingen van de groep, aan haar samenwerkend partners of aan subcontractanten.
 • aan de bedrijven van de groep waartoe HUBSIDE REWARD CLUB behoort, voor administratieve of commerciële prospectiedoeleinden onder de hierboven vermelde voorwaarden;
 • derden die handelingen verrichten terzake het beheer van de Website, dan wel om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke.

De persoonsgegevens die HUBSIDE REWARD CLUB als verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt, worden opgeslagen en verwerkt in Frankrijk of in ruimere zin in Europa.

Sommige van de partners van HUBSIDE REWARD CLUB, ontvangers van gegevens in het kader van de uitvoering van het contract, kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden op basis van een adequaatheidsbesluit of onderhandelde contractvoorwaarden.

7.8 Gegevensbeveiliging

Er wordt een gegevensbeschermingsbeleid (PSSI) gevoerd passend bij de aard van de gegevens en de aard van onze activiteiten.

HUBSIDE REWARD CLUB verbindt zich ertoe alle maatregelen te nemen om een ​​voldoende niveau van gegevensbescherming te waarborgen en zal in dit kader passende technische en organisatorische maatregelen teneinde een voldoende beveiligingsniveau te waarborgen, afhankelijk van de verwerkingsdoeleinden en de bijbehorende risico’s.

HUBSIDE REWARD CLUB zal de benodigde veiligheidsmaatregelen treffen om het risico van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, te verminderen. In dit kader vereist zijn eveneens van haar subcontractanten om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen teneinde een voldoende beveiligingsniveau te waarborgen, afhankelijk van de verwerkingsdoeleinden en de bijbehorende risico’s.

In het kader van de beveiliging van haar website maakt HUBSIDE REWARD CLUB gebruik van captcha-technologieën van Google om de beveiliging van de meest gevoelige toegangspunten te versterken.

De persoonsgegevens die nodig zijn voor het legitieme belang van de onderneming om de site te beveiligen, worden daarom door deze leverancier verzameld. De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de huidige Belgische en Europese wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens.

7.9 Rechten betrokkenen

De Persoon die betrokken is bij de gegevensverwerking door HUBSIDE REWARD CLUB, in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke, kan, onder de voorwaarden en beperkingen van de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming, de volgende rechten uitoefenen:

 • Recht van inzage: De betrokkene heeft het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, voor zover dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en de informatie te ontvangen zoals uiteengezet in artikel 15 van de AVG. Op verzoek kan een kopie van de verwerkte persoonsgegevens aan de betrokkene worden verstrekt.
 • Recht op rectificatie: De betrokkene heeft het recht om rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens, alsmede het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.
 • Recht op gegevenswissing: De betrokkene heeft het recht de wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen indien een van de volgende gevallen zich voordoet:
  • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
  • De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking berust, in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden;
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke of één van haar subcontractanten;
  • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving is dit recht op gegevenswissing niet van toepassing wanneer de verwerking van persoonsgegevens met name noodzakelijk is:
  • voor de naleving van een wettelijke verplichting die verwerking vereist waarin wordt voorzien door het Unierecht of door het recht van de lidstaat waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is;
  • voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
 • Recht op beperking van de verwerking: De betrokkene heeft het recht de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:
  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist;
  • De verwerking onrechtmatig is en de betrokkene zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan;
  • De Verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: De betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens, die aan HUBSIDE REWARD CLUB zijn verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, zodat hij ze gemakkelijk kan bewaren of kan overdragen naar een ander informatiesysteem, om hergebruik voor persoonlijke doeleinden mogelijk te maken.
 • Recht van Bezwaar: De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene. De persoonsgegevens worden niet meer voor deze doeleinden verwerkt tenzij HUBSIDE REWARD CLUB een legitieme en dwingende reden rechtvaardigt zoals bedoeld in artikel 21 van de AVG.
 • Recht intrekken toestemming: De betrokkene heeft het recht de toestemming te allen tijde in te trekken indien de gegevensverwerking hierop berust.
 • Recht om te bepalen wat er bij overlijden met de persoonsgegevens gebeurt: De betrokkene heeft het recht om algemene of specifieke richtlijnen vast te stellen met betrekking tot de opslag, de wissing en de verstrekking van zijn persoonlijke gegevens na overlijden.
 • Recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: De betrokkene heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de dienen bij een toezichthoudende autoriteit (GBA of CNIL) indien de Betrokkene meent dat de verwerking niet in overeenstemming met de AVG is uitgevoerd.

