Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna “Algemene Gebruiksvoorwaarden”) bepalen de rechten en plichten van personen (bezoekers, begunstigden of leden zoals hieronder omschreven, hierna “de Gebruikers”) die zich met de site https://reward-club.hubside.com/ (hierna “Site”) verbinden. Ze hebben tot doel de gebruiksvoorwaarden en -wijzen vast te leggen van de Site die ter beschikking wordt gesteld van de begunstigden (hierna de “Begunstigde(n)”) door de vennootschap Hubside Reward Club in het kader van het Privilèges Hubside Reward Club-programma (hierna het “Programma”).

Door toegang te verkrijgen tot de Site en tot de informatie die hij bevat, erkent de Begunstigde kennis genomen te hebben van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en verbindt hij/zij er zich toe deze na te leven. Hubside Reward Club behoudt zich het recht voor om deze Algemene Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen en met name om deze aan de evoluties van de Site aan te passen. De Begunstigde verbindt er zich dus toe deze Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen. De Begunstigde wordt geacht deze laatste versie te aanvaarden bij elke nieuwe verbinding met de Site. Elk gebruik van de Site na de wijziging van de Algemene Gebruiksvoorwaarden geldt als aanvaarding van rechtswege en zonder voorbehoud ervan door de Begunstigde.

ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE SITE

De Site is een programma met voordelen dat aan de Begunstigden die zich voor het Programma inschrijven (hierna “Lid/Leden”) de mogelijkheid biedt om van partners (hierna de “Handelaar(s)”) uitgestelde terugbetalingsaanbiedingen (hierna “cashback”) en kortingscodes (hierna “kortingscodes”) te verkrijgen die op internet gebruikt kunnen worden. De Gebruikers beschikken over de mogelijkheid om deze Algemene Gebruiksvoorwaarden af te drukken, te downloaden en op te slaan. De vorige versies van de Algemene Gebruiksvoorwaarden kunnen u op aanvraag worden bezorgd via een vraag aan de Klantendienst.

TOEGANGSVOORWAARDEN VAN DE SITE

Hubside Reward Club verbindt er zich toe de Site toegankelijk te maken en te houden. Aangezien Hubside Reward Club hiervoor aan een middelenverbintenis onderworpen is, garandeert hij niet dat de Site 24/24u elke dag van het jaar toegankelijk zal zijn. Hubside Reward Club kan met name in de volgende gevallen niet aansprakelijk gesteld worden:

 • Tijdelijke onderbrekingen van de Site in het kader van zijn onderhoud;
 • Tijdelijke onderbrekingen van de Site buiten de wil van Hubside Reward Club, met name bij onderbreking van de elektriciteits- of telecommunicatiediensten;
 • Defect of slechte werking van het internetnetwerk bij de verzending van berichten of van documenten;
 • Onbeschikbaarheid van de sites van Partnerhandelaars;
 • Of elke andere gebeurtenis die een geval van overmacht is; wordt als een geval van overmacht beschouwd elke onvoorzienbare, onbedwingbare en aan de partijen externe gebeurtenis, zoals, zonder dat deze opsomming limitatief is: oorlog, burgeropstand, natuurrampen, embargo’s, brand, arbeidsconflict, staking, algemeen tekort aan grondstoffen, storingen of (algemene of gedeeltelijke) staking van de postdiensten…

Hubside Reward Club zal daarenboven niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade met betrekking tot het gebruik van het internetnetwerk en met name voor de aanwezigheid van elk kwaadwillig computerprogramma of elke externe indringing.

Hubside Reward Club behoudt zich het recht voor om de Site of zijn diensten geheel of gedeeltelijk te wijzigen of tijdelijk of definitief te onderbreken op elk ogenblik en dit zonder de gebruiker of het Lid hierover vooraf te moeten inlichten.

