Právní upozornění a osobní údaje

1. O NÁS

Webové stránky dostupné na adrese https://reward-club.hubside.com/ (dále jen „Stránky“) vydává společnost HRC – zjednodušená akciová společnost se základním kapitálem 10 000 EUR – 23/25 avenue Kléber – 75116 Paříž, zapsaná v obchodním rejstříku v Paříži pod číslem 889 066 130, DIČ: FR 72889066130 (dále jen „Hubside Reward Club“).

 

2. KONTAKT

Tel.: +420 225 296 675 (bezplatná služba + cena hovoru)
E-mailová adresa: kontakt@insurance.hubside.com

 

3. ŘEDITEL PUBLIKACE

Kilani FEGAIER.

 

4. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DPO)

Hubside disponuje Pověřencem pro ochranu osobních údajů (dále jen « DPO »). DPO můžete kontaktovat e-mailem na adrese dpo.cz@hubside.eu nebo poštou na adrese H.R.C CZ s.r.o., Budova IBC Pobřežní 3, 186 00 Praha 8.

Chcete-li uplatnit svá práva stanovená nařízením o ochraně osobních údajů a/nebo získat informace v tomto ohledu, obraťte se na adresu kontakt@insurance.hubside.com a/nebo na oddíl o uplatňování práv v tomto právním oznámení.

 

5. HOSTING A TVORBA

Tyto stránky jsou uloženy u společnosti OVH SAS se sídlem na adrese 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix.
Tel.: +33 9 72 10 10 07

 

6. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Tyto Stránky obsahují počítačové komponenty (zejména software, počítačové postupy a internetové stránky – včetně programů ve zdrojovém kódu a objektově orientovaném programování, názvů domén, přípravných koncepčních prací, zadávacích podmínek a předběžných studií –, dokumentaci pro uživatele a databázi), grafickou dokumentaci (včetně projektů, maket, prototypů a výkresů), obsah (zejména textové, grafické, zvukové, fotografické a multimediální prvky) a funkce spolu se všemi souvisejícími autorskými právy.

Tyto Stránky jsou výlučným vlastnictvím společnosti Hubside Reward Club a/nebo třetích osob. Všechna práva na reprodukci nebo prezentaci jsou striktně vyhrazena.

Z toho důvodu je zakázána jakákoli reprodukce, zobrazení, použití, úprava, modifikace, začlenění, překlad, extrakce, distribuce, uvádění na trh, ať už částečné, nebo úplné, těchto Stránek nebo jejích součástí, a to jakýmkoli způsobem a na jakémkoli nosiči (papírovém, digitálním atd.), bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hubside Reward Club, a to pod hrozbou sankcí za porušení autorských práv a/nebo práv k průmyslovým vzorům a/nebo ochranným známkám a databázím.

Loga, značky a obrázky všech jiných společností nebo produktů uváděných na Stránkách jsou výlučným vlastnictvím jejich autorů a/nebo majitelů.

Každý, kdo by chtěl upozornit společnost Hubside Reward Club na existenci nedovolené informace či obsahu, které porušující zejména práva duševního vlastnictví třetí osoby nebo jsou v rozporu s právními předpisy, tak může učinit zasláním zevrubného e-mailu na tuto adresu: kontakt@insurance.hubside.com

Tyto Stránky mohou obsahovat odkazy nebo jiné reklamní prvky (bannery, videa apod.) směřující ke zdrojům nebo internetovým stránkám spravovaným třetími osobami, které společnost Hubside Reward Club nevlastní ani neovládá.

Společnost Hubside Reward Club nemá kontrolu nad obsahem nebo postupy internetových stránek třetích osob a v tomto ohledu nenese žádnou odpovědnost. Společnost Hubside Reward Club nemůže nést odpovědnost za obsah těchto internetových stránek a skutečnost, že na Stránkách jsou uvedeny informace o těchto internetových stránkách, v žádném případě nezakládá její odpovědnost.

