CGS

Všeobecné podmínky placených nabídek platné pro zákazníky – spotřebitele od 15. února 2021

Následující všeobecné podmínky poskytování služeb (dále jen „Všeobecné podmínky“) platí pro veškeré předplatné nabídek H.R.C (dále jen „Nabídky“) sjednané mezi:

 • na straně jedné společností H.R.C CZ s.r.o., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 09585991, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 338169 (dále jen „H.R.C“ nebo „společnost H.R.C“),
 • a na straně druhé jakoukoli fyzickou osobou jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Zákazník“).

Nabídky jsou k dispozici v několika balíčcích (dále jen „Balíček/Balíčky“): Balíček CLASSIC+, Balíček SILVER+, Balíček PLATINIUM+ a Balíček INFINITY, podle toho, který si Zákazník vybere (dále jen „Balíček“) a které jsou popsány ve článcích 1.1 až 1.2 těchto podmínek.

Balíčky obsahují:

 • věrnostní a cestovní benefity (dále jen: Věrnostní benefit a Cestovní benefit) pro Balíčky CLASSIC+, SILVER+ a PLATINIUM+
 • věrnostní a cestovní balíčky (dále jen Věrnostní balík a Cestovní balíček) pro Variantu INFINITY

Zákazník může rovněž využít doplňkových služeb popsaných ve článku 1.3 těchto podmínek.

Smlouvu uzavřenou mezi Zákazníkem a společností H.R.C na základě sjednání Balíčku tvoří tyto Všeobecné podmínky, formulář pro uzavření smlouvy a případné dodatky, s vyloučením jakýchkoli dalších dokumentů (dále jen „Smlouva“).

Tyto Všeobecné podmínky definují práva a povinnosti společnosti H.R.C a Zákazníka v rámci Smlouvy.

Předplacení si Nabídky Zákazníkem předpokládá, že se předtím Zákazník seznámil s Všeobecnými podmínkami, a že s nimi souhlasí a přijímá veškerá práva a povinnosti z toho vyplývající.

Zákazník prohlašuje, že je plně svéprávný uzavřít Smlouvu v souladu s Všeobecnými podmínkami, tj. že dosáhl zákonné plnoletosti nebo, pokud je mu uloženo podpůrné opatření nebo je zbaven svéprávnosti k právním úkonům, že mu pomáhá nebo ho zastupuje osoba k tomu oprávněná (např. opatrovník).

Pro sjednaný Balíček platí Všeobecné podmínky platné ke dni podpisu formuláře pro uzavření smlouvy.

Vzhledem k tomu, že Všeobecné podmínky jsou určeny pro spotřebitele, Zákazník prohlašuje, že si služby nesjednává za účelem výkonu profesní činnosti.

Společnost H.R.C doporučuje, aby si Zákazník uschoval tyto Všeobecné podmínky, aby do nich mohl v případě potřeby kdykoli během plnění Smlouvy nahlédnout.

O veškerých změnách platných benefitů uvedených v Nabídce budou Zákazníci informováni e-mailem nejméně třicet (30) dnů před nabytím jejich účinnosti, přičemž Zákazník je může přijmout nebo odmítnout.

1. Předmět smlouvy: benefity

Předmětem Smlouvy je poskytování služeb, na jejichž základě může Zákazník využívat slevy, nabídky vrácení peněz a další benefity za podmínek definovaných níže, jakož i kartu výhod H.R.C (dále jen „Karta výhod“). Společnost H.R.C zašle Zákazníkovi přístupové údaje H.R.C (s heslem) pro přístup do svého osobního účtu H.R.C, kde bude moci využívat služby spojené s benefity.

Zákazník může využít slev a nabídek vrácení peněz definovaných ve článcích 1.1 a 1.2 tohoto dokumentu za níže uvedených podmínek a za předpokladu, že:

 • byly uhrazeny veškeré platby společnosti H.R.C v plné výši;
 • Smlouva je platná a účinná;
 • Zákazník nepožádal o ukončení smlouvy.

1.1 Věrnostní benefit (nazývá se Věrnostní balíček pouze pro Zákazníky, kteří si sjednali Balíček INFINITY)

1.1.1 Dárková karta

Podle zvoleného Balíčku obdrží Zákazník Dárkovou kartu, na které může shromažďovat částky v českých korunách (dále jen „Zůstatek“).