Om onderhouds- en/of veiligheidsredenen, zal/zullen Hubside Reward Club en/of PLEBICOM (technisch beheerder van de Site) de Site kunnen onderbreken en zal/zullen ze hun best doen om de Begunstigden hiervan vooraf te verwittigen via een waarschuwing op de onthaalpagina of met elk ander procedé. Hubside Reward Club kan voor deze onderbreking in geen geval aansprakelijk gesteld worden en deze onderbreking geeft de Gebruiker en/of Begunstigde geen enkel recht op enige vergoeding. Hubside Reward Club doet zijn uiterste best om de correctheid en de update van de informatie die op de Site verspreid wordt, zo goed mogelijk te verzekeren.

De Site is bestemd voor de Begunstigden die lid zijn van het Programma. De Site is eveneens toegankelijk voor elke Gebruiker die in het Programma geïnteresseerd is die de cashbackaanbiedingen en de kortingscodes kan zien maar er niet van kan genieten zonder lid te zijn van het Programma. De Site is bereikbaar via computer, smartphone en tablet.

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN WAARSCHUWING

Vooraleer de Gebruikers de dienst gebruiken, moeten ze hun internettoegangsleverancier contacteren om er zich van te verzekeren dat de browser wel degelijk, in een beveiligde configuratie, toegang tot de site verschaft. De Gebruiker van de Site erkent gecontroleerd te hebben dat de gebruikte informaticaconfiguratie geen enkel virus bevat en goed werkt. Evenzo is het de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om er zich, voor elk gebruik, van te vergewissen dat de gebruikte hypertekstpagina’s up-to-date zijn, nadat hij zijn cachegeheugen gewist heeft.

Het gebruik en de raadpleging van de Site vallen onder de van kracht zijnde Belgische wet- en regelgeving. De documentatie die op de Site verspreid wordt, is gesteld in de Nederlandse of de Franse taal.

De Gebruiker verbindt er zich toe de integriteit van de Site na te leven en verbiedt zichzelf om de werking van de Site te belemmeren of te forceren, de via de Site toegankelijke inhouden frauduleus te wijzigen, te vervalsen of te verwijderen en frauduleus gegevens op de Site te zetten. Hubside Reward Club kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade die met name voortvloeit uit:

 • Een bezoek aan de Site, de technische omgeving van de Gebruiker en met name van zijn computers, software, netwerkuitrustingen (modems, telefoons, enz.) en elk ander materiaal dat gebruikt wordt om toegang te hebben tot de dienst en/of de informatie of deze te gebruiken;
 • In geval van gebruik van de Site door de Gebruiker dat niet beantwoordt aan de Algemene Gebruiksvoorwaarden;
 • De overdracht van gegevens, toegangstijden, eventuele toegangsbeperkingen van het internetnetwerk of van de netwerken waaraan dit verbonden is, een slechte werking van internet of alle risico’s die aan het gebruik van internet verbonden zijn (computervirussen, Trojan horses, hacking, wormen…);
 • De onderbreking van de toegangsnetwerken tot de Site, de totale of gedeeltelijke onbeschikbaarheid van de Site die het gevolg is van de telecommunicatie-operator, in geval van transmissiefouten of -problemen die te maken hebben met de veiligheid van de transmissies, in geval van defect van de ontvangsthardware of van de telefoonlijn van de Gebruiker;
 • Elke slechte werking of elke incompatibiliteit van de computeruitrusting van de Gebruiker;
 • Een verkeerd gebruik van de diensten of van de aanbiedingen die door bepaalde Handelaars voorgesteld worden. Het is de taak van de Gebruiker om de toegankelijkheid of de beschikbaarheid te controleren van de cashbackaanbiedingen en van de kortingscodes die door de Handelaars worden voorgesteld.

CASHBACK EN SPAARPOT

 1. Technische vereisten

Om van de cashback te kunnen genieten, moet het Lid zijn bestellingen doen met een internetbrowser die de cookies aanvaardt en de reclamelinks niet blokkeert.