Uživatelé Stránek (dále jen „Uživatelé“) nesou plnou odpovědnost za prohlížení a používání těchto internetových stránek spravovaných třetími osobami a za všechna rizika s tím spojená.

 

7. OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost Hubside Reward Club vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila důvěrnost a bezpečnost všech vašich osobních údajů s respektem k vašemu soukromí.

Tyto zásady ochrany osobních údajů uplatňujeme při veškerém zpracování údajů, nabídkách služeb, na internetových stránkách a v mobilních aplikacích. Můžeme vás tak informovat o použití a ochraně vašich osobních údajů.

Tyto zásady odrážejí náš závazek při naší každodenní činnosti s osobními údaji za všech okolností nakládat zodpovědně.

V zájmu zajištění ochrany soukromí a osobních údajů všech osob a v souladu s předpisy jmenovala společnost Hubside Reward Club ve svých organizacích „pověřence pro ochranu osobních údajů“ („Data Protection Officer – DPO“).

DPO má na starost dodržování pravidel pro ochranu vašich osobních údajů. Jako takový je přednostní kontaktní osobou pro všechny osoby, kterých se shromažďování nebo zpracování osobních údajů týká. U něj můžete uplatnit své právo na přístup ke zpracovávaným údajům.

Shromažďování údajů a účely jejich zpracování

Shromážděné osobní údaje jsou nutné výlučně pro cíl sledovaný jejich shromažďováním.
Množství shromažďovaných údajů se společnost Hubside Reward Club snaží minimalizovat, snaží se zachovávat aktuálnost shromažďovaných údajů a usnadnit subjektům údajů výkon jejich práv. Společnost Hubside Reward Club neshromažďuje osobní údaje bez vědomí subjektů údajů. Společnost Hubside Reward Club uplatňuje a dodržuje zásadu přiměřenosti a relevance shromažďovaných údajů.
Doba, po kterou společnost Hubside Reward Club uchovává osobní údaje, se liší a závisí na různých kritériích, jako jsou:

 • účel, ke kterému jsou používány: Společnost Hubside Reward Club je povinna uchovávat údaje po dobu nutnou ke splnění účelu jejich zpracování;
 • zákonné povinnosti: právní nebo jiné předpisy mohou stanovit minimální dobu, po kterou musí společnost Hubside Reward Club osobní údaje uchovávat.

Společnost Hubside Reward Club dbá na aktuálnost vašich osobních údajů, které zpracovává při dodržení stanoveného účelu.

Uzavření a správa smlouvy:

Zpracování osobních údajů se provádí v souladu s evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů GDPR a francouzským zákonem ze dne 6. ledna 1978, o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s pokyny stanovenými francouzskou Národní komisí pro ochranu osobních údajů (CNIL).

Vaše osobní údaje se shromažďují pro přesně stanovené, oprávněné a přiměřené účely.

Společnost Hubside Reward Club zpracovává vaše osobní údaje, aby mohla:

 • uzavřít, spravovat a plnit záruky z vaší smlouvy;
 • vykonávat marketingové činnosti;
 • provádět průzkumy spokojenosti a kvality;
 • umožnit provádění právních kroků a vyřizování reklamací;
 • provádět výzkum a vývoj;
 • provádět preventivní akce;
 • vypracovávat statistiky a provádět pojistněmatematické studie;
 • zasílat informace o předkládaných nabídkách a podobných produktech a/nebo službách;
 • plnit své povinnosti vyplývající z právních a správních předpisů;

Právním základem těchto zpracování je legitimní zájem správců údajů pro účely marketingové činnosti a správy smlouvy. Legitimní zájem osob správců údajů představuje jejich obchodní rozvoj, vývoj nových nabídek a služeb a vaše smlouva pro výše uvedené účely.

Pokud je zpracování založeno na smlouvě, odmítnutí poskytnout vaše údaje znemožní uzavření a plnění smlouvy.

Osobní údaje zpracovávané pro účely uzavření a správy vaší smlouvy se uchovávají v souladu se zákonnými promlčecími lhůtami, tj. 5 let ode dne uzavření vaší smlouvy.