Zákazník může použít uvedený Zůstatek:

– v partnerských prodejnách společnosti H.R.C iSTYLE (dále jen „Síť partnerských prodejen iSTYLE“): až 100 % Zůstatku za rok trvání Smlouvy

1.1.1.1 Částky připsané na Dárkovou kartu skrze virtuální peněženku v Síti partnerských prodejen iSTYLE

Ve virtuální peněžence v Síti partnerských prodejen iSTYLE podle zvoleného Balíčku bude Zůstatek na Dárkové kartě Zákazníka automaticky navýšen podle následujících podmínek a intervalů:

1/ Za každé uplynulé čtvrtletí trvání Smlouvy se Zůstatek na Dárkové kartě Zákazníka navýší o částku:

 • 750 Kč v případě Balíčku CLASSIC+
 • 1500 Kč v případě Balíčku SILVER+
 • 3750 Kč v případě Balíčku PLATINIUM+
 • 7500 Kč v případě Balíčku INFINITY.

Jestliže si Zákazník sjednal Balíček INFINITY, získá při každém výročí rovněž částky uvedené v bodě 1/ výše, které se v rámci níže uvedených limitů zvyšují o 375 Kč za každý rok věrnosti. Takto se Zůstatek na Dárkové kartě Zákazníka navýší:

 • ve druhém roce věrnosti o částku 7875 Kč na konci každého čtvrtletí
 • ve třetím roce věrnosti a v následujících letech o částku 8250 Kč na konci každého čtvrtletí.

Upřesňuje se, že částky nashromážděné a připsané k Zůstatku na Dárkové kartě platí po dobu pohyblivého období dvanácti (12) měsíců. Zůstatek na Dárkové kartě musí Zákazník vyčerpat do dvanácti (12) měsíců od jeho připsání na Dárkovou kartu. Částky nevyčerpané během této doby platnosti nebo před účinností ukončení Smlouvy definitivně propadají. Neakceptují se žádné převody neuplatněných částek.

Aby mohl Zákazník čerpat částky připsané na svou Dárkovou kartu, musí navštívit internetové stránky https://reward-club.hubside.com/ (dále jen „Stránky“) a přihlásit se do svého osobního účtu zadáním svého dříve obdrženého přihlašovacího jména a hesla.

Zákazník bude přesměrován do zóny partnerské prodejny, aby mohl Zůstatek čerpat. Při každém přihlášení si Zákazník zvolí částku v českých korunách, kterou si přeje odepsat ze své Dárkové karty, přičemž tato částka nesmí přesáhnout Zůstatek, který je na uvedené kartě k dispozici. Částka, kterou si Zákazník bude přát odepsat ze svého Zůstatku, bude odečtena a použita jedním z následujících způsobů:

 • online: Zákazník si zvolí částku, kterou bude chtít odečíst ze svého online nákupu. Tato částka bude odečtena od částky, kterou je třeba uhradit při nákupu příslušného produktu/produktů online.
 • v partnerské prodejně iSTYLE: Zákazník si rovněž může vytisknout poukázku, na níž bude uvedená zvolená částka. Tato poukázka bude předložena v partnerských prodejnách společnosti H.R.C iSTYLE. Při nákupu příslušného produktu či produktů pak bude na pokladně Zákazníkovi tato částka odečtena od částky k úhradě.

1.1.2 Slevový zůstatek

Zákazník může čerpat níže popsané slevy.

Podle zvoleného Balíčku může Zákazník čerpat slevy, na jejichž základě může shromažďovat slevový zůstatek v českých korunách (dále jen „Slevový zůstatek“). Zákazník může tento Slevový zůstatek čerpat při nákupech v Síti partnerských prodejen iSTYLE.

Při každém výročí se Slevový zůstatek na Dárkové kartě Zákazníka automaticky navýší o částku:

 • 500 Kč v případě Balíčku CLASSIC+
 • 1500 Kč v případě Balíčku SILVER+
 • 2500 Kč v případě Balíčku PLATINIUM+
 • 5000 Kč v případě Balíčku INFINITY

Upřesňuje se, že limity a podmínky čerpání Slevového zůstatku jsou totožné s limity a podmínkami uvedenými ve článku 1.1.1.2.

1.1.3 Proplacení nákladů na dodání

V rámci Balíčku INFINITY může Zákazník využít proplacení nákladů na dodání (poštovného) za jakýkoli nákup uskutečněný v Síti partnerských prodejen iSTYLE, a to až do výše 1250 Kč za každý rok trvání Smlouvy.

O proplacení musí Zákazník požádat nejpozději do 90 kalendářních dnů od data dodání zakoupeného produktu:

 • vstupem na Stránky a zadáním přihlašovacího jména a hesla;
 • telefonicky na čísle 225 296 675 (cena vnitrostátního hovoru na pevnoulinku).
 • e-mailem: vyhody@reward-club.hubside.com.