Indien de aankoop vanuit een mobiele terminal gedaan wordt, moet het Lid zijn bestelling voltooien vanuit de mobiele site van de Handelaar en niet vanuit zijn mobiele applicatie. In de hypothese dat het Lid zijn bestelling voltooit op de mobiele applicatie van de Handelaar en niet vanuit de mobiele site van de Handelaar kan Hubside Reward Club niet garanderen dat de cashback correct opgenomen wordt en kan hij hiervoor dus niet aansprakelijk gesteld worden.

 1. Procedures op de Site en op de site van de Handelaar

Om van de cashback te kunnen genieten, moet het Lid een aantal procedures naleven.

Zo moet hij/zij:

 • In te loggen op de Site;
 • De Handelaar selecteren bij wie hij/zij een aankoop wil doen en op de knop “Ik activeer mijn cashback” klikken waarbij hij/zij erop let de beperkingen geraadpleegd te hebben in het deel “opgelet”;
 • Op de pagina van de Handelaar blijven die geopend werd nadat hij/zij vanaf de Site werd omgeleid en geen enkele andere site bezoeken vooraleer zijn/haar bestelling te hebben afgerond. Het wordt uitdrukkelijk afgeraden om andere tabbladen open te houden buiten de Site en de Handelaarssite waarvoor de cashback voorzien is.
 1. Validatie van de cashback

De cashback kan enkel onder de volgende voorwaarden gevalideerd worden en aanleiding geven tot de overeenkomstige betaling aan de Begunstigde:

 • De procedures die hierboven (2) en op de Site beschreven staan, werden nageleefd.
 • De bestelling werd voltooid, betaald en niet geannuleerd;
 • De Handelaar heeft het bedrag van de commissie betaald die aan Hubside Reward Club verschuldigd is. Na validatie van de cashback, beschikt het Lid over een spaarpot die met de toegekende cashback overeenkomt (hierna “Spaarpot”).
 1. Inningswijze van de Spaarpot door het Lid

Het Lid kan de betaling van zijn/haar Spaarpot vragen per bankoverschrijving vanaf een minimumbedrag van tien (10) euro. Onder dit bedrag kan het Lid niet overgaan tot de inning van zijn spaarpot. Elke vraag tot inning wordt gecontroleerd. Het bedrag van de cashback kan eenzijdig gewijzigd worden door een beslissing van Hubside Reward Club en volgens het netwerk van Handelaars om een steeds vollediger aanbod aan de Leden voor te stellen.

Om het bedrag van zijn/haar spaarpot te kunnen ontvangen, moet het Lid zich verzekeren van de correctheid van de persoonsgegevens die ingegeven werden in de rubriek “Mijn profiel”.

Hij/Zij zal de betaling binnen een termijn van eenentwintig (21) dagen vanaf de aanvraag ontvangen.

Het saldo van de Spaarpot wordt automatisch op nul gebracht indien het Lid geen enkele aankoop verricht gedurende een ononderbroken termijn van vierentwintig (24) maanden vanaf zijn/haar laatste bestelling via het Programma.

De opzegging van de account door het Lid heeft het volledige verlies van het Spaarpotsaldo tot gevolg. Indien het Lid geen aanvraag tot overschrijving van zijn/haar Spaarpotsaldo heeft uitgevoerd vooraleer zijn/haar account op te zeggen, zal het bedrag verloren gaan en zal het Lid er de betaling van niet meer kunnen verkrijgen. Indien het Spaarpotsaldo van het Lid minder dan tien (10) euro bedraagt op de dag van de aanvraag tot opzegging van zijn/haar account, zal dit bedrag definitief verloren gaan.

 1. Eventuele wijzigingen van de cashbackaanbiedingen

De cashbackaanbiedingen die op de verschillende sites van de Handelaars weergegeven worden, kunnen op elk moment gewijzigd worden.

Sommige Handelaars hebben beperkingen die vermeld worden in het deel “Opgelet” (voor sommige handelaars komen bijvoorbeeld enkel de vooraf betaalde reservaties voor cashback in aanmerking).