V souvislosti s marketingovou činností se Osobní údaje uchovávají po dobu 3 let ode dne jejich sběru nebo od posledního kontaktu, který zůstal bez účinku.

Tyto informace jsou určeny společnosti Hubside Reward Club, společnostem skupiny společností, jíž je společnost Hubside Reward Club součástí, jejím partnerům podílejícím se na správě smlouvy, smluvně vázaným dodavatelům, profesním organizacím, organizacím sociálního zabezpečení a osobám zainteresovaným na uzavřené smlouvě.

Osobní zóna na internetových stránkách:

Při používání služeb na Stránkách shromažďuje společnost Hubside Reward Club informace o Uživatelích.

Uživatel je informován o dobrovolné či povinné povaze jeho odpovědí: povinné údaje jsou označeny zvláštním znakem, jako je např. hvězdička (*).

Informace shromažďované v kontaktním formuláři jsou nutné k vyřizování žádostí Uživatelů.

Informace shromažďované v přihlašovacím formuláři do osobní zóny Hubside Reward Club jsou nutné k tomu, aby se Uživatel mohl přihlásit do své osobní zóny, mohl používat všechny funkce Stránek a využívat všechny služby, které si u Hubside Reward Club sjednal.

Tyto informace jsou určeny společnosti Hubside Reward Club, společnostem ve skupině společností, jíž je společnost Hubside Reward Club součástí, a třetím osobám, které by se případně mohly podílet na správě Stránek a plnění uzavřených smluv, s cílem:

 • Zajistit dodání, provedení, správu a kvalitu sjednaných služeb a/nebo
 • Zasílat informace o podobných službách nebo produktech.

Společnost Hubside Reward Club záměrně neshromažďuje ani nevyžaduje osobní údaje od osob mladších 18 let.

Tyto údaje mohou být rovněž předávány třetím osobám, aby společnost Hubside Reward Club splnila své povinnosti vyplývající z právních předpisů.

Tyto informace jsou důvěrné. Budou uchovávány pod dobu maximálně tří let (s výhradou údajů nutných k plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, kdy mohou být uchovány po dobu nutnou ke splnění dané povinnosti).

Osobní údaje shromážděné společností Hubside Reward Club mohou být ukládány a zpracovávány ve Francii nebo šířeji v Evropě.

Bezpečnost údajů

Máme zavedeny zásady ochrany informačních systémů (ISSP) přizpůsobené povaze údajů a našich činností.

Společnost Hubside Reward Club se zavazuje přijmout veškerá opatření k zajištění dostatečné úrovně ochrany osobních údajů.

K tomu používá technické a organizační prostředky k zajištění určité úrovně zabezpečení údajů, zejména v závislosti na účelu zpracování a souvisejících rizicích.

Společnost Hubside Reward Club zavádí ochranná opatření ke snížení rizika ztráty, poškození, zneužití, neoprávněného přístupu, zveřejnění a úpravy nebo zničení těchto údajů.

Společnost Hubside Reward Club dále vyžaduje, aby její subdodavatelé zavedli vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, která zajistí důvěrnost osobních údajů a úroveň zabezpečení odpovídající rizikům.

V rámci ochrany svých internetových stránek používá společnost Hubside Reward Club k posílení bezpečnosti nejcitlivějších přístupových míst technologie captcha podporované společností Google.

Tento poskytovatel tak bude shromažďovat osobní údaje nutné pro oprávněný zájem společnosti na zabezpečení stránek. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s platnými francouzskými a evropskými právními předpisy o ochraně soukromí a osobních údajů.