Na žádosti zaslané po výše uvedené lhůtě nebude společnost H.R.C brát zřetel.

U všech žádostí, které budou splňovat výše uvedené podmínky, společnost H.R.C proplatí náklady na dodání za výše uvedených podmínek a limitů bankovním převodem (pokud se strany výslovně nedohodnou na jiném způsobu), a to do osmi (8) týdnů od doručení žádosti o proplacení a výše uvedených podkladů společnosti H.R.C

1.2 Cestovní benefit (nazývá se Cestovní balíček pouze pro Zákazníky, kteří si sjednali Balíček INFINITY)

1.2.1 Cestovní karta

V rámci svého Balíčku bude Zákazník moct využívat od čtvrtého (4) měsíce po uzavření

smlouvy, jednou ročně, cestovní kartu (dále jen „Cestovní karta“) ve výši:

 • 3500 Kč v případě Balíčku CLASSIC+
 • 7500 Kč v případě Balíčku SILVER+
 • 17500 Kč v případě Balíčku PLATINIUM+
 • 35000 Kč v případě Balíčku INFINITY

K využití uvedené výhody musí zákazník složit zálohu ve výši, která mu bude sdělena, a rezervovat si zájezd u cestovní kanceláře dle své volby.

Fakturu za nákup tohoto zájezdu si uschová.

Poté musí Zákazník navštívit internetové stránky, a to od pátého měsíce po sjednání nabídky. Zde bude mít přístup ke svým cestovním výhodám, které může čerpat po zadání přihlašovacího jména a hesla, které dříve obdržel.

Následně musí zákazník kliknout na „Chci toho využít“ a vyplnit on-line formulář pro proplacení a přiložit kopii faktury za nákup rezervovaného zájezdu a sdělit své bankovní údaje. Zákazník může fakturu za nákup zaslat rovněž e-mailem na adresu: vyhody@reward-club.hubside.com.

Společnost H.R.C s.r.o. proplatí zákazníkovi výše uvedenou částku bankovním převodem (pokud se strany výslovně nedohodnou na jiném způsobu), a to do osmi (8) týdnů od doručení žádosti o proplacení a výše uvedených podkladů společnosti H.R.C s.r.o.

Upřesňuje se, že tento benefit lze slučovat s benefitem definovaným a popsaným v článku 1.2.2 těchto Všeobecných podmínek.

1.2.2 Sleva

Na základě svého Balíčku může Zákazník po celý rok čerpat slevy ve výši:

 • -2 % v případě Balíčku CLASSIC+
 • -3 % v případě Balíčku SILVER+
 • -4 % v případě Balíčku PLATINIUM+
 • -5 % v případě Balíčku INFINITY

Výše slevy je omezena na 12500 Kč za rok trvání Smlouvy.

Po provedení rezervace musí Zákazník nahrát fakturu za nákup rezervované cesty na Stránky. Zákazník může fakturu za nákup zaslat rovněž e-mailem na adresu: vyhody@reward-club.hubside.com.

Společnost H.R.C provede úhradu podle uvedených podmínek a limitů bankovním převodem (pokud se strany výslovně nedohodnou na jiném způsobu), a to do osmi (8) týdnů od doručení žádosti o úhradu a výše uvedených podkladů společnosti H.R.C.

Upřesňuje se, že uvedenou slevu, která nebyla vyčerpaná v roce N, nelze převést do roku N+1 ani následujících let.

Rovněž se upřesňuje, že tento benefit lze slučovat s benefitem definovaným a popsaným ve článku 1.2.1 těchto Všeobecných podmínek.

1.3 Doplňková služba fotografií „Cheerz“

1.3.1 Balíček 100 fotografií s doplňkovou službou fotografií „Cheerz“

Při uzavírání Smlouvy si může Zákazník bez ohledu na zvolený Balíček navíc vybrat i doplňkovou službu Balíček 100 fotografií, v jejímž rámci si bude moci nechat vyvolat 100 fotografií měsíčně u partnera Cheerz.

Všeobecné obchodní podmínky a podmínky poskytování služeb partnera Cheerz platné pro tuto doplňkovou službu jsou k dispozici na internetových stránkách www.cheerz.com.

Společnost H.R.C poskytne Zákazníkovi na jeho žádost e-mailem nebo SMS zprávou podle jeho volby individuální akční kód platný na stránkách partnera, a to v rozsahu jednoho kódu měsíčně, přičemž každý kód je platný po dobu 30 dnů.