Hubside Reward Club houdt zich trouwens het recht voor om:

 • het principe van de Spaarpot op elk moment te wijzigen;
 • het Lid een factuur te vragen van de aankoop die via het Programma besteld werd om de overeenkomstige cashback te valideren;
 • de terugbetaling te vorderen van onrechtmatig geïnde bedragen bijvoorbeeld voor geannuleerde bestellingen of frauduleuze peterschapsvoordelen.

 

BOOSTERCASHBACK LANCERINGSAANBOD 35%

Het cashbackaanbod van 35% op Privilèges Hubside Reward Club is een aanbod dat beperkt is tot 500 € cashback “in wacht” gecumuleerd per lid en geldig tot en met 30/09/2021. Om de Handelaars te ontdekken die aan dit aanbod deelnemen, gaat u naar https://reward-club.hubside.com/cashback/les-plus-populaires. Deze lijst van Handelaars is niet limitatief en kan op elk ogenblik zonder verwittiging gewijzigd worden tijdens de duur van de actie. De cashbacks vallen vanaf 01/10/2019 terug op hun normale percentage bij alle Handelaars.

Voor de Leden die 500 € cashback in hun Spaarpot bereikt hebben voor 30/09/2021 zullen de cashbackaanbiedingen bij alle Handelaars op hun normale percentage terugvallen.

De boostercashback is beschikbaar in de Privilège-account en is 3 (drie) maanden geldig vanaf zijn validatiedatum (dit betekent op de dag waarop hij van de status “in wacht” naar de status “gevalideerd” gaat). Indien het Lid de storting van zijn/haar cashback op zijn/haar bankrekening niet gevraagd heeft voor het einde van de 3 (drie) maanden, wordt de boostercashback ongeldig en zal het Lid geen betaling meer kunnen verkrijgen.

KORTINGSCODES

De kortingscodes werden uitgegeven door de Partnerhandelaars; Hubside Reward Club is niet aansprakelijk indien de kortingscode niet werkt. Indien een Lid een ongeldige kortingscode opmerkt, kan hij er evenwel Hubside Reward Club over inlichten die dit dan aan de betrokken Partnerhandelaar zal laten weten.

De op de Site voorgestelde cashback is enkel cumuleerbaar met de kortingscodes die geldig zijn op het web en op de Site worden overgenomen.

Elke andere kortingscode van derden die evenwel niet op de Site is overgenomen, is niet compatibel met het Programma en het gebruik ervan leidt ertoe dat het Lid niet van de cashback op het aankoopbedrag kan genieten.

CASHBACK IN DE WINKEL

De cashback in de winkel is exclusief beschikbaar in de Privilèges Hubside Reward Club-applicatie. Om ervan te genieten, moet u de applicatie downloaden: Downloaden van de App Store of de Google Play Store.

Na te leven procedure om de cashback in de winkel te cumuleren en te valideren:

 • Het Lid moet zich vanaf site verbinden met Privilèges Hubside Reward Club en zich identificeren met zijn/haar login en wachtwoord;
 • in de Privilèges Hubside Reward Club-app de winkel zoeken waar het Lid de aankoop wil uitvoeren;
 • de aankoop doen en het kassaticket bewaren;
 • via de applicatie naar de gekozen handelaarsfiche gaan;
 • klikken op “ik fotografeer mijn kassaticket”, een foto maken van het kassaticket en vervolgens op “verzenden” klikken. Het gecumuleerde cashbackbedrag zal vervolgens in de spaarpot verschijnen eens het door Hubside Reward Club gevalideerd is.

Om zich te verzekeren van de mogelijkheid om van de cashback in de winkel te genieten, moet het Lid zich naar een winkel van de lijst begeven voor de datum dat het aanbod verstrijkt, aankopen doen en deze betalen zoals gewoonlijk.

De bijzondere voorwaarden van elke handelaar kunnen via de applicatie op de overeenkomstige handelaarsfiche geraadpleegd worden

Bij de betaling van de aankopen moet er geen enkel aanvullend document voorgelegd worden;

De cashback zal ongeldig worden in geval van annulering of terugbetaling van een aankoop.

