Niet-betalend Serviceaanbod

ALGEMENE SERVICEVOORWAARDEN NIET-BETALEND SERVICEAANBOD H.R.C. (CONSUMENTEN) GELDEND VANAF 21 JULI 2021

Deze algemene servicevoorwaarden (hierna: « Servicevoorwaarden ») zien op het niet-betalend serviceaanbod van H.R.C. (hierna: Serviceaanbod), aangegaan door:

  • enerzijds R.C. Belgium, besloten vennootschap met een kapitaal van 1.000€, statutair gevestigd aan de Meeûssquare 35 – 1000 BRUSSEL – België, geregistreerd in de Kruispuntbank van ondernemingen onder 0768 241 681, hierna te noemen « H.R.C.» en;
  • anderzijds een natuurlijk persoon, wonende of gevestigd in België, niet handelend in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf (commercieel, industrieel, liberaal, ambachtelijk of agrarisch), hierna te noemen « de Klant ».

 

Het serviceaanbod bestaat uit één formule, namelijk de Formule WELCOME+ (hierna: « Formule ») omschreven in de artikelen 2.1 en 2.2 onderstaand.

Het contract dat ingevolge het Serviceaanbod overeengekomen is tussen de Klant en H.R.C., bestaat uit deze Servicevoorwaarden en het Inschrijfformulier, ondertekend door de Klant, en in voorkomende gevallen de bijlagen en addenda, met uitsluiting van elk ander element (hierna: het Contract).

Deze Servicevoorwaarden definiëren de rechten en verplichtingen van H.R.C. en de Klant in het kader van het Contract. Elke inschrijving op het Serviceaanbod veronderstelt de voorafgaande kennisneming van deze Servicevoorwaarden, alsmede de acceptatie door de Klant van de algehele inhoud ervan.

De Servicevoorwaarden die op het Contract van toepassing zijn, betreffen de algemene Servicevoorwaarden die, op de dag van inschrijving op het Serviceaanbod, gelden. H.R.C. raadt de Klant aan deze Servicevoorwaarden goed te bewaren, om er zo – indien nodig – op elk moment gedurende de uitvoering van het Contract een beroep op te kunnen doen

In geval van een wijziging van de Voordelen van het Serviceaanbod, zal H.R.C. de Klant tenminste dertig (30) dagen voor de inwerkingtreding per e-mail over de wijziging informeren. De Klant heeft het recht de wijziging te weigeren of te accepteren.

De Klant erkent in staat te zijn een contract af te kunnen sluiten, derhalve wettelijk meerderjarig te zijn en niet onder enige beschermingsmaatregel te vallen, of, zo het geval, toestemming te hebben van zijn wettelijk vertegenwoordiger (bijv: ouder, voogd of curator).

Het Serviceaanbod en de Servicevoorwaarden zijn bestemd voor consumenten. De Klant verklaart de inschrijving op het Serviceaanbod niet aan te gaan in het kader van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten.

 

1 – INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

De Klant kan zich inschrijven bij een verkooppunt van HUBSIDE Store, verkooppartner van H.R.C..    Dit partnerverkooppunt (hierna: « Favoriete Winkel ») zal de Klant, voorafgaand aan de ondertekening van het Inschrijfformulier, een uiteenzetting geven van het Serviceaanbod en de van toepassing zijnde Servicevoorwaarden en verkoopbrochure verstrekken.

De Klant erkent kennis genomen te hebben van het Serviceaanbod en deze Servicevoorwaarden, inhoudende een uiteenzetting van het Serviceaanbod, het voorwerp van de gekozen Formule, het tarief van de overeengekomen services, de reikwijdte en de inschrijvingsmodaliteiten, deze te hebben ontvangen voorafgaand aan de ondertekening van het Contract, almede de toepasselijkheid ervan. De Klant heeft van de inhoud van deze Servicevoorwaarden kennisgenomen en deze integraal aanvaard.