Přístup k osobním údajům, jejich oprava a vymazání a právo podat námitku

V souladu s platnými právními ustanoveními o ochraně údajů má Uživatel právo na bezplatný přístup ke svým údajům, na jejich opravu, vymazání a omezení jejich zpracování a rovněž právo odmítnout zpracovávání údajů osobní povahy a právo na jejich přenositelnost. Všechna tato práva lze uplatnit zasláním e-mailu na adresu kontakt@insurance.hubside.com

Uživatel má rovněž právo:

 • Požádat o doplnění svých osobních údajů (jsou-li neúplné) nebo o jejich opravu (jsou-li nesprávné). Uživatel může požádat o změnu svých bankovních údajů e-mailem zaslaným na tuto adresu: kontakt@insurance.hubside.com
 • Odmítnout kdykoli a bezplatně, s výjimkou nákladů na zaslání odmítnutí, zpracování svých údajů zasláním e-mailu na tuto adresu: kontakt@insurance.hubside.com

Uživatel má také:

 • Právo na přenositelnost svých údajů, to znamená právo vyžádat si údaje, které se ho týkají a které poskytl společnosti Hubside Reward Club, v běžně používaném a strukturovaném, strojově čitelném formátu, aby je mohl snadno ukládat nebo přenášet z jednoho informačního systému do druhého za účelem jejich opakovaného použití pro osobní potřebu.
 • Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu (CNIL), pokud se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů není v souladu s evropskými a francouzskými předpisy.
 • Právo stanovit pokyny, jak má být s osobními údaji naloženo v případě jeho úmrtí.

Pokud si Uživatel přeje uplatnit některé z těchto práv a/nebo získat informace, které se ho týkají, musí se obrátit písemně na společnost Hubside Reward Club na této adrese: Service Administratif de Hubside Reward Club 1 Rue Camille Claudel – 26100 ROMANS-SUR-ISÈRE, nebo poslat e-mail s uvedením svého příjmení, jména a adresy na e-mail: kontakt@insurance.hubside.com

V souladu s platnými právními předpisy poskytne společnost Hubside Reward Club informace a/nebo opatření přijatá v reakci na žádost Uživatele co nejdříve, v každém případě však do jednoho měsíce od doručení žádosti (tato lhůta může být prodloužena o dva měsíce s ohledem zejména na komplexnost žádosti); o tomto bude Uživatel informován. V případě zamítnutí žádosti bude společnost Hubside Reward Club informovat Uživatele o důvodech svého stanoviska a o možnosti podat stížnost u dozorového orgánu (CNIL) a obrátit se na soud.

Uživatel nicméně bere na vědomí, že společnost Hubside Reward Club nemůže zaručit důvěrnost nebo vymazání osobních údajů, které Uživatel zveřejnil nebo sdělil na stránkách, které vytvořil a které může upravovat. Každý Uživatel nese výhradní odpovědnost za všechny důsledky spojené s dobrovolným zveřejněním osobních údajů, zejména své e-mailové adresy nebo telefonního čísla.

Kontakt: se všemi otázkami ohledně Zásad nebo Služeb se na nás může Uživatel obrátit písemně na tuto adresu: Service Qualité de Hubside Reward Club, 1 Rue Camille Claudel – 26100 Romans-sur-Isère, nebo poslat e-mail s uvedením svého příjmení, jména a adresy na adresu: kontakt@insurance.hubside.com

Právo podat námitku platí, pokud společnosti Hubside Reward Club nedoloží legitimní a nezbytně nutný důvod jako právní základ, který ji nutí ke zpracování vašich údajů nebo jejich uchování.

 

8. COOKIES

Když si Uživatel prohlíží Stránky, mohou být některé informace o pohybu v zařízení (počítač, tablet, smartphone atd.) ukládány do souborů zvaných „cookies“.

Co je to cookie?

Cookie je textový soubor tvořený písmeny a číslicemi, který může být uložen do zařízení během prohlížení internetových stránek. Soubor cookie umožňuje jeho vydavateli identifikovat zařízení. Některé cookies jsou nezbytné pro používání Stránek, jiné umožňují optimalizovat a personalizovat zobrazovaný obsah.

Každý Uživatel má kdykoli možnost odmítnout ukládání souborů cookies nastavením příslušných parametrů ve svém prohlížeči. V takovém případě je možné, že používání některých funkcí Stránek bude omezené nebo oslabené.
Kdo a proč ukládá cookies?