 

KLACHT

Een Lid kan een klacht indienen om de ongeldigheid of de niet-erkenning van een cashback te betwisten binnen vier (4) maanden vanaf de registratiedatum van de bestelling. Elke klacht zal ingediend worden via het contactformulier en zal enkel behandeld worden indien alle gevraagde documenten ingediend worden. Hubside Reward Club garandeert de antwoordtermijn van de Handelaars niet.

Hubside Reward Club kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de weigering van een Handelaar om op een klacht te antwoorden en/of voor de weigering tot terugbetaling en dus voor de ongeldigheid van de cashback in kwestie in de mate waarin Hubside Reward Club hier niet toe gemachtigd is.

NALEVING VAN DE RECHTEN VAN DERDEN, VAN DE HEERSENDE WET EN VAN DE OPENBARE ORDE

In het algemeen en zonder dat deze lijst als volledig beschouwd kan worden, is het de Leden verboden over te gaan tot de publicatie op de Site van:

 • elementen die niet royaltyvrij zijn en rechten van derden aantasten;
 • uitingen, tekens of beelden die lasterlijk of beledigend zijn of afbreuk doen aan het privéleven van derden;
 • uitingen, tekens of beelden die denigrerend zijn tegenover elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of tegenover elk product en/of merk van een derde;
 • foto’s van om het even wie zonder vooraf een schriftelijke toestemming daarvoor te hebben ontvangen;
 • creaties ongeacht de vorm zonder het akkoord gekregen te hebben van de houders van de intellectuele eigendomsrechten op deze creaties.
 • teksten, foto’s of tekeningen die op enige manier schade berokkenen aan minderjarigen, teksten, foto’s of tekeningen die kunnen aanzetten tot de uitvoering van misdaden en misdrijven, discriminatie, het uitlokken van haat of geweld omwille van ras, etnie of geloof, het betwisten van het bestaan van misdaden tegen de menselijkheid of van genocides, vals nieuws, aantasting van de autoriteit van de Staat, aanzetting tot zelfmoord…;
 • berichten ongeacht hun vorm met politiek, gewelddadig, seksueel, pornografisch karakter of die de menselijke waardigheid ernstig kunnen aantasten.

In het algemeen verbinden de Leden er zich toe om alle wetten en reglementeringen na te leven die op het Franse grondgebied van kracht zijn.

OPSCHORTING OF EINDE VAN DE DIENST

Hubside Reward Club behoudt zich het recht voor om het toegangsrecht van elk Lid tot de Site op te schorten of te beëindigen omwille van de volgende redenen:

 • indien het Lid de gebruiksvoorwaarden niet naleeft;
 • in geval van fraude, verkeerd gebruik of vermoeden van fraude of van verkeerd gebruik door het Lid of door om het even wie zijn/haar wachtwoord gebruikt;
 • om in het algemeen het onderhoud en/of de veiligheid van de Site en van zijn technische installaties te verzekeren die nodig zijn om de goede werking van de dienst te garanderen.

Elk Lid kan op elk ogenblik en om gelijk welke reden de opzegging van zijn/haar lidmaatschap vragen via het contactformulier dat op de Site staat.

TIJDELIJKE OF DEFINITIEVE ONDERBREKING VAN DE SITE

Hubside Reward Club kan eenzijdig, zonder reden en op elk ogenblik zijn Site tijdelijk of definitief offline halen zonder dat hij hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden en zonder dat dit aanleiding kan geven tot de toekenning van een schadevergoeding of van enige vergoeding van gelijk welke aard.

De Site kan gewijzigd worden en Hubside Reward Club behoudt zich het recht voor om op elk moment de toegang tot bepaalde delen of functionaliteiten van de Site te beperken. Hubside Reward Club kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van onderbreking van de dienst en garandeert niet dat de Site vrij is van fouten.

PERSOONSGEGEVENS

Bij het gebruik van diensten op de Site kan Hubside Reward Club informatie over de Gebruikers verzamelen.