De inschrijving zal door H.R.C. per e-mail aan de Klant bevestigd worden, waarbij de Klant tevens zijn inloggegevens verstrekt worden – die aangepast kunnen worden – zodat de Klant in kan loggen op www.cyrana.com (hierna: de Website) teneinde kennis te kunnen nemen van alle services waarvan de Klant gebruik kan maken.

Inschrijving op de services van H.R.C. kan eveneens plaatsvinden in het kader van de wijziging van de reeds door het Klant geaccepteerde Formule conform artikel 7 van deze Servicevoorwaarden voor zover de Klant nog geen gebruik gemaakt heeft van de services gerelateerd aan de initieel gekozen Formule.

 

2 – VOORWERP VAN HET CONTRACT – DE VOORDELEN

Het Contract dat ingevolge het Serviceaanbod is afgesloten, biedt de Klant de mogelijkheid te kunnen profiteren van verschillende kortingen, cashbackaanbiedingen en overige voordelen, onder de voorwaarden zoals hierna uiteengezet, evenals een Cyrana Fidelity-kaart (hierna: Fidelity-kaart). Na inschrijving op het Serviceaanbod wordt de Klant de persoonlijke inloggegevens (met inbegrip van een wachtwoord) verstrekt waarmee de Klant in kan loggen op zijn persoonlijke H.R.C.-account, teneinde gebruik te kunnen maken van de services gelieerd aan de gekozen formule.

De Klant kan gebruik maken van de kortingen en cashbackaanbiedingen zoals hierna uiteengezet in artikel 2.1 et 2.2 van deze Servicevoorwaarden, mits aan al de volgende punten is voldaan:

– alle betalingstermijnen zijn volledig door de Klant voldaan aan H.R.C.;

– het Contract lopend en geldig is;

– de Klant geen verzoek tot opzegging van het Contract gedaan heeft.

 

2.1 – Het Kortingensaldo

De Formule WELCOME+ geeft de Klant recht op kortingen waarmee hij een saldo aan kortingen kan opbouwen (hierna: Kortingensaldo). De Klant kan dit Kortingensaldo gebruiken voor zijn aankopen bij zijn Favoriete Winkel.

Aan het einde van elk contractjaar wordt, bij verlenging, het Kortingensaldo van de Cadeaukaart van de Klant automatisch opgehoogd met een bedrag van 15€.

De bedragen die gespaard worden op het Saldo van de Cadeaukaart hebben een geldigheidsduur van  twaalf (12) maanden na ophoging. Dit betekent dat de Klant het Saldo van zijn spaarpot te gelden dient te maken binnen twaalf (12) maanden na bijschrijving op de Cadeaukaart. Bedragen waarvan geen gebruik wordt gemaakt gedurende deze geldigheidsduur, komen definitief te vervallen. Ook bij beëindiging van het Contract komt een eventueel nog openstaand saldo definitief te vervallen. Het Saldo kan niet meegenomen worden naar een volgende periode.

Om gebruik te kunnen maken van het Saldo van de Cadeaukaart, dient de Klant in te loggen op zijn H.R.C.-account met de eerder ontvangen gebruikersnaam en wachtwoord. Elke keer dat de Klant inlogt, dient hij aan te geven welk bedrag in euro hij van zijn Cadeaukaart wenst te gebruiken, welk bedrag niet hoger kan zijn dan het Kortingensaldo dat op de Cadeaukaart beschikbaar is.

Het bedrag dat de Klant wenst te gebruiken wordt weergegeven op een aankoopbon, welke aankoopbon enkel te besteden is bij zijn Favoriete Winkel. Hiervoor dient de Klant deze aankoopbonnen, waarop de nominale waarde in euro wordt vermeld, te downloaden en uit te printen. Het bedrag dat op de aankoopbon vermeld staat, wordt in de Favoriete Winkel in mindering gebracht op het te betalen bedrag.

