Wettelijke vermeldingen

1. IDENTITEIT

De internetsite op het adres https://reward-club.hubside.com/ (hierna: “Site”), wordt uitgegeven door de besloten vennootschap H.R.C. BELGIUM met een kapitaal van 1.000 € – de Meeûssquare 35 – 1000 Brussel, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nr. 0768.241.681, intracommunautair btw-nr.: BE 0768241681. (Hierna: “Hubside Reward Club”)

2. CONTACTEN

Tel. 02 620 86 25

E-mailadres: klantenservice@reward-club.huside.com

3. DIRECTEUR VAN DE PUBLICATIE

De heer Kilani FEGAIER.

4. FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING (DPO)

Hubside heeft een functionaris voor gegevensbescherming of Data Protection Officer (hierna « DPO ») aangesteld. U kunt contact opnemen met de DPO per e-mail op het adres: dpo.be@hubside.eu of per post op het adres: 1 RUE CAMILLE CLAUDEL CS10141 26104 ROMANS/ISÈRE CEDEX – FRANKRIJK.

Om uw rechten op grond van de regelgeving inzake gegevensbescherming uit te oefenen of hier meer informatie over te verkrijgen, kunt u contact opnemen met klantenservice@reward-club.huside.com of een brief sturen op het bovenstaande adres. U kunt hier eveneens meer informatie te verkrijgen door het privacybeleid op onze website te raadplegen.

5. HOSTING EN ONTWERP

De Site wordt gehost door OVH SAS, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Frankrijk aan 2 rue Kellerman, 59100 Roubaix, Frankrijk.

Tel. +33 9 72 10 10 07

6. INTELLECTUELE EIGENDOM

Deze Site omvat alle informatietechnologische elementen (waaronder de software, IT-ontwikkelingen, webpagina’s, tevens inhoudende (computer)programma’s en bron- en objectcode, domeinnamen, voorbereidende ontwerpwerkzaamheden, specificaties, bestekken en voorbereidende studies,  gebruikersinformatie, databank), de huisstijl en/of grafische vormgeving (met inbegrip van projecten, modellen, prototypes, tekeningen en schema’s), de inhoud (waaronder tekstuele, grafische, geluids-, fotografische en multimedia elementen) de functionaliteiten en alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen.

De Site is de exclusieve eigendom van HUBSIDE REWARD CLUB. Alle rechten van reproductie of representatie zijn enkel voorbehouden aan HUBSIDE REWARD CLUB.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, weergave, openbaarmaking, overname, gebruik, wijziging, bewerking, vertaling, verspreiding of gebruik voor marketingdoeleinden van de Site of de elementen daarvan, op welke wijze of via welk medium (papier, digitaal,…..) dan ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HUBSIDE REWARD CLUB derhalve verboden, op straffe van schending van auteursrecht, tekeningen of modellenrecht, merkenrecht en/of databankenrecht. De logo’s, merken en iconografische elementen die verband houden met ander bedrijven en producten, en worden weergegeven op de Site, zijn de eigendom van de respectievelijke bedrijven, de auteurs en/of andere rechthebbenden.

Eenieder die HUBSIDE REWARD CLUB wil informeren over de aanwezigheid van schadelijke of illegale informatie of inhoud, in het bijzonder de schending van de intellectuele eigendomsrechten van een derde of strijdigheid met wet- en regelgeving, kan dit doen door een gedetailleerde e-mail te sturen naar het volgende adres: afdelingkwaliteit@HUBSIDE REWARD CLUB.eu

De Site kan hyperlinks en andere promotionele elementen (banners, video’s….) bevatten die verwijzen naar bronnen of websites beheerd door derden en die niet in eigendom zijn van of beheerd worden door HUBSIDE REWARD CLUB. HUBSIDE REWARD CLUB heeft geen zeggenschap over de inhoud van websites of de handelswijze van derden en wijst alle verantwoordelijkheid in dit verband van de hand. HUBSIDE REWARD CLUB kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze websites. Het feit dat informatie van deze websites vermeld staat op de Site, leidt niet tot aansprakelijkheid van HUBSIDE REWARD CLUB.