7.10. Uitoefening Rechten

Indien de betrokkene één voornoemde rechten uit wil oefenen of informatie zijn gegevens wil verkrijgen, kan hij op één van de volgende wijzen contact op te nemen met HUBSIDE REWARD CLUB, onder vermelding van zijn voor- en achternaam en zijn contactgegevens:

 • Per post: HUBSIDE REWARD CLUB – Place de l’Université 16   Boîte 16, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
 • Via het contactformulier: Formulier.

HUBSIDE REWARD CLUB behoudt zich het recht voor om de identiteit van de Betrokkene te verifiëren.

Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen zal HUBSIDE REWARD CLUB de informatie en/of de maatregelen die naar aanleiding van het verzoek van de gebruiker zijn genomen, zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, verstrekken. Deze termijn kan met twee maanden worden verlengd vanwege de complexiteit van het verzoek of het aantal te verwerken verzoeken. De gebruiker zal hiervan op de hoogte worden gebracht. In geval van weigering van inwilliging van het verzoek, stelt HUBSIDE REWARD CLUB de gebruiker in kennis van de redenen hiervan en de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (GBA).

In geval van een verzoek om verwijdering of beperking van gegevensverwerking deelt HUBSIDE REWARD CLUB de gebruiker mee dat hij geen toegang meer heeft tot de Dienst en de bijbehorende functionaliteiten.

De betrokken persoon erkent dat HUBSIDE REWARD CLUB noch de vertrouwelijkheid noch de verwijdering kan garanderen van persoonsgegevens die de betrokken persoon publiceert of meedeelt op de website en in het bijzonder bij het gebruik van het forum. Elke gebruiker is als enige verantwoordelijk voor alle gevolgen die verband houden met de vrijwillige publicatie van persoonsgegevens, en in het bijzonder van zijn e-mailadres of telefoonnummer.

Er wordt ook gespecificeerd dat elke persoon zich gratis kan inschrijven op de bel-me-niet-meer-lijst tegen telefonische werving. Ga voor meer informatie naar www.dncm.be.

8. COOKIES

Wanneer de Gebruiker de site raadpleegt, kunnen er bepaalde gegevens over zijn/haar surfgedrag op zijn/haar toestel (computer, tablet, smartphone enz.) worden opgeslagen in bestanden die “cookies” worden genoemd.

Wat is een cookie?

Een cookie is een tekstbestand dat meestal uit letters en cijfers bestaat, en dat op een toestel kan worden opgeslagen tijdens de raadpleging van een website. Het cookiebestand stelt de uitgever in staat het toestel te identificeren. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de Site, andere bieden de mogelijkheid om de weergegeven inhouden te optimaliseren en te personaliseren.

De Gebruiker kan de installatie van cookies te allen tijde weigeren. Hij/Zij moet dan de juiste parameters selecteren in zijn/haar browser. De weigering kan de werking van bepaalde functionaliteiten van de Site beperken of verslechteren.

Door wie en voor welk gebruik worden er cookies opgeslagen?

De cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de Hubside Reward Club Site.

De cookies die op de Site worden geplaatst, kunnen geplaatst worden door Hubside Reward Club en door haar dienstverleners, met name Google en Cloudflare. Ze kunnen een verschillend doel hebben.

De doelstellingen van de cookies op de Site worden hieronder beschreven.

De cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de Hubside Reward Club Site.

De operationele cookies zorgen ervoor dat de Gebruiker de belangrijkste functionaliteiten van de site kan gebruiken en dat uw verbinding beveiligd wordt. Deze cookies zijn onmisbaar om op de Site te surfen en hun uitschakeling leidt tot een grote verslechtering van de diensten die door de Site worden voorgesteld.

Deze cookies worden exclusief door Hubside Reward Club en de technische dienstverlener Cloudflare (CDN) geplaatst.

Hubside Reward Club gebruikt voornamelijk verbindingscookies.
Naam van het cookie Functie Levensduur
PHPSESSID Sessievariabelen Sessie
__cfduid Sessielogin voor Cloudflare Een jaar

Bij de eerste verbinding en toevalsgewijs bij de volgende verbindingen, wordt er aan de Gebruiker voorgesteld om de verbindingslogin op te slaan. Deze functionaliteit vereist het gebruik van een permanent cookie (dat op de harde schijf van de Gebruiker wordt opgeslagen). Dit bestand heeft als enige functie de toegang tot de Site te vergemakkelijken. Deze optie is facultatief en kan op elk ogenblik door de Gebruiker uitgeschakeld worden.

De functionaliteits- of publiekscookies

Deze cookies optimaliseren de werking van de Site, verbeteren de surfervaring en geven de Gebruiker toegang tot specifieke functionaliteiten om met name de presentatie van de Site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van het toestel van de Gebruiker.

Deze cookies worden door Hubside Reward Club op uw toestel opgeslagen voor de duur van de Gebruikerssessie, en nooit voor langer dan een jaar. De levensduur van deze cookies wordt niet automatisch verlengd bij elk nieuw bezoek. Wanneer de Gebruiker op de Site rondsurft, slaan de Hubside Reward Club-servers automatisch en met behulp van Google Analytics, bepaalde logboekgegevens op zoals het IP-adres (enkel de gemeente van lokalisering), het type browser, de referentie- en uitgangspagina’s en de door de Gebruiker geraadpleegde URL’s, het aantal muisklikken dat de Gebruiker nodig heeft en de manier waarop hij/zij interageert met de links over de Service, de domeinnamen, de bestemmingspagina’s, de bezochte pagina’s, de begin- en einddatum van een sessie en andere gegevens van dit type.

Hubside Reward Club kan deze gegevens verzamelen via de e-mails die verzonden worden aan de gebruikers van de Site. Met behulp van deze gegevens kan Hubside Reward Club de door de Gebruiker geopende berichten en aangeklikte links identificeren. Deze informatie helpt Hubside Reward Club om het gedrag van de Gebruikers beter te begrijpen, nauwkeurige rapporten op te stellen en de kwaliteit van de Service te verbeteren.

De tool Google Analytics gebruikt cookies om informatie te verzamelen en rapporten op te stellen over de gebruiksstatistieken van de Site zonder dat individuele Gebruikers persoonlijk door Google worden geïdentificeerd. Het cookie “_ga” wordt het meest gebruikt door Google Analytics.

Voorbeelden van functionaliteitscookies:

 • Cookienaam Functie Levensduur
  hl Lokalisering van de site (taalkeuze) Een jaar
 • Cookieconsent_status Aanvaarding van de cookies Een jaar
  _ga Identificatie van de gebruiker voor Google Analytics 13 maanden
  _gid Identificatie van de gebruiker voor Google Analytics 24 uur
  _gat Identificatie van de gebruiker voor Google Analytics 1 minuut

Hubside Reward Club verzamelt en gebruikt deze analytische gegevens. Deze gegevens zijn anoniem en onvoldoende om de Gebruikers te kunnen identificeren.