Indien de Klant het Contract met H.R.C. per telefoon heeft afgesloten, dient de Klant contact met H.R.C. op te nemen via onderstaand telefoonnummer om zijn Favoriete Winkel door te geven. De Klant kan vanaf het einde van het eerste contractjaar, met een maximum van één keer per contractjaar, het label « Favoriete Winkel » wijzigen en kiezen voor een andere winkel. Hiervoor moet de Klant contact opnemen met H.R.C. door te bellen naar 02 620 86 25 (gratis dienst & lokaal tarief) of door een e-mail te sturen naar het adres klantenservice@reward-club.huside.com.

 

2.2 – Cashback bij online aankopen

Met de Formule WELCOME+ profiteert de Klant eveneens van Cashback-aanbiedingen waarmee hij een deel van zijn online aankopen in de bij H.R.C. aangesloten verkooppunten in euro’s terugbetaald krijgt. De cashback wordt berekend op grond van het aankoopbedrag exclusief BTW en leveringskosten met betrekking tot elke aankoop bij een Verkooppartner. De lijst van de H.R.C. Verkooppartners is beschikbaar op de website http://be-nl.cashback.cyrana.com/. De cashbackaanbiedingen en kortingen die door de Verkooppartners van H.R.C. worden aangeboden, zijn raadpleegbaar op de website www.cyrana.com.

Ingevolde de door de Klant gekozen Formule profiteert de Klant onder meer van een Cashback van 5% op de aankoop van producten en diensten via de websites van H.R.C. Verkooppartners. Dit percentage is exclusief btw en bezorgkosten, tot een maximum van vijfhonderd (500) euro per contractjaar.

Vanaf een minimaal bedrag van 10€, kan de Klant de waarde van zijn spaarpot te gelden maken en op zijn bankrekening bij laten schrijven. Een aanvraag daartoe kan gedaan worden via de website www.cyrana.com door in te loggen met de aan de Klant verstrekte inloggegevens. Nadat is ingelogd, dient de Klant te klikken op « Mijn spaarpot uitbetalen » en vervolgens zijn bankgegevens (IBAN en BIC) in te voeren. De waarde van de spaarpot zal vervolgens binnen een termijn van ongeveer acht (8) weken na ontvangst van de aanvraag op het door de Klant opgegeven bankrekeningnummer worden bijgeschreven.

 

3 – VERSTREKKING H.R.C. FIDELITY-KAART

Ten tijde van de inschrijving op het Serviceaanbod, zal de H.R.C. Verkooppartner de Klant zijn Fidelity-kaart verstrekken, welke tevens door de Verkooppartner geactiveerd zal worden.

De Fidelity-kaart(en) is enkel bestemd voor het exclusief gebruik door de Klant zelf. Het bewaren en het gebruik van Fidelity-kaart(en) valt onder de volledige verantwoordelijk van de Klant. H.R.C. kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden in geval van frauduleus gebruik van zijn kaart of account.

Gedurende de looptijd van het Contract, zal H.R.C., op verzoek van de Klant, één of meer andere Fidelity-kaarten aan de klant vertrekken, met een maximum van 3 kaarten in totaal. De vervaldatum van deze aanvullende Fidelity-kaarten is gelijk aan de oorspronkelijke aan de Klant verstrekte Fidelity-kaart.

In geval van verlies is de Klant gehouden H.R.C. – binnen 14 dagen – hiervan schriftelijk te informeren door een brief te sturen naar H.R.C. Belgium – de Meeûssquare 35 – 1000 BRUSSEL of te bellen naar 02 620 86 25 (gratis dienst & lokaal tarief). H.R.C. zal in dat geval gratis een nieuwe Fidelity-kaart aan de Klant verstrekken.

Met de Fidelity-kaart (en eventuele aanvullende kaarten) heeft de Klant toegang tot de door H.R.C. geboden services en aanvullende voordelen zoals uiteengezet in artikel 2 van deze Servicevoorwaarden.