De gebruikers van de Site zijn zelf verantwoordelijk voor en aanvaarden zelf alle risico’s die voortvloeien uit de raadpleging en het gebruik van deze websites beheerd door derden.

 

7. PERSOONSGEGEVENS

Hubside Reward Club verbindt er zich toe de bescherming, de geheimhouding en de beveiliging van al uw persoonsgegevens te verzekeren met naleving van uw privacy.

We passen het huidige beleid van persoonsgegevensbescherming toe op al onze verwerkingen, dienstenaanbiedingen, websites en mobiele applicaties. Zo kunnen we u inlichten over het gebruik en de bescherming van uw gegevens.

Dit beleid getuigt van de aangegane verbintenissen in het kader van de dagelijkse activiteiten voor een verantwoord gebruik van de persoonsgegevens.

zich te conformeren aan de geldende wet- en regelgeving, heeft Hubside Reward Club een “Data Protection Officer” (DPO) aangesteld.

Hij waakt over de naleving van de beveiligingsregels van uw persoonsgegevens. Hij is daarom de bevoorrechte gesprekspartner van al wie betrokken is bij het verzamelen of verwerken van persoonsgegevens. U kan bij hem uw toegangsrecht tot de verwerkte informatie uitoefenen.

Gegevensverzameling en doeleinden van de verwerking

De verzamelde persoonsgegevens zijn deze die strikt noodzakelijk zijn voor de doelstelling die door de verzameling wordt nagestreefd.
Hubside Reward Club doet zijn best om zo weinig mogelijk gegevens te verzamelen, deze bij te werken en de rechten van de betrokkenen te faciliteren. Hubside Reward Club verzamelt geen persoonsgegevens zonder medeweten van de betrokkenen. Hubside Reward Club past het principe van de verhouding en van de relevantie van de verzamelde gegevens toe en leeft dit na.
De bewaringsduur van de persoonsgegevens door Hubside Reward Club varieert en wordt door verschillende criteria bepaald, waaronder:

 • het doel waarvoor hij deze gebruikt: Hubside Reward Club moet de gegevens bewaren voor de duur die nodig is om het doel te bereiken dat aan de verwerking verbonden is;
 • de wettelijke verplichtingen: de wetgeving of de reglementering kan een minimumduur vastleggen tijdens welke Hubside Reward Club de persoonsgegevens moet bewaren.

Hubside Reward Club waakt over de bijwerking van uw persoonsgegevens die hij verwerkt waarbij de beoogde doeleinden nageleefd worden.

Ondertekening en beheer van het contract:

De verwerking van uw gegevens gebeurt volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (verordening nr. 679/2016) en volgens de gewijzigde [Franse] wet “Informatique et Libertés” van 6 januari 1978 evenals volgens de referentiesystemen die uitgegeven worden door de Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL te Parijs) en de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA te Brussel).

Uw persoonsgegevens worden verzameld voor nauwkeurige, legitieme en verhoudingsgewijze doelstellingen.

Uw persoonsgegevens worden door Hubside Reward Club verwerkt om:

 • uw contract af te sluiten, na te komen, te beheren en uit te voeren;
 • commerciële prospectie uit te voeren;
 • tevredenheids- en kwaliteitsonderzoeken uit te voeren;
 • te zorgen voor de uitvoering van beroepen en voor het klachtenbeheer;
 • opzoekings- en ontwikkelingsacties uit te voeren;
 • preventieacties te ondernemen;
 • statistieken en actuariële studies op te stellen;
 • informatie te verzenden over de voorgestelde offertes en analoge producten en/of diensten;
 • geldende wettelijke, reglementaire en administratieve verplichtingen uit te voeren.

Deze verwerkingen hebben als wettelijke basis het legitieme belang van de verwerkingsverantwoordelijken voor commerciële prospectiedoeleinden en het beheer van het contract. Het legitieme belang van de verwerkingsverantwoordelijken wordt gevormd door hun commerciële ontwikkeling, de ontwikkeling van nieuwe offertes en van nieuwe diensten; het beheer van uw contract en voor de andere vermelde doeleinden.

Op deze wettelijke contractbasis leidt de weigering om uw gegevens te geven tot de onmogelijkheid om dit contract af te sluiten en uit te voeren.