Využití této doplňkové služby je bez závazku trvání; Zákazník ji může kdykoli ukončit bez udání důvodu zasláním dopisu společnosti H.R.C na následující adresu: H.R.C CZ s.r.o., budova IBC Pobřežní 3 186 00 Praha 8 nebo telefonicky na čísle 225 296 675 (cena vnitrostátního hovoru na pevnou linku).

1.3.2 Balíček 200 fotografií s doplňkovou službou fotografií „Cheerz“

Při uzavírání Smlouvy si může Zákazník bez ohledu na zvolený Balíček navíc vybrat i doplňkovou službu Balíček 200 fotografií, v jejímž rámci si bude moci nechat vyvolat 200 fotografií měsíčně a dvě fotoalba v hodnotě 1000 Kč za každý rok trvání smlouvy u Partnera Cheerz.

Všeobecné obchodní podmínky a podmínky poskytování služeb partnera Cheerz platné pro tuto doplňkovou službu jsou k dispozici na internetových stránkách www.cheerz.com.

Společnost H.R.C poskytne Zákazníkovi na jeho žádost e-mailem nebo SMS zprávou podle jeho volby individuální akční kód platný na stránkách partnera, a to v rozsahu jednoho kódu měsíčně, přičemž každý kód je platný po dobu 30 dnů pro vyvolání fotografií, a v rozsahu dvou kódů za rok, přičemž každý kód je platný po dobu jednoho roku, pro fotoalbum.

Využití této doplňkové služby je bez závazku trvání; Zákazník ji může kdykoli ukončit bez udání důvodu zasláním dopisu společnosti H.R.C na následující adresu: H.R.C CZ s.r.o., budova IBC Pobřežní 3 186 00 Praha 8 nebo telefonicky na čísle 225 296 675 (cena vnitrostátního hovoru na pevnou linku).

2. Územní vymezení

Služby H.R.C v rámci Balíčků jsou nabízeny pouze na území České republiky.

3. Způsoby uzavření smlouvy

Zákazník, který si přeje uzavřít Smlouvu, o to požádá na partnerském prodejním místě společnosti H.R.C iSTYLE (dále jen „Prodejní místo“).

Na Prodejním místě budou Zákazníkovi předloženy Všeobecné podmínky a formulář pro uzavření smlouvy a Zákazník se seznámí se Všeobecnými podmínkami před podpisem Smlouvy.

V této souvislosti Zákazník prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s Všeobecnými podmínkami, které popisují rozsah služeb nabízených v rámci Balíčku, jakož i podmínky jejich poskytování.

Při uzavírání Smlouvy si Zákazník zvolí roční úhradu ceny, nebo měsíční platbu inkasem z bankovního účtu.

Společnost H.R.C potvrdí uzavření Smlouvy ihned po jejím schválení zasláním e-mailu. Společnost H.R.C rovněž zašle Zákazníkovi e-mailem jeho přihlašovací jméno a heslo, které lze změnit, čímž mu umožní přístup do jeho osobního účtu na Stránkách, kde si může prohlédnout všechny nabídky, které může na žádost využít.

K uzavření Smlouvy se společností H.R.C může dojít rovněž v rámci změny Balíčku požadované Zákazníkem za podmínek dle článku 9 těchto Všeobecných podmínek, pokud Benefity spojené se Smlouvou nebyly vyčerpány během období jejich platnosti.

4. Odstoupení

Zákazník může odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu a bez jakýchkoli sankcí do třiceti (30) dnů od jejího uzavření.

Pro uplatnění této možnosti musí Zákazník oznámit své rozhodnutí odstoupit od Smlouvy jednoznačným prohlášením, a to následujícím způsobem dle své volby: telefonicky na čísle 225 296 675 (cena vnitrostátního hovoru na pevnou linku) nebo poštou na následující adresu: H.R.C CZ s.r.o., budova IBC Pobřežní 3 186 00 Praha 8.

V této souvislosti může Zákazník použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený na konci těchto Všeobecných podmínek.

Uplatněním práva na odstoupení se Smlouva automaticky ruší. Zákazník proto nebude moci využívat služby spojené s Benefity Balíčku.

Společnost H.R.C vrátí Zákazníkovi veškeré platby, které od něj případně obdržela, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy byla společnost H.R.C informována o jeho rozhodnutí odstoupit od Smlouvy. Vrácení peněz bude provedeno stejným platebním prostředkem, který byl použit při původní transakci, pokud se strany výslovně nedohodnou na jiném platebním prostředku.