 

4 – DATUM INWERKINGTREDING, OPZEGGING & DUUR VAN HET CONTRACT

Het Contract gaat in op de dag van ondertekening van het inschrijfformulier door de Klant. Het Contract wordt aangegaan voor onbepaalde duur, maar is geheel vrijblijvend en zonder vaste looptijd. Zowel de Klant als H.R.C. kunnen het Contract op elk gewenst moment opzeggen, met inachtneming van hetgeen bepaald is in artikel 8.

 

5 – TERRITORIALITEIT

Van de door H.R.C. aangeboden services kan enkel gebruik gemaakt worden in België.

 

6 – CESSIE CONTRACT

H.R.C. is gerechtigd het geheel dan wel een deel van haar rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het Contract vrijelijk over te dragen aan een derde van haar keuze, zonder voorafgaande toestemming van de Klant en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding ten gevolge van deze overdracht.

De overdracht van het Contract zal de rechten van de Klant op geen enkele wijze aantasten of verminderen.

 

7 – TUSSENTIJDSE AANPASSING CONTRACT

 

Gedurende de looptijd van het Contract kan de Klant de Formule (Formule WELCOME+, Formule CLASSIC+, Formule SILVER+, Formule PLATINUM+ en de Formule INFINITE) op elk gewenst moment wijzigen, voor zover de Klant nog niet eerder een beroep heeft gedaan op het specifieke voorwerp van de betreffende Formule, in welk geval het Contract pas na een minimale duur van 6 maanden gewijzigd worden.

De Klant kan zijn Contract wijzigen door contact op te nemen met H.R.C. per telefoon op: 02 620 86 25 (nationale gesprekskosten vanaf een vaste lijn) of per post naar: H.R.C. Belgium – de Meeûssquare 35 – 1000 BRUSSEL.

Na ontvangst van het wijzigingsverzoek zal H.R.C. de Klant de Servicevoorwaarden toesturen die van toepassing zijn op de gekozen Formule en de eventuele consequenties van deze wijziging preciseren, waaronder in ieder geval de duur van het Contract en de maandelijkse kosten.

Deze wijziging van de Formule zal vast worden gelegd in een addendum dat bij het Contract wordt gevoegd en hier integraal onderdeel van uit zal maken.

H.R.C. zal deze wijziging per elektronische post bevestigen. De wijziging wordt van kracht in de maand volgend op de door H.R.C. gestuurde bevestiging van de wijziging.

 

8 – OPZEGGING VAN HET CONTRACT

8.1 – Opzeggingsmogelijkheden

Indien de Klant zijn verplichtingen uit hoofde van het Contract niet nakomt, is H.R.C. gerechtigd het Contract op te zeggen, zonder inachtneming van een opzegtermijn, door de Klant een aangetekende brief of een e-mail te sturen naar het door de klant opgegeven e-mailadres. De beëindiging wordt van kracht op de datum van ontvangst van dit opzeggingsbericht door de Klant.

Buiten hetgeen hiervoor bepaald is, zijn zowel H.R.C. als de Klant gerechtigd het Contract op elk moment op te zeggen. Het Contract zal één (1) maand na ontvangst van het opzeggingsbericht eindigen.

 

De Klant kan telefonisch opzeggen door te bellen naar 050 93 08 26, dan wel door een brief te versturen naar H.R.C. Belgium – de Meeûssquare 35 – 1000 BRUSSEL, België. H.R.C. zal de Klant zo spoedig mogelijk een bevestiging van opzegging versturen, onder vermelding van de datum waartegen het Contract beëindigd zal worden.

H.R.C. kan het Contract opzeggen door een e-mail te sturen naar het door de klant opgegeven              e-mailadres, dan wel door een brief te sturen naar het door de klant opgegeven postadres.

 

8.2– Gevolgen van opzegging

De beëindiging van het contract wordt van kracht één (1) maand na de ontvangst van het verzoek.