Cookies nezbytně nutné pro fungování Stránek společnosti Hubside Reward Club

Cookies umístěné na Stránkách tam mohou být uloženy společností Hubside Reward Club a jejími partnery, zejména společnostmi Google a Cloudflare. Mohou mít různý účel.

Na Stránkách se soubory cookies používají k níže popsaným účelům.

Cookies nezbytně nutné pro fungování Stránek společnosti Hubside Reward Club

Cookies fungování umožňují Uživateli používat hlavní funkce internetových stránek a zabezpečit jeho přihlášení. Tyto cookies jsou nutné k prohlížení Stránek a jejich deaktivování má za následek výrazné zhoršení služeb, které Stránky nabízejí.

Tyto cookies jsou ukládány výlučně společností Hubside Reward Club a poskytovatelem technických služeb Cloudflare (CDN).

Společnost Hubside Reward Club používá zejména přihlašovací cookies.
Název cookie Funkce Životnost
PHPSESSID Proměnné relace Relace
__cfduid Identifikátor relace pro Cloudflare Jeden rok

Při prvním přihlášení a náhodně při dalších je Uživateli nabídnuto uložení jeho přihlašovacích údajů. Tato funkce vyžaduje použití trvalého souboru cookie (uloženého na pevném disku Uživatele). Jediným účelem tohoto souboru je usnadnit přístup ke Stránkám. Tato možnost je dobrovolná a Uživatel ji může kdykoli deaktivovat.

Cookies fungování nebo návštěvnosti

Tyto cookies umožňují optimalizovat fungování Stránek, usnadnit jejich prohlížení a zajistit Uživateli přístup ke specifickým funkcím, zejména přizpůsobení vzhledu Stránek preferencím zobrazení nastaveným v zařízení Uživatele.

Tyto cookies jsou ukládány společností Hubside Reward Club při relaci Uživatele maximálně na jeden rok. Životnost těchto souborů cookies není automaticky prodlužována při každé nové návštěvě. Když Uživatel prochází Stránky, nahrávají servery společnosti Hubside Reward Club automaticky pomocí nástroje Google Analytics určité informace ze souboru log, zejména IP adresu (pouze obec umístění), typ prohlížeče, referenční stránky, stránky výstupu, URL navštívené Uživatelem, počet kliknutí Uživatelem a způsob jeho interakce s odkazy Služby, názvy domén, cílové stránky, navštívené stránky, začátek a konec relace a další údaje tohoto typu.

Tyto informace může společnost Hubside Reward Club shromažďovat z e-mailů odesílaných osobám, které Stránky používají. Společnost Hubside Reward Club má tak možnost identifikovat otevřené zprávy a odkazy, na které Uživatel klikl. Díky těmto informacím může společnost Hubside Reward Club lépe porozumět chování Uživatelů, vypracovávat přesné reporty a zlepšovat kvalitu služby.

Nástroj Google Analytics používá cookies ke shromažďování informací a generování statistik o používání Stránek, aniž by společnost Google osobně identifikovala každého individuálního Uživatele. Google Analytics používá nejčastěji cookie „_ga“.

Příklady cookies fungování:

 • Název cookie Funkce Životnost
 • hl Lokalizace webu (výběr jazyka) Jeden rok
 • Cookieconsent_status Souhlas s cookies Jeden rok
 • _ga Identifikace uživatele pro Google Analytics 13 měsíců
 • _gid Identifikace uživatele pro Google Analytics 24 hodin
 • _gat Identifikace uživatele pro Google Analytics 1 minuta

Společnost Hubside Reward Club shromažďuje a používá tyto analytické údaje. Tyto informace jsou anonymní a neumožňují tak identifikovat konkrétního Uživatele.