Pokud Zákazník již požádal o zahájení plnění Nabídky (čerpáním benefitů a slev Nabídky, např. zasláním uvítacích kupónů) během této doby, bude muset společnosti

H.R.C uhradit poměrnou částku za čerpání služeb poskytnutých do okamžiku, kdy oznámil své odstoupení od Smlouvy, v poměru k veškerým službám uvedeným ve Smlouvě.

5. Datum účinnosti – trvání smlouvy

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu formuláře pro uzavření smlouvy Zákazníkem.

Smlouva se uzavírá na počáteční období dvanácti (12) měsíců. Jestliže zákazník Smlouvu nevypoví za podmínek dle článku 8 těchto Všeobecných podmínek, prodlužuje se automaticky na dobu neurčitou.

6. Předání věrnostní karty

Při podpisu Smlouvy na Prodejním místě obdrží Zákazník Kartu výhod. Karta výhod bude aktivována Prodejním místem.

Karta výhod je určená výhradně pro Zákazníka.

V průběhu trvání Smlouvy může společnost H.R.C na žádost Zákazníka vydat Zákazníkovi jednu nebo několik dalších Karet výhod (maximálně tři karty), tzv. dodatečné karty. Tyto dodatečné karty budou mít stejné datum platnosti jako karta, která byla Zákazníkovi předána při uzavírání smlouvy.

Za uchování a používání Karty výhod a dodatečných karet odpovídá výhradně Zákazník.

V případě ztráty Karty výhod je Zákazník povinen oznámit tuto skutečnost společnosti H.R.C poštou na následující adrese: H.R.C CZ s.r.o., budova IBC Pobřežní 3 186 00 Praha 8 nebo telefonicky na čísle 225 296 675 (cena vnitrostátního hovoru na pevnou linku). Společnost H.R.C poté Zákazníkovi bezplatně zašle novou Kartu výhod.

Karta výhod Zákazníka (a případné dodatečné karty) umožňuje přístup k benefitům a službám uvedeným v článku 1 Smlouvy.

7. Cena a platební podmínky

7.1 Cena

Cena je uvedena v českých korunách včetně všech daní a poplatků. Cena je uvedená na formuláři pro uzavření smlouvy.

Roční cena Balíčku CLASSIC+ je 2649,89 Kč za první rok a poté 2999,88 Kč za další roky.

Roční cena Balíčku SILVER+ je 6699,89 Kč za první rok a poté 7559,88 Kč za další roky.

Roční cena Balíčku PLATINUM+ je 13199,89 Kč za první rok a poté 15239,88 Kč za další roky.

Roční cena Balíčku INFINITY je 26669,78 Kč za první rok a poté 30479,760 Kč za další roky.

Cena za jeden balíček INFINITY (vč. DPH) Celková částka za Balíček INFINITY (vč.

DPH)

Věrnostní balíček Cestovní balíček Věrnostní balíček + Cestovní balíček
Druhý měsíc 629,99 Kč 629,99 Kč 1269,98 Kč
Od třetího měsíce 1269,99 Kč 1269,99 Kč 2539,98 Kč

Roční cena doplňkové služby Balíček 100 fotografií je 3949,89 Kč v prvním roce a 4499,88 Kč v dalších letech.

Roční cena doplňkové služby Balíček 200 fotografií je 5249,89 Kč v prvním roce a 5999,88 Kč v dalších letech.

Společnost H.R.C si vyhrazuje právo změnit cenu a rozsah poskytovaných služeb. V takovém případě o tom informuje Zákazníka nejméně třicet (30) dnů před nabytím účinnosti nových cenových podmínek. Po jejich obdržení bude mít Zákazník možnost tuto změnu odmítnout (výše plateb hrazených Zákazníkem pak zůstane ve výši platné před nabytím účinnosti nových cenových podmínek, a to v souladu s odstavcem 1 tohoto článku, a zároveň rozsah poskytovaných služeb zůstane nezměněn, tj. služby budou dále poskytované v původním rozsahu platném před nabytím účinnosti nových služeb) nebo vypovědět Smlouvu do třiceti (30) dnů od oznámení změny cen.

7.2 Platební podmínky

První úhradu společnost H.R.C strhne od druhého měsíce trvání Smlouvy a poté při každé splatnosti úhrady (první měsíc je zdarma).

V případě změny Balíčku může být Zákazník vyzván k doplacení roční ceny odpovídající zvolenému Balíčku, pokud si zvolil roční platbu.

7.2.1 Platební podmínky pro Balíčky CLASSIC+, SILVER+ a PLATINIUM+

Cena bude hrazena opakovanou platbou, ročně nebo měsíčně, podle toho, jakou možnost si Zákazník zvolí ve formuláři pro uzavření smlouvy.