Zodra H.R.C. het beëindigingsverzoek heeft ontvangen, stuurt zij de Klant een bevestiging van de beëindiging, met vermelding van de datum waarop het Contract zal eindigen.

 

9 – DIVERSE BEPALINGEN

9.1 – CORRESPONDENTIE

Elk verzoek om aanvullende informatie of uitvoering van de dienstverlening ingevolge het Contract kan aan H.R.C. Belgium voorgelegd worden op het adres – de Meeûssquare 35 – 1000 BRUSSEL of per telefoon op 02 620 86 25 (nationale gesprekskosten vanaf een vaste lijn), telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9u tot 19u en zaterdag van 9u tot 18u (m.u.v. feestdagen).

 

9.2 – KLACHTEN

In geval van een geschil, kan de Klant de kwestie schriftelijk voorleggen aan H.R.C. Belgium – de Meeûssquare 35 – 1000 BRUSSEL of per mail (klantenservice@reward-club.huside.com). H.R.C. verplicht zich ertoe de klacht in behandeling te nemen en er uiterlijk binnen een (1) maand na ontvangst op te reageren, uitzonderingen daargelaten. Gedurende de behandeling van uw geschil zult u op de hoogte gehouden worden van de voortgang in uw dossier.

Als de Klant niet tevreden is over de behandeling van het geschil door H.R.C., kan hij een klacht indienen bij de Consumentenombudsdienst, dan wel een gerechtelijke procedure aanspannen.        De contactgegevens van de Consumentenombudsdienst zijn: Koning Albert II – laan 8, 1000 Brussel – Telefoon: 02 702 52 00 – Fax: 02 808 71 20 – E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be – Website: www.consumentenombudsdienst.be.

 

10 – PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

10.1 Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van een aanvraag dan wel de afsluiting van het Contract, worden door H.R.C. persoonsgegevens verzameld (zoals: voornaam, achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, bankgegevens). De opslag en verwerking van deze gegevens is noodzakelijk in het kader van de totstandkoming, het beheer en de uitvoering van het Contract.

De persoonsgegevens zijn bedoeld voor verwerking door H.R.C., de verwerkingsverantwoordelijk, maar kunnen, in voorkomende gevallen, aan gevolmachtigden en/of andere ondernemingen van de groep van ondernemingen waartoe H.R.C. behoort en die betrokken zijn bij de levering, de uitvoering, de kwaliteit en het beheer van de services en/of de verzending van informatie met betrekking tot aanverwante diensten of producten. De gegevens kunnen tevens aan derden verstrekt worden ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

De gegevens worden, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, bewaard gedurende de volledige looptijd van het Contract, tot uiterlijk drie (3) jaar na afloop daarvan (dan wel de termijn die nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting). De verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in Frankrijk, dan wel een ander Europees land.

H.R.C. verbindt zich ertoe om alle benodigde maatregelen te nemen ter waarborging van een voldoende beveiligingsniveau van de persoonsgegevens. Zij zal alle technische en organisatorische maatregelen nemen teneinde een hoog niveau van gegevensbeveiliging te garanderen, in overeenstemming met de verwerkingsdoeleinden en de daaraan verbonden risico’s. H.R.C. zal de benodigde veiligheidsmaatregelen treffen om het risico van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, te verminderen.

 

10.2 Rechten van de Klant met betrekking tot zijn persoonsgegevens

Overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, heeft de Klant een kosteloos recht van inzage, rectificatie, wissing en beperking van de verwerking van zijn gegevens, alsmede een recht van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en een recht van gegevensoverdraagbaarheid (dat wil zeggen de mogelijkheid om een deel van zijn gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen). De Klant kan zich, om hem moverende redenen, verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens, waaronder ook tegen het gebruik voor marketingdoeleinden. Tot slot heeft de Klant het recht te bepalen wat er na overlijden met zijn persoonsgegevens gebeurt.