De persoonsgegevens die verwerkt worden voor de afsluiting en het beheer van uw contract worden bewaard overeenkomstig de wettelijke verjaringstermijnen, 5 jaar vanaf de afsluitingsdatum van uw contract.

In het kader van de commerciële prospectie worden uw persoonsgegevens 3 jaar bewaard vanaf hun verzameling of vanaf het laatste contact dat zonder gevolg is gebleven.

Deze informatie is bestemd voor Hubside Reward Club, voor de vennootschappen van de vennootschapsgroep waarvan Hubside Reward Club deel uitmaakt, voor haar partners die verbonden zijn aan het beheer van het contract en de contractueel verbonden onderaannemers, voor de beroepsorganisaties, voor de sociale organisaties en voor de personen die bij het ondertekende contract belang hebben.

Persoonlijke ruimte van de Website:

Bij het gebruik van diensten op de Site kan Hubside Reward Club informatie over de Gebruikers verzamelen.

De Gebruiker wordt ingelicht over het facultatieve of verplichte karakter van zijn antwoorden: de verplichte inlichtingen worden vergezeld van een onderscheidend teken zoals een sterretje (*).

De informatie die in het contactformulier verzameld wordt, is noodzakelijk om de vragen van de Gebruikers te behandelen.

De informatie die verzameld wordt in het formulier dat verbinding geeft met de Hubside Reward Club-klantenruimte is noodzakelijk om de Gebruiker de mogelijkheid te geven zich met zijn persoonlijke ruimte te verbinden, alle functionaliteiten van de Site te gebruiken en te genieten van de diensten die hij bij Hubside Reward Club is aangegaan.

Deze informatie is bestemd voor Hubside Reward Club, voor de vennootschappen van de vennootschapsgroep waarvan Hubside Reward Club deel uitmaakt en voor derden die kunnen tussenkomen in het beheer van de Site en de uitvoering van de ondertekende contracten om:

 • De levering, de uitvoering, het beheer en de kwaliteit van de aangegane diensten te verzekeren en/of
 • Informatie te zenden over analoge diensten of producten.

Hubside Reward Club verzamelt of vraagt moedwillig geen persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 18 jaar.

Deze gegevens kunnen ook aan derden meegedeeld worden om aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen van Hubside Reward Club te voldoen.

Deze informatie is vertrouwelijk; ze wordt maximum drie jaar lang bewaard (onder voorbehoud van de gegevens die nodig zijn om aan een wettelijke of regelgevende verplichting te voldoen, die bewaard zouden kunnen worden voor de tijd die noodzakelijk is om aan de verplichting in kwestie te voldoen).

De door Hubside Reward Club verzamelde persoonsgegevens mogen in Frankrijk of in heel Europa worden opgeslagen en verwerkt.

Gegevensbescherming

Er wordt een informatiesysteembeveiligingsbeleid (ISBB) ingevoerd dat aangepast is aan de aard van de gegevens en aan onze activiteiten.

Hubside Reward Club verbindt er zich toe al het nodige te doen om voor een adequaat niveau van persoonsgegevensbescherming te zorgen.

Ze wendt hiervoor alle technische en organisatorische middelen aan om een passend gegevensbeschermingsniveau te garanderen en houdt daarbij rekening met de verwerkingsdoeleinden en de verbonden risico’s.

Hubside Reward Club treft beschermende maatregelen om het risico van verlies, manipulatie, misbruik, ongeautoriseerde toegang, verspreiding, wijziging of vernietiging van gegevens te verkleinen.

Daarenboven eist Hubside Reward Club van haar onderaannemers dat ze gepaste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om de geheimhouding van de persoonsgegevens en een aan het risico aangepast beschermingsniveau te garanderen.

In het kader van de beveiliging van zijn website maakt Hubside Reward Club gebruik van de captcha-technologie van Google om de veiligheid van de gevoeligste toegangspunten te versterken.

Zo worden de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het legitieme belang van de vennootschap voor de beveiliging van de site door deze leverancier verzameld. De nominatieve gegevens worden verwerkt volgens de geldende, Franse en Europese wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de persoonsgegevens.