Cena tak bude hrazena automatickým strháváním z bankovního účtu spojeného s platební kartou, jejíž údaje Zákazník uvedl, a kterou Zákazník k tomuto účelu autorizoval, a to v měsíčním nebo ročním intervalu, dle zvoleného způsobu Zákazníkem.

7.2.2 Platební podmínky pro Balíček INFINITY

Platby budou strhávány dvakrát měsíčně dle následujícího kalendáře:

 • mezi 1. a 15. dnem každého měsíce: první platba za Věrnostní Pack ve výši 629,99 Kč druhý měsíc, poté 1269,99 Kč od třetího měsíce;
 • mezi 16. a posledním dnem každého měsíce: první platba za Cestovní Pack ve výši 629,99 Kč druhý měsíc, poté 1269,99 Kč od třetího měsíce;

7.2.3 Platební podmínky pro doplňkové služby Balíček 100 fotografií a Balíček 200 fotografií

Platby budou hrazeny podle měsíčního platebního kalendáře mezi 1. a 15. dnem každého měsíce.

7.2.4 Reklamace a jiné způsoby úhrady

V případě nezaplacení celé částky nebo její části ke dni splatnosti je společnost H.R.C oprávněna automaticky vypovědět Smlouvu za podmínek uvedených v článku nazvaném „VÝPOVĚĎ SMLOUVY“.

V případě změny Balíčku může být Zákazník vyzván k doplacení roční ceny odpovídající zvolenému Balíčku, pokud si zvolil roční platbu.

Případné reklamace podané za podmínek uvedených ve článku 10.2 níže nezbavují Zákazníka povinnosti uhradit platby za výše stanovených podmínek.

8. Výpověď smlouvy

8.1 Výpověď smlouvy ze strany Zákazníka

Smlouva se automaticky prodlužuje ke dni konce jejího trvání na dobu neurčitou, pokud Zákazník nepodá výpověď nejméně jeden (1) měsíc před datem výročí Smlouvy za podmínek uvedených níže.

Jestliže si Zákazník nepřeje, aby se Smlouva ke konci jejího trvání automaticky prodloužila, musí smlouvu vypovědět, a to zasláním výpovědi společnosti H.R.C poštou na následující adresu: H.R.C CZ s.r.o., budova IBC Pobřežní 3 186 00 Praha 8 nebo telefonicky na čísle 225 296 675 (cena vnitrostátního hovoru na pevnou linku) nebo přímo online prostřednictvím Stránek. Výpověď bude účinná uplynutím období, na které byla Smlouva původně sjednaná za podmínky, že byla Smlouva vypovězena nejméně jeden (1) měsíc před koncem jejího trvání.

Jestliže bude Smlouva automaticky prodloužena, může ji Zákazník následně kdykoli vypovědět zasláním výpovědi společnosti H.R.C poštou na následující adresu: H.R.C CZ s.r.o., Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8 nebo telefonicky na čísle 225 296 675 (cena vnitrostátního hovoru na pevnou linku) nebo přímo online prostřednictvím Stránek. Výpověď nabude účinnosti jeden měsíc od jejího doručení Zákazníkem společnosti H.R.C Při výpovědi Smlouvy za výše uvedených podmínek je Zákazník povinen uhradit pouze část plateb odpovídající době, po kterou nadále využívá služeb, přičemž tato doba se počítá až do data účinnosti výpovědi. Pokud si Zákazník zvolil roční platbu, společnost H.R.C mu případně vrátí zůstatek do třiceti (30) dnů od data výpovědi.

Po obdržení žádosti o výpověď zašle společnost H.R.C Zákazníkovi na jakémkoli trvalém nosiči potvrzení o výpovědi a informuje ho o datu účinnosti výpovědi.

8.2 Výpověď Smlouvy ze strany společnosti H.R.C

Společnost H.R.C je oprávněna Smlouvu okamžitě ukončit zasláním doporučeného

dopisu s dodejkou:

 • V případě, že Zákazník neuhradí nějakou platbu dle Smlouvy a poté, co mu bude zaslána upomínka, která zůstane bez účinku po dobu patnácti dnů; výpověď bude Zákazníkovi zaslána doporučeným dopisem.

Jestliže bude Smlouva automaticky prodloužena, může ji společnost H.R.C následně kdykoli vypovědět zasláním výpovědi Zákazníkovi poštou. Výpověď nabývá účinnosti jeden měsíc po doručení výpovědi Zákazníkovi, nebo dle volby Zákazníka dnem doručení výpovědi. Při výpovědi Smlouvy za výše uvedených podmínek je Zákazník povinen uhradit pouze část plateb odpovídající období jednoho měsíce, po které nadále využívá služeb, pokud si tuto možnost zvolil, přičemž toto období se počítá až do dne účinnosti výpovědi.

