Všeobecné podmínky používání

Tyto všeobecné podmínky používání (dále jen „Všeobecné podmínky používání“) stanoví práva a povinnosti osob (návštěvníci, příjemci či členové podle níže uvedené definice – dále jen „Uživatelé“), které se připojí k webovým stránkám https://reward-club.hubside.com/ (dále jen „Stránky“). Jejich cílem je stanovit podmínky a způsob používání Stránek, které byly dány k dispozici příjemcům (dále jen „Příjemci“) společností Hubside Reward Club v rámci programu Privilèges Hubside Reward Club (dále jen „Program“).

Navštívením Stránek a přístupem k informacím, které obsahují, prohlašuje Příjemce, že se seznámil s těmito Všeobecnými podmínkami používání, a zavazuje se k jejich dodržování. Společnost Hubside Reward Club si vyhrazuje právo tyto Všeobecné podmínky používání kdykoli měnit, zejména pak z důvodu jejich přizpůsobení vývoji Stránek. Příjemce se proto zavazuje, že bude do těchto Všeobecných podmínky používání pravidelně nahlížet. Každá nová návštěva Stránek je považována za souhlas Příjemce s poslední verzí těchto podmínek. Každé použití Stránek po změně Všeobecných podmínek používání se považuje za právoplatný a bezvýhradný souhlas Příjemce s těmito podmínkami.

 

OBECNÉ PŘEDSTAVENÍ STRÁNEK

Stránky představují program výhod, který nabízí Příjemcům přihlášeným do Programu (dále jen „Člen“ či „Členové“) možnost využívat nabídek zpětného proplacení s odkladem (dále jen „Cashback“) a slevových kódů (dále jen „Slevové kódy“) partnerů (dále jen „Obchodník“ či „Obchodníci“), které lze použít na internetu. Uživatelé mají možnost si tyto Všeobecné podmínky používání vytisknout, stáhnout a uložit. Předchozí verze těchto Všeobecných podmínek používání vám mohou být zaslány na základě žádosti zaslané zákaznickému servisu.

 

PODMÍNKY PŘÍSTUPU KE STRÁNKÁM

Společnost Hubside Reward Club se zavazuje zpřístupnit Stránky a přístup k nim udržovat. Společnost Hubside Reward Club podléhá povinnosti poskytnout všechny dostupné prostředky, ale nemůže zaručit přístup ke Stránkám po 24 hodin každý den v roce. Společnost Hubside Reward Club nemůže nést zodpovědnost zejména v těchto případech:

 • Dočasné přerušení fungování Stránek v rámci jejich údržby;
 • Dočasné přerušení fungování Stránek z důvodů nezávislých na vůli společnosti Hubside Reward Club, zejména v případě přerušení dodávek elektřiny či výpadku telekomunikační sítě;
 • Selhání nebo funkční porucha internetové sítě při přenosu zpráv nebo dokumentů;
 • Nedostupnost internetových stránek partnerských Obchodníků;
 • Nebo jakákoli jiná událost představující případ vyšší moci; Za případ vyšší moci se považuje jakákoli nepředvídatelná a neodvratitelná událost, kterou je mimo jiné: válka, občanské povstání, přírodní katastrofy, embarga, požár, pracovní spor\, stávka, všeobecné přerušení dodávek surovin, přerušení nebo stávky (úplné nebo částečné) poštovních služeb atd.

Hubside Reward Club dále nenese zodpovědnost za škody spojené s používáním internetové sítě, zejména za přítomnost škodlivého softwaru (malware) nebo za jakékoli externí proniknutí do počítače.

Společnost Hubside Reward Club si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo dočasně či trvale přerušit fungování části nebo celých Stránek či Služeb, aniž by o tom musela předem informovat Uživatele či Člena.

Z důvodu údržby a/nebo bezpečnosti může společnost Hubside Reward Club a/nebo PLEBICOM (technický správce Stránek) přerušit fungování Stránek a v takovém případě se pokusí předem Příjemce informovat oznámením na domovské stránce či jiným způsobem. Hubside Reward Club nemůže nést zodpovědnost za toto přerušení a takové přerušení nezakládá Uživateli a/nebo Příjemci nárok na náhradu škody. Společnost Hubside Reward Club se snaží v co největší míře zajistit správnost a aktuálnost informací uvedených na Stránkách.