Toegang, verbetering en verwijdering van de persoonsgegevens en bezwaarrecht

Overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving betreffende gegevensbescherming heeft de Gebruiker het kosteloze recht van toegang tot, en rectificatie, verwijdering en verwerkingsbeperking van zijn/haar gegevens, het recht van bezwaar tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en het recht van overdraagbaarheid van zijn/haar persoonsgegevens. Al deze rechten kunnen uitgeoefend worden door een e-mail te zenden aan solution@reward-club.hubside.com.

De Gebruiker kan ook:

 • vragen om zijn/haar gegevens aan te vullen (als ze niet volledig zijn) of te corrigeren (als ze niet juist zijn). De Gebruiker kan om de wijziging van zijn/haar bankgegevens verzoeken door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: klantenservice@reward-club.huside.com
 • te allen tijde, kosteloos, met uitzondering van de eventuele kosten die gepaard gaan met de mededeling van zijn/haar verzet, bezwaar maken tegen de verwerking van zijn/haar gegevens door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: klantenservice@reward-club.huside.com

De Gebruiker heeft tevens:

 • Het recht van gegevensoverdraagbaarheid, dit wil zeggen dat hij/zij om zijn/haar persoonsgegevens mag verzoeken die hij/zij aan Hubside heeft verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en voor de machine leesbaar formaat. De Gebruiker kan deze vervolgens opslaan of eenvoudig van het ene informatiesysteem naar het andere overdragen voor persoonlijk hergebruik;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (CNIL: de Franse nationale commissie voor informatica en vrijheden) als hij/zij vermoedt dat zijn/haar persoonsgegevens niet worden verwerkt volgens de Europese regelgeving;
 • Het recht te bepalen wat er na overlijden met zijn/haar persoonsgegevens gebeurt.

Als de Gebruiker een van voornoemde rechten wenst uit te oefenen, dan wel om een andere reden contact op wil nemen met Hubside Reward Club, wordt hij verzocht een brief te sturen naar: H.R.C. BELGIUM – de Meeûssquare 35 – 1000 BRUSSEL – België, of een e-mail te sturen – onder vermelding van voornaam, familienaam en telefoonnummer – naar het volgende e-mailadres: solution@reward-club.hubside.com;

In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen zal Hubside Reward Club de informatie en/of de maatregelen meedelen die zijn genomen naar aanleiding van het verzoek van de Gebruiker, en dit zo snel mogelijk, en in elk geval uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek (deze termijn kan met twee maanden worden verlengd in het geval van een ingewikkeld verzoek of een groot aantal ontvangen aanvragen); de Gebruiker zal hiervan op de hoogte worden gebracht. Als Hubside Reward Club niet op het verzoek wil ingaan, zal de Gebruiker worden ingelicht over de redenen van weigering en over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (de CNIL te Parijs of de Gegevensbeschermingsautoriteit te Brussel) en om een beroep in rechte in te stellen.

Contact

Voor vragen over het beleid van Hubside Reward Club dan wel zijn diensten, kan de Gebruiker een brief sturen naar: H.R.C. BELGIUM – de Meeûssquare 35 – 1000 BRUSSEL – België, of een e-mail te sturen – onder vermelding van voornaam, familienaam en telefoonnummer – naar het volgende e-mailadres: solution@reward-club.hubside.com;

Het bezwaarrecht is van toepassing, behalve wanneer Hubside Reward Club dit motiveert met een legitieme en dwingende reden zoals een wettelijke grond die de verwerking van uw gegevens of de bewaring ervan verplicht.

8. Cookies

Wanneer de Gebruiker de site raadpleegt, kunnen er bepaalde gegevens over zijn/haar surfgedrag op zijn/haar toestel (computer, tablet, smartphone enz.) worden opgeslagen in bestanden die “cookies” worden genoemd.

Wat is een cookie?

Een cookie is een tekstbestand dat meestal uit letters en cijfers bestaat, en dat op een toestel kan worden opgeslagen tijdens de raadpleging van een website. Het cookiebestand stelt de uitgever in staat het toestel te identificeren. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de Site, andere bieden de mogelijkheid om de weergegeven inhouden te optimaliseren en te personaliseren.

De Gebruiker kan de installatie van cookies te allen tijde weigeren. Hij/Zij moet dan de juiste parameters selecteren in zijn/haar browser. De weigering kan de werking van bepaalde functionaliteiten van de Site beperken of verslechteren.