9. ZMĚNA BALÍČKU ZÁKAZNÍKEM BĚHEM TRVÁNÍ SMLOUVY

Během trvání Smlouvy může Zákazník kdykoli změnit Balíček nabízený společností

H.R.C (Balíček INFINITY, PLATINIUM+ a SILVER+) tak, že zašle žádost společnosti H.R.C na následující adresu: H.R.C CZ s.r.o., budova IBC Pobřežní 3 186 00 Praha 8 nebo telefonicky na čísle 225 296 675 (cena vnitrostátního hovoru na pevnou linku).

Po obdržení této žádosti zašle společnost H.R.C Zákazníkovi Všeobecné podmínky platné pro zvolený Balíček a uvede případné důsledky této změny, zejména pokud jde o dobu trvání Smlouvy a cenu služeb.

Tato změna Balíčku bude představovat dodatek ke Smlouvě. Společnost H.R.C potvrdí změnu Balíčku zasláním e-mailu.

Změna Balíčku a její dopady, zejména na cenu, nabydou účinnost v měsíci následujícím po potvrzení této změny společností H.R.C.

10. Korespondence a reklamace

10.1 Korespondence

Veškeré žádosti o informace, dodatečné informace, reklamace nebo žádosti o výměnu

Karty výhod H.R.C je nutné adresovat výhradně na: H.R.C CZ s.r.o., budova IBC

Pobřežní 3 186 00 Praha 8; tel.: 225 296 675 (cena vnitrostátního hovoru na pevnou linku). Telefonní linka je v provozu od pondělí do pátku od 9.00 do 19.00 hodin a v sobotu od 10.00 do 18.00 hodin (kromě státních svátků).

10.2 Reklamace

V případě sporu může Zákazník podat písemnou žádost na Reklamační oddělení společnosti H.R.C – H.R.C CZ s.r.o., Reklamační oddělení, budova IBC Pobřežní 3 186 00 Praha 8 nebo e-mailem (reseni@reward-club.hubside.com). Společnost H.R.C se zavazuje tuto reklamaci zpracovat a odpovědět na ni, kromě výjimek, nejpozději do 1 měsíce od doručení této žádosti. Zákazník bude rovněž průběžně informován o vývoji a řešení své záležitosti.

Jestliže však Zákazník nebude spokojený na základě své komunikace s reklamačním oddělením společnosti H.R.C, může rovněž využít, je-li spotřebitelem, tzv. mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Věcně příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu je v takovém případě Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Česká republika, webové stránky: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

11. Ochrana osobních údajů

11.1 Zpracování osobních údajů

Společnost H.R.C shromažďuje osobní údaje na základě uzavřené Smlouvy, kterou Zákazník sjednává Nabídku (zejména jméno, příjmení, e-mailovou adresu, doručovací adresu, telefonní číslo, bankovní spojení). Poskytnutí těchto informací je nezbytné k uzavření, správě a plnění Smlouvy.

Osobní údaje shromážděné při uzavření Smlouvy jsou poskytnuty společností H.R.C, správci údajů a případně jejím subdodavatelům a partnerům, jakož i subjektům skupiny, do níž společnost H.R.C patří, k plnění Smlouvy a/nebo k nabízení služeb, které doplňují nebo jsou podobné službám, které si Zákazníci sjednali na základě této Smlouvy.

Tyto údaje může společnost H.R.C rovněž předávat třetím osobám, aby splnila své povinnosti vyplývající ze zákona a právních předpisů.

Osobní údaje Zákazníka jsou uchovávány v souladu s platnými ustanoveními zákona a právních předpisů po dobu trvání Smlouvy a tři (3) roky po jejím ukončení (s výjimkou údajů nezbytných ke splnění povinnosti vyplývající ze zákona a/nebo právních předpisů, které mohou být uchovávány po dobu nezbytnou ke splnění dané povinnosti).

Osobní údaje Zákazníka jsou skladovány a zpracovávány v České republice, Francii nebo šířeji v Evropě.

Společnost H.R.C se zavazuje přijmout nezbytné záruky k zajištění dostatečné úrovně ochrany osobních údajů. K tomu používá technické a organizační prostředky k zajištění určité úrovně zabezpečení údajů, zejména v závislosti na účelu zpracování a souvisejících rizicích.

Společnost H.R.C zavádí ochranná opatření ke snížení rizika ztráty, poškození, zneužití, neoprávněného přístupu, zveřejnění a úpravy nebo zničení těchto údajů.