Jedná se o cookies, které nám umožňují dozvědět se více o používání a výkonnosti našich webových stránek, vypracovávat statistiky, zjišťovat rozsah návštěvnosti a využívání různých prvků našich webových stránek (navštívený obsah, procházení stránkami), takže můžeme vylepšovat přitažlivost a ergonomii našich služeb (nejčastěji navštěvované stránky nebo rubriky, nejčtenější články atd.).

Cookies nám slouží také k počítání návštěvníků dané stránky.

Při první návštěvě Stránek informuje zvláštní banner o existenci těchto cookies a Uživatel má možnost vyjádřit souhlas či nesouhlas s jejich používáním.

Cookies sdílení (odkazů)

Stránky nabízejí odkazy k počítačovým aplikacím třetích osob, které umožňují Uživateli sdílet obsahy našich webových stránek s jinými osobami nebo je s nimi seznámit.

Jde především o:

Tlačítka sdílení (Twitter, Facebook, LinkedIn a Viadeo)
Přehledy tweetů (Twitter)

Tyto funkce používají cookies třetích osob přímo ukládaných příslušnými aplikacemi.

Tento typ aplikačních tlačítek umožňuje dotčené sociální síti sledovat procházení Uživatele Stránkami, pokud je při jeho procházení Stránkami aktivován na zařízení jeho účet (otevřená relace).

Při první návštěvě Stránek informuje zvláštní banner o existenci těchto cookies a Uživatel má možnost vyjádřit souhlas či nesouhlas s jejich používáním.

Společnost Hubside Reward Club informuje Uživatele, že nemá žádnou kontrolu nad postupy používanými sociálními sítěmi při shromažďování informací o procházení Uživatele Stránkami a nad používáním souvisejících osobních údajů, které tyto sítě vlastní.

Společnost Hubside Reward Club vybízí Uživatele, aby se seznámil se zásadami ochrany soukromí těchto sociálních sítí, a tak zjistil, k jakým účelům, zejména reklamním, slouží informace o jeho procházení internetovými stránkami, shromážděné pomocí těchto aplikačních tlačítek.

Správa cookies

Většina prohlížečů standardně souhlasí s používáním cookies. Každý Uživatel může ale odmítnout ukládání souborů cookies nastavením příslušných parametrů ve svém prohlížeči. V takovém případě je možné, že používání některých funkcí Stránek bude omezené.

O cookies a způsobu, jak změnit jejich nastavení, se Uživatel dozví více v rubrice Nápověda svého prohlížeče.

Pokud jde o cookies vašeho prohlížeče

Můžete kdykoli změnit nebo zrušit svůj souhlas s používáním cookies pomocí těchto odkazů: změnit můj souhlas; zrušit můj souhlas.

Nastavení každého prohlížeče je jiné.

O cookies a způsobu, jak změnit jejich nastavení, se Uživatel dozví více v rubrice Nápověda svého prohlížeče.

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en

Edge: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

FireFox: https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=G%C3%A9rer+les+cookies

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Více informací o cookies

Další informace o souborech cookies a sledovacích technologiích a o tom, jak je identifikovat, blokovat a mazat, jsou k dispozici na stránkách úřadu CNIL: https://www.cnil.fr/fr/maitriser-mes-donnees a https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.

 

9. NAHLÁŠENÍ ZNEUŽITÍ

Společnost Hubside Reward Club vyzývá každého Uživatele, který si všimne jakéhokoli neobvyklého chování, nezákonných aktivit nebo nezákonného obsahu, aby ji kontaktoval a tuto skutečnost jí nahlásil.

Zneužití je nutno oznámit e-mailem na tuto adresu: kontakt@insurance.hubside.com s udáním důvodu oznámení a všemi informacemi a podklady, které mohou být užitečné pro pochopení důvodu oznámení a řešení dané situace.

 

10. ROZHODNÉ PRÁVO

Stránky se řídí francouzským právem.

Poslední aktualizace webu: 09/05/2023

+420 225 296 675

Telefonicky

Naši poradci jsou vám k dispozici od pondělí do pátku od 9 do 19 hodin.

Cena vnitrostátního hovoru na pevnou linkou bez příplatku