Als de Klant een van voornoemde rechten wenst uit te oefenen, dan wel om een andere reden contact op wil nemen met H.R.C., wordt hij verzocht een brief te sturen naar: H.R.C. Belgium – de Meeûssquare 35 – 1000 BRUSSEL, of een e-mail te sturen – onder vermelding van voornaam, achternaam en telefoonnummer – naar het volgende e-mailadres: klantenservice@reward-club.huside.com.

Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen zal H.R.C. de informatie en/of de maatregelen die naar aanleiding van het verzoek van de Klant zijn genomen, zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, verstrekken. Deze termijn kan met twee maanden worden verlengd vanwege de complexiteit van het verzoek of het aantal te verwerken verzoeken. De Klant zal hiervan op de hoogte worden gebracht. In geval van weigering van inwilliging van het verzoek, stelt H.R.C. de Klant in kennis van de redenen hiervan en de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (Gegevensbeschermingsautoriteit te Brussel) indien hij meent dat de verwerking van zijn persoonsgegevens niet conform de Europese wet- en regelgeving is geschied.

 

10.3 Het bestaan van een bel-me-niet-meer-lijst tegen direct marketing

Indien het telefoonnummer ten tijde van de inschrijving voor het Serviceaanbod verstrekt is, zal hiervan uitsluitend gebruik gemaakt worden terzake een goed beheer van het Contract en voor het aanbieden van nieuwe diensten. Onverminderd het bovenstaande, heeft de Klant, het recht zich gratis op te laten nemen op de bel-me-niet-meer-lijst (www.dncm.be), gevestigd aan het adres Z.1 Research Park, 120 – 1731 Zellik, info@dncm.be, 02 302 26 17, tegen telefonische werving door alle bedrijven, tenzij er sprake is van een reeds bestaande contractuele relatie (dat wil zeggen: tenzij er al een contract bestaat met de professional als het telefoongesprek wordt gevoerd).

 

11 – AANSPRAKELIJKHEID

H.R.C. kan, in het algemeen, niet aansprakelijk gesteld worden voor een niet, een niet volledige of een gebrekkige uitvoering van haar contractuele verplichtingen, indien dit het gevolg is van het handelen of  toedoen van de Klant, ofwel het gevolg is van een onvoorziene en niet te voorkomen daad van een derde dan wel een niet-toerekenbare vreemde oorzaak in de zin van artikel 1147 van het Burgerlijk Wetboek of een situatie van overmacht of toeval in de zin van artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboek (een niet-toerekenbare gebeurtenis, die buiten de macht van H.R.C. lag, die redelijkerwijs niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van het Contract en niet door redelijke maatregelen te voorkomen was). Voornoemde situaties leiden tot het opschorten van de verplichtingen van partijen uit hoofde van dit Contract, voor zover deze niet reeds de opzegging van het Contract rechtvaardigen. In geval van overmacht, zal H.R.C. de Klant direct informeren. Partijen zullen vervolgens gezamenlijk bepalen onder welke voorwaarden het Contract voortgezet zal worden. Indien de situatie van overmacht langer dan 4 weken voortduurt, zal het Contract van rechtswege eindigen. De Klant komen dezelfde mogelijkheden voor een beroep op overmacht toe.

 

12 – TOEPASSELIJK RECHT EN TAAL

Dit Contract, alsmede de precontractuele betrekkingen, worden beheerst door het Belgisch recht. Ieder geschil m.b.t. de uitvoering of de interpretatie van het Contract vallen onder de exclusieve competentie van de Belgische rechter, onverminderd de toepassing van internationale verdragen en overeenkomsten.

Tussen Partijen is overeengekomen dat alle aan klanten verstrekte informatie in het Frans of in het Nederlands gesteld zal zijn.

026 208 625

Telefoon

Onze adviseurs helpen u van maandag tot vrijdag van 09.00 u. tot 19.00 u. en op zaterdag van 09.00 u. tot 18.00 u.

Nationaal tarief – vaste lijn