Deze cookies geven ons informatie over het gebruik en de prestaties van onze site en bieden ons de mogelijkheid om statistieken op te stellen, de bezoekersfrequentie en het gebruik na te gaan van de verschillende elementen van onze site (bezochte inhouden, traject). Zo kunnen we beter inspelen op de interesses van de Gebruiker en de ergonomie van onze services verbeteren (de meest geraadpleegde pagina’s of rubrieken, de meest gelezen artikels…).

De cookies tellen ook de bezoekers van een pagina.

Bij het eerste bezoek aan de Site informeert een banner de Gebruiker over de aanwezigheid van deze cookies en vraagt hij u het gebruik ervan al dan niet te aanvaarden.

Deelcookies (links)

De Site stelt links voor naar computerapplicaties die van derden uitgaan, die de Gebruiker in staat stellen om inhouden van onze site te delen met anderen of deze aan anderen te leren kennen.

Het gaat met name om:

Deelknoppen (Twitter, Facebook, LinkedIn en Viadeo)
Lijsten met tweets (Twitter)

Deze functionaliteiten gebruiken cookies van derden die rechtstreeks door de betrokken applicaties geplaatst worden.

Dit type applicatieknop kan het betrokken sociale netwerk de mogelijkheid geven om het surfgedrag van de Gebruiker op de Site te volgen zodra de account van deze laatste op zijn toestel geactiveerd wordt (open sessie) terwijl u op de Site surft.

Bij het eerste bezoek aan de Site informeert een banner de Gebruiker over de aanwezigheid van deze cookies en vraagt hij u het gebruik ervan al dan niet te aanvaarden.

Hubside Reward Club informeert de Gebruiker dat hij geen enkele controle heeft over het proces dat door de sociale netwerken gebruikt wordt om informatie te verzamelen over het surfgedrag van de Gebruiker op de Site en die gekoppeld is aan de persoonsgegevens waarover ze beschikken.

Hubside Reward Club nodigt de Gebruiker uit om het beleid voor de bescherming van de privacy van deze sociale netwerken te raadplegen om kennis te nemen van de gebruiksdoeleinden, met name reclamedoeleinden, van de surfinformatie die ze met deze applicatieknoppen kunnen verzamelen.

Manieren waarop de cookies beheerd worden

De meeste browsers accepteren de cookies automatisch. Desgewenst kan de Gebruiker de installatie van cookies weigeren. Hij/Zij moet dan de juiste parameters selecteren in zijn/haar browser. De weigering kan de werking van bepaalde functionaliteiten van de Site beperken.

Voor meer informatie over het wijzigen van de parameters van de cookies verwijzen we u naar de hulprubriek van uw browser.

Voor de cookies van uw browser

U kan op elk ogenblik uw toestemming wijzigen of verwijderen door de volgende links te gebruiken: mijn toestemming wijzigen; mijn toestemming verwijderen.

De configuratie is niet voor alle browsers dezelfde.

Voor meer informatie over het wijzigen van de parameters van de cookies verwijzen we u naar de hulprubriek van uw browser.

Voor Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en

Voor Edge: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

Voor Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Voor FireFox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen

Voor Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Meer informatie over cookies

Bij de GBA te Brussel kan de Gebruiker meer informatie krijgen terzake het identificeren, blokkeren en verwijderen van cookies en volgtechnologieën: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

9. MISBRUIK MELDEN

De gebruiker wordt verzocht contact op te nemen met HUBSIDE REWARD CLUB bij constatering van abnormaal gedrag, illegale activiteiten dan wel schadelijke of illegale informatie.

Misbruik kan per e-mail worden gemeld via het volgende Formulier onder opgave van de reden van signalering en verstrekking van alle informatie en documenten die voor een goed begrip van de situatie van belang kunnen zijn.

10. TOEPASSELIJK RECHT

De Site valt onder het Belgisch recht.

Laatste update van de site : 09/05/2023

026 208 625

Telefoon

Onze adviseurs helpen u van maandag tot vrijdag van 09.00 u. tot 19.00 u.

Nationaal tarief – vaste lijn