Stránky jsou určeny Příjemcům přihlášeným do Programu. Přístup ke Stránkám má také každý Uživatel, který o Program projeví zájem, aby si mohl zobrazit nabídky Cashbacku a slevových kódů, které ale nemůže využít bez přihlášení do Programu. Stránky jsou přístupné z počítače, smartphonu a tabletu.

 

PODMÍNKY POUŽITÍ A UPOZORNĚNÍ

Před použitím služby jsou uživatelé povinni kontaktovat svého poskytovatele přístupu k internetu a ujistit se, že používaný prohlížeč umožňuje přístup ke Stránkám v zabezpečené konfiguraci. Uživatel Stránek prohlašuje, že zkontroloval, zda používané zařízení neobsahuje virus a je v řádném funkčním stavu. Stejně tak je povinností uživatele před jakýmkoli použitím zkontrolovat, zda jsou po vyprázdnění mezipaměti používané hypertextové stránky aktualizovány.

Používání a prohlížení Stránek podléhá platným francouzským předpisům. Dokumentace šířená na Stránkách je výlučně ve francouzském jazyce.

Uživatel se zavazuje respektovat integritu Stránek a nebude narušovat nebo přetěžovat fungování Stránek, podvodně měnit, poškozovat nebo mazat obsahy přístupné přes Stránky a podvodně na Stránky propašovávat data. Společnost Hubside Reward Club tak nemůže být zodpovědná za přímé či nepřímé škody vzniklé zejména z důvodu:

 • Návštěvy Stránek z technického prostředí Uživatele, tj. jeho počítačů, softwaru, síťových zařízení (modem, telefon apod.), a dalšího materiálu používaného k přístupu nebo používání služby a/nebo informací;
 • Používání Stránek Uživatelem v rozporu se Všeobecným podmínkami používání;
 • Přenosu dat, doby připojení, případných omezení přístupu k internetové síti nebo k ní napojeným sítím, funkční poruchy internetu a všech rizik spojených s jeho používáním (počítačové viry, trojský kůň, pirátství, červi apod.);
 • Přerušení přístupových sítí je Stránkám, celkové nebo částečné nedostupnosti Stránek zejména vinou telekomunikačního operátora, chyb při přenosu dat nebo problémů souvisejících s bezpečností přenosu, poruchy přijímacího zařízení Uživatele či jeho telefonní linky;
 • Funkční poruchy nebo nekompatibility počítačového zařízení Uživatele;
  Nesprávného použití služeb nebo nabídek některých Obchodníků. Uživatel má také povinnost ověřit si přístupnost nebo dostupnost nabídek Cashbacku a slevových kódů Obchodníků.

 

 

DODRŽOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB, PLATNÝCH ZÁKONŮ A VEŘEJNÉHO POŘÁDKU

Obecně platí, že Členům je mimo jiné zakázáno šířit na Stránkách:

 • Prvky, které nejsou osvobozeny od autorských práv a které porušují práva třetích osob;
 • Výroky, znaky nebo obrázky které jsou hanlivé nebo urážlivé nebo které porušují soukromí třetích osob;
 • Výroky, znaky nebo obrázky, které očerňují jakékoli fyzické nebo právnické osoby nebo jakékoli produkty a/nebo značky třetích osob; Fotografie jakékoli osoby bez jejího předchozího písemného souhlasu;
 • Díla bez ohledu na jejich formu bez získání souhlasu majitelů práv duševního vlastnictví k těmto dílům.
 • Texty, fotografie nebo obrázky, které by mohly jakýmkoli způsobem způsobit újmu nezletilým; Texty, fotografie nebo obrázky, které by mohly představovat vybízení ke spáchání trestného činu nebo přestupku, podněcování k diskriminaci, nenávisti nebo násilí na základě rasy, národnosti nebo náboženského přesvědčení, popírání existence zločinů proti lidskosti nebo genocidy, šíření nepravdivých zpráv, podrývání autority státu, podněcování k sebevraždě atd.;
 • Zprávy v jakékoli podobě politické, násilné, sexuální či pornografické povahy nebo vážně urážející lidskou důstojnost.

Obecně platí, že se Členové zavazují dodržovat všechny zákony a předpisy platné na území Francie.

POZASTAVENÍ NEBO UKONČENÍ SLUŽBY

Společnost Hubside Reward Club si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit přístup ke Stránkám každému Členovi z těchto důvodů:

Pokud Člen nedodržuje podmínky používání;
V případě podvodu nebo nesprávného používání či podezření z podvodu nebo nesprávného používání dotčeným Členem nebo kýmkoli, kdo použil jeho heslo;
Obecně pro zajištění údržby a/nebo bezpečnosti Stránek a jejich technických funkcí nutných pro řádné fungování služby.