Door wie en voor welk gebruik worden er cookies opgeslagen?

De cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de Hubside Reward Club Site.

De cookies die op de Site worden geplaatst, kunnen geplaatst worden door Hubside Reward Club en door haar dienstverleners, met name Google en Cloudflare. Ze kunnen een verschillend doel hebben.

De doelstellingen van de cookies op de Site worden hieronder beschreven.

De cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de Hubside Reward Club Site.

De operationele cookies zorgen ervoor dat de Gebruiker de belangrijkste functionaliteiten van de site kan gebruiken en dat uw verbinding beveiligd wordt. Deze cookies zijn onmisbaar om op de Site te surfen en hun uitschakeling leidt tot een grote verslechtering van de diensten die door de Site worden voorgesteld.

Deze cookies worden exclusief door Hubside Reward Club en de technische dienstverlener Cloudflare (CDN) geplaatst.

Hubside Reward Club gebruikt voornamelijk verbindingscookies.
Naam van het cookie Functie Levensduur
PHPSESSID Sessievariabelen Sessie
__cfduid Sessielogin voor Cloudflare Een jaar

Bij de eerste verbinding en toevalsgewijs bij de volgende verbindingen, wordt er aan de Gebruiker voorgesteld om de verbindingslogin op te slaan. Deze functionaliteit vereist het gebruik van een permanent cookie (dat op de harde schijf van de Gebruiker wordt opgeslagen). Dit bestand heeft als enige functie de toegang tot de Site te vergemakkelijken. Deze optie is facultatief en kan op elk ogenblik door de Gebruiker uitgeschakeld worden.

De functionaliteits- of publiekscookies

Deze cookies optimaliseren de werking van de Site, verbeteren de surfervaring en geven de Gebruiker toegang tot specifieke functionaliteiten om met name de presentatie van de Site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van het toestel van de Gebruiker.

Deze cookies worden door Hubside Reward Club op uw toestel opgeslagen voor de duur van de Gebruikerssessie, en nooit voor langer dan een jaar. De levensduur van deze cookies wordt niet automatisch verlengd bij elk nieuw bezoek. Wanneer de Gebruiker op de Site rondsurft, slaan de Hubside Reward Club-servers automatisch en met behulp van Google Analytics, bepaalde logboekgegevens op zoals het IP-adres (enkel de gemeente van lokalisering), het type browser, de referentie- en uitgangspagina’s en de door de Gebruiker geraadpleegde URL’s, het aantal muisklikken dat de Gebruiker nodig heeft en de manier waarop hij/zij interageert met de links over de Service, de domeinnamen, de bestemmingspagina’s, de bezochte pagina’s, de begin- en einddatum van een sessie en andere gegevens van dit type.

Hubside Reward Club kan deze gegevens verzamelen via de e-mails die verzonden worden aan de gebruikers van de Site. Met behulp van deze gegevens kan Hubside Reward Club de door de Gebruiker geopende berichten en aangeklikte links identificeren. Deze informatie helpt Hubside Reward Club om het gedrag van de Gebruikers beter te begrijpen, nauwkeurige rapporten op te stellen en de kwaliteit van de Service te verbeteren.

De tool Google Analytics gebruikt cookies om informatie te verzamelen en rapporten op te stellen over de gebruiksstatistieken van de Site zonder dat individuele Gebruikers persoonlijk door Google worden geïdentificeerd. Het cookie “_ga” wordt het meest gebruikt door Google Analytics.

Voorbeelden van functionaliteitscookies:

 • Cookienaam Functie Levensduur
  hl Lokalisering van de site (taalkeuze) Een jaar
 • Cookieconsent_status Aanvaarding van de cookies Een jaar
  _ga Identificatie van de gebruiker voor Google Analytics 13 maanden
  _gid Identificatie van de gebruiker voor Google Analytics 24 uur
  _gat Identificatie van de gebruiker voor Google Analytics 1 minuut

Hubside Reward Club verzamelt en gebruikt deze analytische gegevens. Deze gegevens zijn anoniem en onvoldoende om de Gebruikers te kunnen identificeren.