De Gebruiker wordt ingelicht over het facultatieve of verplichte karakter van zijn antwoorden: de verplichte inlichtingen worden vergezeld van een onderscheidend teken zoals een sterretje (*).

De informatie die in het contactformulier verzameld wordt, is noodzakelijk om de vragen van de Gebruikers te behandelen.

De informatie die verzameld wordt in het formulier dat verbinding geeft met de Hubside Reward Club-klantenruimte is noodzakelijk om de Gebruiker de mogelijkheid te geven zich met zijn persoonlijke ruimte te verbinden, alle functionaliteiten van de Site te gebruiken en te genieten van de diensten die hij bij Hubside Reward Club is aangegaan.

Deze informatie is bestemd voor Hubside Reward Club, voor de vennootschappen van de vennootschapsgroep waarvan Hubside Reward Club deel uitmaakt en voor derden die kunnen tussenkomen in het beheer van de Site en de uitvoering van de ondertekende contracten om de levering, de uitvoering, het beheer en de kwaliteit van de aangegane diensten te verzekeren en/of Informatie te zenden over analoge diensten of producten. Deze gegevens kunnen ook aan derden meegedeeld worden om aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen van Hubside Reward Club te voldoen.

Deze informatie is vertrouwelijk; ze wordt maximum drie jaar lang bewaard (onder voorbehoud van de gegevens die nodig zijn om aan een wettelijke of regelgevende verplichting te voldoen, die bewaard zouden kunnen worden voor de tijd die noodzakelijk is om aan de verplichting in kwestie te voldoen).

De door Hubside Reward Club verzamelde persoonsgegevens mogen in Frankrijk of in heel Europa worden opgeslagen en verwerkt.

Hier vindt u de informatie over het beheer van de persoonsgegevens van de Privilèges Hubside Reward Club.

COOKIES

Een cookie is een tekstbestand dat meestal uit letters en cijfers bestaat, en dat op een toestel kan worden opgeslagen tijdens de raadpleging van een website. Het cookiebestand stelt de uitgever in staat het toestel te identificeren. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de Site, andere bieden de mogelijkheid om de weergegeven inhouden te optimaliseren en te personaliseren.

De Gebruiker kan de installatie van cookies te allen tijde weigeren. Hij/Zij moet dan de juiste parameters selecteren in zijn/haar browser. De weigering kan de werking van bepaalde functionaliteiten van de Site beperken of verslechteren.

Hier vindt u de informatie over het beheer van de persoonsgegevens van de Privilèges Hubside Reward Club.

AFSTAND VAN RECHTEN

Elk Lid geeft Hubside Reward Club de toestemming om de inhoud die door zijn/haar deelname aan de Site gecreëerd wordt, ongeacht de vorm, geheel of gedeeltelijk en met elk communicatiemiddel te exploiteren. De lijst van deze communicatiemiddelen is hierbij niet beperkt tot het internetnetwerk, GPRS, draadloze communicatie (WIFI, WIMAX, 3G, 4G…), uitzending…

Hubside Reward Club mag trouwens kosteloos voor commerciële doeleinden en communicatiedoeleinden rechtstreeks of onrechtstreeks op elk medium van zijn keuze de volgende zaken reproduceren zonder dat deze lijst beperkend is: promotietools op de verkoopplaatsen, affiches, prospectussen, folders, catalogus… Deze toestemming geldt voor de hele wereld en voor de gehele duur van eventuele intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de geldende Europese wet- en regelgeving inzake intellectuele eigendom.