Každý Člen může požádat o ukončení svého předplatného kdykoli a z jakéhokoli důvodu pomocí kontaktního formuláře na Stránkách.

 

DOČASNÉ NEBO TRVALÉ VYPNUTÍ STRÁNEK

Společnost Hubside Reward Club může jednostranně, bez udání důvodu a kdykoli dočasně nebo trvale přerušit online dostupnost svých stránek, aniž by za to neslA odpovědnost a aniž by to vedlo k přiznání náhrady škody a/nebo odškodnění jakékoli povahy.

Stránky mohou být měněny a společnost Hubside Reward Club si vyhrazuje právo omezit kdykoli přístup k některým jejich částem nebo funkcím. Společnost Hubside Reward Club nemůže nést zodpovědnost za případné přerušení služby a nezaručuje, že jsou Stránky bez chyb.

 

OSOBNÍ ÚDAJE

Při používání služeb na Stránkách shromažďuje společnost Hubside Reward Club informace o Uživatelích.

Uživatel je informován o dobrovolné či povinné povaze jeho odpovědí: povinné údaje jsou označeny zvláštním znakem, jako je např. hvězdička (*).

Informace shromažďované v kontaktním formuláři jsou nutné k vyřizování žádostí Uživatelů.

Informace shromažďované v přihlašovacím formuláři do osobní zóny Hubside Reward Club jsou nutné k tomu, aby se Uživatel mohl přihlásit do své osobní zóny, mohl používat všechny funkce Stránek a využívat všechny služby, které si u Hubside Reward Club sjednal.

Tyto informace jsou určeny společnosti Hubside Reward Club, společnostem ve skupině společností, jíž je společnost Hubside Reward Club součástí, a třetím osobám, které by se případně mohly podílet na správě Stránek a plnění uzavřených smluv, s cílem:

Zajistit dodání, provedení, správu a kvalitu sjednaných služeb a/nebo
Zasílat informace o podobných službách nebo produktech.

Společnost Hubside Reward Club záměrně neshromažďuje ani nevyžaduje osobní údaje od osob mladších 18 let.

Tyto údaje mohou být rovněž předávány třetím osobám, aby společnost Hubside Reward Club splnila své povinnosti vyplývající z právních předpisů.

Tyto informace jsou důvěrné. Budou uchovávány pod dobu maximálně tří let (s výhradou údajů nutných k plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, kdy mohou být uchovány po dobu nutnou ke splnění dané povinnosti).

Osobní údaje shromážděné společností Hubside Reward Club mohou být ukládány a zpracovávány ve Francii nebo šířeji v Evropě.

Zde najdete informace o správě osobních údajů Privilèges Hubside Reward Club.

 

COOKIES

Cookie je textový soubor tvořený písmeny a číslicemi, který může být uložen do zařízení během prohlížení internetových stránek. Soubor cookie umožňuje jeho vydavateli identifikovat zařízení. Některé cookies jsou nezbytné pro používání Stránek, jiné umožňují optimalizovat a personalizovat zobrazovaný obsah.

Každý Uživatel má kdykoli možnost odmítnout ukládání souborů cookies nastavením příslušných parametrů ve svém prohlížeči. V takovém případě je možné, že používání některých funkcí Stránek bude omezené nebo oslabené.

Zde najdete informace o správě osobních údajů Privilèges Hubside Reward Club.

 

POSTOUPENÍ PRÁV

Každý Člen dává společnosti Hubside Reward Club svolení využívat obsah generovaný jeho účastí na Stránkách bez ohledu na jeho formu, v částečném nebo plném rozsahu a všemi komunikačními prostředky. Seznam těchto komunikačních prostředků se zde neomezuje na síť Internet, GPRS, bezdrátovou komunikaci (WIFI, WIMAX, 3G, 4G apod.), televizní vysílání atd.

Společnost Hubside Reward Club má dále právo přímo či nepřímo a bezplatně reprodukovat tento obsah pro komerční a komunikační účely na nosiči podle svého výběru, včetně – aniž by byl tento výčet vyčerpávající –: reklamních nástrojů v místech prodeje, plakátů, prospektů, letáků, katalogů atd. Tento souhlas platí pro celý svět a po dobu ochrany práv duševního vlastnictví vyplývající z ustanovení zákona o duševním vlastnictví.