11.2 Práva Zákazníka týkající se osobních údajů

V souladu s platnými právními předpisy má Zákazník právo na přístup ke svým údajům, může požádat o opravu údajů, požádat o omezení jejich zpracování nebo požádat o jejich výmaz, a to za zákonných podmínek stanovených k tomuto účelu. Zákazník může rovněž požádat o přenositelnost údajů (tj. možnost získat část svých údajů v elektronické podobě). Zákazník může z oprávněných důvodů vznést námitku proti zpracování údajů, které se ho týkají, zejména pro účely obchodních průzkumů. Zákazník může konečně také definovat pokyny týkající se osudu jeho dat po jeho smrti.

Zákazník může uplatnit některé z výše uvedených práv a/nebo získat informace, které se ho týkají, zasláním dopisu společnosti H.R.C na následující adresu: H.R.C CZ s.r.o., Reklamační oddělení, budova IBC Pobřežní 3 186 00 Praha 8 nebo e-mailem (reseni@reward-club.hubside.com) s uvedením svého příjmení, jména/jmen a čísla Smlouvy.

V souladu s platnými právními předpisy poskytne společnost H.R.C informace a/nebo opatření přijatá v reakci na žádost Zákazníka co nejdříve, v každém případě však do jednoho měsíce od doručení žádosti (tato lhůta může být prodloužena o dva měsíce s ohledem zejména na složitost žádosti); o tomto bude Zákazník informován. V případě zamítnutí žádosti Zákazníka bude společnost H.R.C informovat Zákazníka o důvodech

svého stanoviska a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů) a obrátit se na soud. Zákazník má v každém případě právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů není v souladu s evropskými a českými předpisy.

11.3 Existence seznamu s požadavkem na vynechání telefonátů

Pokud je telefonní číslo Zákazníka shromážděno při sjednání Balíčku a uzavření Smlouvy, uvádí společnost H.R.C, že jeho telefonní údaje budou použity pouze k řádnému plnění Smlouvy a/nebo pro kontaktování Zákazníka za účelem nabídky nových služeb. Aniž by bylo dotčeno výše uvedené, může se Zákazník v souladu s právními předpisy, pokud si to přeje, bezplatně zaregistrovat do veřejného telefonního seznamu a ke svému kontaktu v takovém veřejném seznamu poznamenat, že si nepřeje být kontaktován za účelem marketingu. Zápis do veřejného seznamu bezplatně Zákazníkům zajistí jejich telefonní operátor. V takovém případě je zakázáno, aby jakýkoli obchodník, přímo nebo jednající prostřednictvím třetí strany jeho jménem, telefonoval zákazníkovi, který uvedl, že si nepřeje být kontaktován za účelem marketingu; s výjimkou případů již existujících smluvních vztahů (tj. s výjimkou případů, kdy v době telefonátu je s obchodníkem smlouva v průběhu realizace).

12. Odpovědnost

Společnost H.R.C nemůže nést odpovědnost v případě neplnění nebo špatného plnění Smlouvy z důvodu zavinění buď Zákazníka nebo třetí strany nebo v případě vyšší moci ve smyslu § 2913, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (tj. jakékoli události, kterou dlužník nemůže rozumně předvídat v době uzavření Smlouvy a jejichž účinky nelze odvrátit vhodnými opatřeními). Vyšší moc má za následek pozastavení plnění povinností stran podle Smlouvy, pokud vzniklé zpoždění neodůvodňuje automatické ukončení Smlouvy. V případě zásahu vyšší moci společnost H.R.C neprodleně písemně vyrozumí Zákazníka. Strany budou komunikovat, aby posoudily dopad události a případně sjednaly podmínky, za kterých bude možné pokračovat v plnění Smlouvy. Pokud případ vyšší moci potrvá déle než čtyři týdny, bude Smlouva automaticky ukončena. Zákazník se rovněž může odvolávat na vyšší moc za stejných podmínek.

13. Rozhodné právo a jazyk

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(Vyplňte a odešlete tento formulář pouze v případě, že si přejete odstoupit od Smlouvy.)

Adresát: H.R.C CZ s.r.o., budova IBC Pobřežní 3 186 00 Praha 8

Veškeré uzavřené Smlouvy, jakož i předsmluvní vztahy se řídí českým právem.

+420 225 296 675

Telefonicky

Naši poradci jsou vám k dispozici od pondělí do pátku od 9 do 19 hodin a v sobotu od 10 do 18 hodin.

Cena vnitrostátního hovoru na pevnou linkou bez příplatku