In de volledige mate waarin de mening over een Handelaar die u voorstelt, aanleiding zou geven tot auteursrecht, staat u, door dit via de Site aan Hubside Reward Club voor te leggen exclusief en kosteloos aan Hubside Reward Club het recht af om dit geheel of gedeeltelijk te publiceren, aan het publiek voor te stellen, te reproduceren, aan te passen. De voorgelegde mening mag uitgebaat worden voor commerciële doeleinden en communicatiedoeleinden op alle huidige en toekomstige media. Hij kan namelijk verschijnen op de Site of op elke andere site die uitgebaat wordt door Hubside Reward Club of zijn partners, over de hele wereld tijdens de volledige duur van de bescherming van de vermogensrechtelijke auteursrechten die eraan verbonden zouden zijn. Deze belofte tot afstand zal door u gedaan worden wanneer u de mening voorlegt aan Hubside Reward Club en door Hubside Reward Club via zijn aanvaarding van de mening zoals die u meegedeeld zal worden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN (COPYRIGHTS)

Deze Site moet als een onlosmakelijk geheel beschouwd worden. De Site en het geheel van elementen die erop staan (informatie, gegevens, tekst, geluiden, beelden, tekeningen, merken, software, grafische vormgeving, onderscheidende tekens) zijn de exclusieve eigendom van de uitgever.

Het geheel van deze elementen zijn onderworpen aan de bepalingen van de geldende wet- en regelgeving inzake intellectuele eigendom, auteursrecht en/of beeldrecht en als zodanig beschermd tegen elk gebruik dat hiermee in strijd is dan wel in strijd is met de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden.

De reproductie van deze elementen is enkel toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van Hubside Reward Club en enkel voor informatiedoeleinden en/of kopieën of reproducties die bestemd zijn voor een strikt privaat en persoonlijk gebruik.

Elke andere reproductie, weergave of verspreiding van de gehele of gedeeltelijke inhoud van deze Site via gelijk welk medium of met gelijk welk procedé is verboden. De niet-naleving van dit verbod is namaak waarvoor de namaker burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk gesteld kan worden. Het is met name strikt verboden om de naam “Privilèges Hubside Reward Club” of “Hubside Reward Club” en/of zijn logo, alleen of in combinatie met elkaar, in welke hoedanigheid dan ook te gebruiken of te reproduceren en met name voor reclamedoeleinden zonder het uitdrukkelijke en schriftelijke akkoord vooraf van Hubside Reward Club.

Evenzo geeft het downloaden of elke andere vorm van kopie van software of informatie die op de Site staan geen enkel recht hierop. Het is strikt verboden deze (geheel of gedeeltelijk) te reproduceren, (elektronisch of op enige andere manier) door te geven en deze te wijzigen. Het is eveneens verboden om de Site voor openbare of commerciële doeleinden te gebruiken zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming vooraf van Hubside Reward Club.

HYPERTEKSTLINKS

De Site bevat informatie die door externe vennootschappen ter beschikking wordt gesteld, met name de Handelaars, of hypertekstlinks naar andere sites die niet door Hubside Reward Club ontwikkeld werden. De hypertekstlinks kunnen ertoe leiden dat u de Site verlaat wanneer u naar een andere site wordt omgeleid.

Het bestaan op de Site van een hypertekstlink die naar een andere site leidt, is geen goedkeuring van deze andere site of van de inhoud ervan.

Hubside Reward Club is helemaal niet aansprakelijk voor deze sites, hun inhoud, reclame, producten of diensten die beschikbaar zijn op of vanaf deze sites.

Hubside Reward Club kan trouwens niet aansprakelijk gesteld worden voor de informatie, meningen en aanbevelingen die door deze derden worden geformuleerd.

Elke link naar de Site moet uitdrukkelijk, schriftelijk en vooraf toegelaten worden door Hubside Reward Club die zich de mogelijkheid voorbehoudt om deze link op elk ogenblik te laten verwijderen.

TOEPASSELIJK RECHT

De Site en zijn inhoud vallen onder Belgisch recht en worden volgens dit recht geïnterpreteerd. Elk geschil dat eruit voortvloeit of er betrekking op heeft, zal aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken worden onderworpen.

 

026 208 625

Telefoon

Onze adviseurs helpen u van maandag tot vrijdag van 09.00 u. tot 19.00 u.

Nationaal tarief – vaste lijn