V rozsahu, ve kterém by váš zveřejněný názor na určitého Obchodníka zakládal nárok na autorská práva, jeho předložením společnosti Hubside Reward Club přes Stránky postupujete společnosti Hubside Reward Club výlučné a bezplatné právo ho zcela nebo částečně zveřejnit, představit veřejnosti, reprodukovat a přizpůsobit. Předložený názor může být využíván ke komerčním a komunikačním účelům na každém současném nebo budoucím nosiči. Může se objevit na Stránkách nebo na jiných internetových stránkách provozovaných společností Hubside Reward Club nebo jejími partnery, na celém světě a po celou dobu ochrany vlastnických autorských práv, která by se k němu mohla případně vázat. Tento slib postoupení práv se konkretizuje z vaší strany předložením stanoviska společnosti Hubside Reward Club a na straně společnosti Hubside Reward Club jeho přijetím v podobě, která vám bude sdělena.

 

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ (COPYRIGHTS)

Tyto stránky je nutné považovat za nedělitelný celek. Stránky a všechny jejich součásti (informace, data, text, zvuk, obrázky, výkresy, značky, software, grafika, odlišující znaky) jsou výlučným vlastnictvím jejich vydavatele.

Na všechny tyto součásti se vztahují ustanovení zákona o duševním vlastnictví nebo ustanovení práva na ochranu projevů osobní povahy a jsou tak chráněny proti jakémukoli užití, které právní předpisy nebo tyto podmínky používání nepovolují.

Reprodukování těchto součástí je povoleno pouze po výslovném souhlasu společnosti Hubside Reward Club, a to pouze pro účely informace a/nebo zkopírování či reprodukování pro výlučně osobní a soukromé účely.

Jakékoli jiné reprodukování, prezentace nebo šíření části nebo celého obsahu těchto Stránek jsou zakázány bez ohledu na použitý nosič nebo způsob. Nedodržení tohoto zákazu představuje padělání, které může vést k občanskoprávní a trestněprávní odpovědnosti padělatele. Zejména se zakazuje použití nebo reprodukce názvu „Privilèges Hubside Reward Club“ či „Hubside Reward Club“ a/nebo jejich logo, samostatně či ve spojení, bez ohledu na důvod, zejména k reklamním účelům, bez předchozího, výslovného a písemného souhlasu společnosti Hubside Reward Club.

Rovněž stáhnutím nebo jiným způsobem zkopírování softwaru či informací uvedených na Stránkách na ně nevzniká žádné právo. Je striktně zakázáno je reprodukovat (částečně nebo úplně), přenášet (elektronicky nebo jiným způsobem) a provádět v nich změny. Zakázáno je rovněž použít Stránky k veřejným nebo komerčním účelům bez předchozího, výslovného a písemného souhlasu společnosti Hubside Reward Club.

HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Stránky obsahují informace poskytnuté externími společnostmi, zejména Obchodníky, nebo hypertextové odkazy k jiným internetovým stránkám, které nebyly vytvořeny společností Hubside Reward Club. Použití hypertextových odkazů může vést k opuštění Stránek a přesměrování na jiné internetové stránky.

Existence hypertextového odkazu Stránkách, který přesměruje k jiným internetovým stránkám, neznamená schvalování těchto stránek nebo jejich obsahu.

Společnost Hubside Reward Club nenese žádnou odpovědnost za tyto internetové stránky, jejich obsah, reklamy, produkty nebo služby existující na těchto stránkách nebo přes ně přístupné.

Společnost Hubside Reward Club nemůže být dále zodpovědná za informace, názory a doporučení vyjádřená těmito třetími osobami.

Každý odkaz vedoucí ke Stránkám je možný pouze po předchozím, výslovném a písemném souhlasu společnosti Hubside Reward Club, která si vyhrazuje právo tento odkaz kdykoli zrušit.

 

PLATNÉ PRÁVO

Stránky a jejich obsah se řídí francouzským právem a jsou podle něj vykládány. Jakékoli spory z toho vzniklé nebo s tím související spadají do výlučné příslušnosti francouzských soudů.

+420 225 296 675

Telefonicky

Naši poradci jsou vám k dispozici od pondělí do pátku od 9 do 19 hodin.

Cena vnitrostátního hovoru na pevnou linkou bez příplatku