Deze cookies geven ons informatie over het gebruik en de prestaties van onze site en bieden ons de mogelijkheid om statistieken op te stellen, de bezoekersfrequentie en het gebruik na te gaan van de verschillende elementen van onze site (bezochte inhouden, traject). Zo kunnen we beter inspelen op de interesses van de Gebruiker en de ergonomie van onze services verbeteren (de meest geraadpleegde pagina’s of rubrieken, de meest gelezen artikels…).

De cookies tellen ook de bezoekers van een pagina.

Bij het eerste bezoek aan de Site informeert een banner de Gebruiker over de aanwezigheid van deze cookies en vraagt hij u het gebruik ervan al dan niet te aanvaarden.

Deelcookies (links)

De Site stelt links voor naar computerapplicaties die van derden uitgaan, die de Gebruiker in staat stellen om inhouden van onze site te delen met anderen of deze aan anderen te leren kennen.

Het gaat met name om:

Deelknoppen (Twitter, Facebook, LinkedIn en Viadeo)
Lijsten met tweets (Twitter)

Deze functionaliteiten gebruiken cookies van derden die rechtstreeks door de betrokken applicaties geplaatst worden.

Dit type applicatieknop kan het betrokken sociale netwerk de mogelijkheid geven om het surfgedrag van de Gebruiker op de Site te volgen zodra de account van deze laatste op zijn toestel geactiveerd wordt (open sessie) terwijl u op de Site surft.

Bij het eerste bezoek aan de Site informeert een banner de Gebruiker over de aanwezigheid van deze cookies en vraagt hij u het gebruik ervan al dan niet te aanvaarden.

Hubside Reward Club informeert de Gebruiker dat hij geen enkele controle heeft over het proces dat door de sociale netwerken gebruikt wordt om informatie te verzamelen over het surfgedrag van de Gebruiker op de Site en die gekoppeld is aan de persoonsgegevens waarover ze beschikken.

Hubside Reward Club nodigt de Gebruiker uit om het beleid voor de bescherming van de privacy van deze sociale netwerken te raadplegen om kennis te nemen van de gebruiksdoeleinden, met name reclamedoeleinden, van de surfinformatie die ze met deze applicatieknoppen kunnen verzamelen.

Manieren waarop de cookies beheerd worden

De meeste browsers accepteren de cookies automatisch. Desgewenst kan de Gebruiker de installatie van cookies weigeren. Hij/Zij moet dan de juiste parameters selecteren in zijn/haar browser. De weigering kan de werking van bepaalde functionaliteiten van de Site beperken.

Voor meer informatie over het wijzigen van de parameters van de cookies verwijzen we u naar de hulprubriek van uw browser.

Voor de cookies van uw browser

U kan op elk ogenblik uw toestemming wijzigen of verwijderen door de volgende links te gebruiken: mijn toestemming wijzigen; mijn toestemming verwijderen.

De configuratie is niet voor alle browsers dezelfde.

Voor meer informatie over het wijzigen van de parameters van de cookies verwijzen we u naar de hulprubriek van uw browser.

Voor Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en

Voor Edge: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

Voor Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Voor FireFox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen

Voor Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Meer informatie over cookies

Bij de GBA te Brussel of de CNIL te Parijs kan de Gebruiker meer informatie krijgen terzake het identificeren, blokkeren en verwijderen van cookies en volgtechnologieën: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ en https://www.cnil.fr/en/home.

9. MISBRUIK MELDEN

De gebruiker wordt verzocht om contact op te nemen met Hubside Reward Club wanneer hij/zij abnormaal gedrag, illegale activiteiten of onwettige inhouden opmerkt.

Het misbruik moet per e-mail worden gemeld aan solution@reward-club.hubside.com waarbij u de reden van uw schrijven vermeldt en alle informatie en bewijsstukken toevoegt die nuttig kunnen zijn om de reden te begrijpen en de situatie aan te pakken.

10. TOEPASSELIJK RECHT

De Site valt onder het Belgisch recht.

Laatste update van de site : 09/05/2023

026 208 625

Telefoon

Onze adviseurs helpen u van maandag tot vrijdag van 09.00 u. tot 19.00 u.

Nationaal tarief – vaste lijn